Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Immunologi og Transfusjonsmedisin

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin kan gi full hovedutdannelse i spesialiteten innenfor eget helseforetak. Målsettingen for utdanningen er å gi full spesialistkompetanse med god faglig bredde og dybde slik at kandidatene får et godt grunnlag som spesialister, og dermed i fremtiden kan bidra til videreutvikling av faget.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved St. Olavs hospital er organisert under Laboratoriemedisinsk klinikk og administrativt delt inn i fire seksjoner: Seksjon blodbank, Seksjon immunologi og cytometri, Laboratoriet Orkdal (blodbank), og Seksjon medisin – som omfatter legene. Legene har ansvar for alle fagområder innenfor spesialiteten, som er inndelt i: immunologi, allergologi, cytometri, blodgivertjeneste, komponentproduksjon, immunhematologi og transfusjonsmedisin.

Legene ved avdelingen har medisinsk faglig veiledning av blodbankene i Helse- Møre- og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag.

Innenfor avdelingen ble det rekvirert ca. 1 250 000 analyser i 2021. Det ble videre utført ca. 16.700 tappinger, herav ca. 15.900 fullblodtappinger og resten afereser.

Aktiviteten på avdelingen omfatter bl.a.:

 • rådgivning og utvelgelse av blodgivere
 • blodtapping, plasmafereser, trombocyttafereser, stamcellehøsting
 • komponentproduksjon
 • pre-transfusjonsundersøkelser og annen immunhematologi relatert til transfusjonmedisin
 • immunhematologisk utredning og oppfølging av gravide
 • utlevering av blodprodukter
 • utredning av transfusjonskomplikasjoner
 • immunologiske analyser
 • allergologiske analyser
 • immunfenotyping ved utredning av leukemi, lymfom, immunsvikt, lungesykdommer (bronkialskyllevæske), samt undersøkelser på restsykdom, MRD-kontroller ved leukemi/lymfom
 • trombocyttforlikelighetsundersøkelser
 • veiledning av rekvirenter og besvarelse av spørsmål fra pasienter
 • veiledning av øvrige blodbanker i Helseregion Midt-Norge

Stillingshjemler

Avdelingen har til sammen 8,4 legestillinger: 6​,4 overlegestillinger og 2 utdanningsstillinger.

Vaktordning består av tilstedevakt i arbeidsdager hovedsak til kl. 16:00 og deretter etter behov, hjemme vakt/telefonvakt resten av døgnet og i helgene.

Avdelingen er akkreditert etter NS-EN ISO 15189, innen områdene blodbank/ immunhematologi/komponentproduksjon og immunologi/cytometri.

Utdanningsløpet i spesialiteten krever minimum tre års deltagelse i transfusjonsmedisinsk vaktordning og seks måneders tjeneste ved relevant klinisk avdeling ihht. liste vurdert som relevant læringsarena av spesialistkomiteen. Avdelingen vil bistå LIS i å skaffe slik tjeneste i eget helseforetak, dersom kravet for slik tjeneste ikke allerede er fullført ved ansettelse. Resten av utdanningsløpet fullføres ved avdelingen.

I løpet av utdanningen skal utdanningskandidaten være tilknyttet minimum 12 måneder ved seksjon blodbank og minimum 12 måneder ved seksjon immunologi og cytometri. Denne tidsbestemte rulleringen skal sikre at utdanningskandidaten tilegner seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen enhetene blodgivning, komponentproduksjon, stamcellehøsting, transfusjonsmedisin, cytometri, immunologi og allergologi. 

Ved nyansettelser vil LIS få tildelt veileder og individuell utdanningsplan vil bli utarbeidet i samarbeid med veileder. Man får utlevert et skriftlig infobrosjyre med viktigste opplysningene om avdelingen og sjekkliste for praktiske ting. I tillegg har avdelingen en fastsatt, detaljert plan for introduksjon av nyansatte LIS. Denne planen strekker seg over en periode på tre mndr. Det er en grundig introduksjon og opplæring i de ulike fagområdene innenfor spesialiteten, slik at LIS har nødvendig oversikt over virksomheten ved avdelingen til å gå inn i primærvaktsjiktet. 

Teoretisk undervisning i relasjon til spesialiteten gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer og læringsmål. Temaene for undervisningen planlegges slik at de dekker de viktigste delene av faget og omhandler alt fra gjennomgang av ny forskning og litteratur til å   dekke