Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten i nyresykdommer

Utdanningen av spesialister i nyremedisin foregår ved Avdeling for nyresykdommer, St. Olavs hospital. Den kliniske aktiviteten foregår i tillegg ved satellitt-dialysestasjonene. Avdeling for nyresykdommer, ligger under Medisinsk klinikk og tilbyr alle læringsmål i utdanningsløpet for spesialisering i nyremedisin, bortsett fra obligatorisk hospitering ved Rikshospitalet i tre uker med tilhørende læringsmål.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdelingen hadde ved utgangen av 2018 seks overlegehjemler (spesialister i nyresykdommer), besatt av til sammen 7 overleger. Avdelingen har to professorer; en professor I har 50 % universitetsstilling og en professor II har 20%. Tre førsteamanuensiser i til sammen 50% stilling.

Det er 8-delt bakvakt, der man tilstreber å ha LIS3 i bakvakt siste del av spesialiseringen. Legetjenesten har vært organisert med én plassansvarlig overlege ved hemodialyse og peritonealdialyse, to plassansvarlige overleger ved sengeposten. I tillegg til LIS3 som omtales under er avdelingen vanligvis bemannet med to LIS2 og en til to LIS1.

Avdelingen består av sengepost, dialyse (hemodialyse (HD) og peritoneal dialyse (PD)) og nyrepoliklinikk.

 • Sengeposten: Lokalisert i samme etasje som peritonealdialysen. 18 senger deles mellom Avdeling for nyresykdommer og Avdeling for endokrinologi. Leger fra endokrinologisk seksjon håndterer sine egne pasienter på sengeposten, i snitt to til tre pasienter. Antall innleggelser/døgnpasienter i sengeposten er ca 2000. Liggetiden er stabil (3,4 døgn). Beleggsprosent 106,3. Det har ikke vært korridorpasienter.
 • Hemodialyse: Lokalisert i etasjen under sengeposten, i samme etasje som nyrepoliklinikken og nyreskolen. I tillegg foregår hemodialyse ved satellittene Orkdal, Oppdal, Røros og Frøya. Det er også en egen enhet for selvdialyse som er lokalisert på Forsyningssenteret, som også er ansvarlig for opplæring og oppfølging av hjemmehemodialyse (HHD). Vi har ca 10 pasienter som har selvdialyse og 6-8 som har hjemmeHD.
 • Peritonealdialyse: vi har ca 20 pasienter i  peritonealdialysebehandling, PD seksjonen har og ansvar for pasienter med innlagt kateter og oppfølging av polikliniske pasienter der det er bestemt PD.

  Det er et styringskrav på at minst 30% av pasientene skal ha hjemmedialyse, ved siste opptelling hadde vi 25% (HHD +PD).
 • Poliklinikk: For 2017 har antall i poliklinisk behandling øket til 4643 konsultasjoner, opp 1,7 % fra året før.

Utdanningskapasiteten er en til to LIS3. Avdelingen hadde i 2018 tre LIS3 i avdelingen. En startet om sommeren da en annen var ferdig med sin spesialisering.

For økt tilstedeværelse i avdeling under spesialiseringen tilstrebes det at LIS3 går i bakvakt siste 12 måneder at tjenesten. Fra oppstart i bakvakt har LIS3 egen poliklinikk. LIS3 må gjennomføre 12 måneder dialysetjeneste. For utdanningskandidater fra andre helseforetak vil noe av denne tjenesten ofte være gjennomført allerede. Gjenværende dialysetjeneste gjennomføres ved St. Olavs hospital.

Litteraturtilgjengelighet:

Medisinsk bibliotek som holder de største tidsskrifter, både i papirversjon, og elektronisk, tilgjengelig for alle legene fra egen datamaskin. Gjennom helsebiblioteket.no er også et stort antall tidsskrifter tilgjengelige. Dessuten har nyreseksjonen eget bibliotek med de viktigste oppslagsverker i nefrologi, indremedisin, toksikologi.

Læringsarenaer for LIS 2 felles indremedisinske læringsmål ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk, alle enheter; Klinikk for hjertemedisin, alle enheter; Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin, ved lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin; Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, ved Mottaksavdelingen.

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS 2 mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling; unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre hele løpet for LIS 2 indremedisin.

Utdanningskandidater som følger løp i eget helseforetak skal gjennomføre 2-årig LIS3-utdanning i nyremedisin ved nyreavdelingen inkludert tre ukers hospitering ved Rikshospitalet. Hospitering skjer etter nærmere avtale.

Kandidatene vil normal starte med arbeid tilknyttet sengepost første året. Forsøker å få til 1 år dialyseteneste, helst sammenhengende. Med økende erfaring får LIS3 gradvis større ansvar for supervisering ved sengeposten og etter hvert bakvakter og egen poliklinikk.

Utdanningskandidater fra andre helseforetak i vårt regionale helseforetak har behov for ulike læringsmål etter om de kommer fra Helse Nord-Trøndelag eller Helse Møre og Romsdal, nærmere spesifisert i kompetanseportalen. Etter avtale får de 1,5 års tjeneste ved nyreavdelingen.

Enkelte kandidater søker seg til St. Olavs hospital for spesialisering i nyremedisin fra sykehus som ikke selv har spesialisering. For å unngå for mye flytting for utdanningskandidaten, vil man da på individuelt grunnlag vurdere om det er mulig å følge et lignende utdanningsløp som for kandidater fra eget helseforetak.

Nye LIS møter til oppgitt sted på morgenmøte første dag for introduksjon til avdelingen. De får i løpet av dagen omvisning og hjelp til praktiske gjøremål om tildeling av kontor, garderobe, arbeidsklær og ID-kort med rettigheter. Det informeres om avdelingens rutiner. Etter behov planlegges læringsaktiviteter ved introduksjon.

Internundervisning gjennomføres ved avdelingen i alle uker utenom feriene. Innholdet i internundervisningen fokuseres mot viktige læringsmål i utdanningsplanen for nyresykdommer. LIS2 og LIS3 bidrar på linje med avdelingens overleger med innlegg. Undervisningen i nyremedisin foregår:

 • tirsdag 08:00 - 08:45 (hovedtema)
 • torsdag kl. 11:45 - 12:15 (hovedtema, kasuistikker og artikler)
 • fredag kl. 08:50 - 09:10 (nyrebiopsimøte).

I tillegg løper den generelle indremedisinske undervisningen som er obligatorisk for LIS1-3:

 • mandager kl.  08:00 - 08:30
 • torsdag kl. 08:00 - 08:30

Fredag 08:00 - 08:30 er satt av til fellesundervisning for hele sykehuset med temaer fra alle fagområder.

Tilsammen utgjør internundervisningen minimum 70 timer per år.

Pågående forskningsprosjekter:

Mange av avdelingens leger deltar i forskningsprosjekter. Dette spenner over et vidt register av forskningsmetodologi og samarbeidspartnere. I samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer har man analysert HUNT-data og brukt disse data som del av større databaser.

Det pågår klinisk forsking i samarbeid med institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk på kardiorenale sammenhenger og trening. I samarbeid med samme gruppe er det gjennomført basalforskning på kardiorenale sammenhenger og trening. I samarbeid med miljøer ved Gløshaugen er det gjort metabolomics med væskekromatografi. Det pågår også mindre forskningsprosjekter som studentoppgaver.

To firmainitierte studier pågår der nyreavdelingen inkluderer pasienter for utprøving av medisiner. Disse studiene studerer cystenyresykdom og diabetisk nyresykdom

Vi tar sikte på halvårlige forskningsmøter, der nye leger i avdelingen kan få oversikt i studiene som gjennomføres, og mulighet til å delta i forskningen.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling. I tillegg forutsettes deltagelse på obligatorisk kurs i administrasjons og ledelse og regionalt utdanningsutvalg sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav deltar LIS på en fellessamling i året, eksempelvis med Klinisk Etikk Komite. I løpet av spesialiseringen skal det skrives en oppgave i kunnskap og forbedring.

LIS1-3 superviseres daglig ved sengeposten. Erfaren LIS3 superviserer LIS1-2 enkelte dager i uken. Vanskelige problemstillinger diskuteres i daglig problem- og rapportmøte hvor vakthavende nyrelege er tilstede. LIS3 roterer til dialyseavdelingen hvor plassansvarlig overlege superviserer. Ved gjennomføring av egen poliklinikk, superviserer veileder eller annen tilgjengelig overlege etter behov.

Det er satt av tid i utdanningsplanen til månedlig veiledning. Veileder utnevnes innen en uke etter tiltredelse og veiledningsmøte avtales innen en måned. Der har veileder og utdanningskandidat et felles ansvar for å tilse at læringsmål nås. Det foreligger planer om at enkelte av læringsmålene i felles kompetansemål kan nås gjennom gruppeveiledning som erstatning for 1:1-veiledning.

LIS2-3 gis permisjon og økonomisk støtte til å gjennomføre tellende kurs for spesialiteten. Man forsøker også å prioritere LIS3 for permisjon og økonomisk støtte til deltagelse i nasjonale fagmøter, spesielt det årlige todagersmøtet kvalitetsdagen og samarbeidsmøtet og vårmøtet som arrangeres annenhvert år.

Det gjennomføres fire timer fordypning i uken som avsatt tid i vaktplanen, vanligvis som hele dager. For LIS3 i bakvakt settes det vanligvis av en halv dag i forbindelse med poliklinikk.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles. Veileder og utdanningskandidat har sammen ansvar for å sikre at LIS har tilstrekkelig faglig progresjon og tilegner deg kompetansekrav i spesialistutdanningen. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen av utdanningskandidaten. Læringsmål godkjennes av veileder etter at LIS har nådd tilstrekkelig kompetanse, uavhengig av om alle læringsaktiviteter er gjennomført. For prosedyrer er det spesifisert hvilke nummer i rekken som krever signatur fra veileder og hvilke som er egenregistrering. Veileder innhenter kontinuerlig informasjon fra supervisører og andre som er involvert i utdanningskandidatens daglige arbeid. Ved spesielle utfordringer kan det nedsettes et evalueringskollegium.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget består av avdelingsoverlege Inger Karin Lægreid (leder), LIS Knut Asbjørn Rise Langlo og LIS Øyvind Isaksen. Utvalget har det siste året hatt tett møtevirksomhet under utarbeidelsen av den nye spesialistutdanningen. Utvalgets daglige virke er å sikre veileder til nye leger, samt å utarbeide undervisningsprogrammet.

Kommer.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med
avdelingssjef /overlege
Inger Karin Lægreid
inger.legreid@stolav.no


Sist oppdatert 23.04.2021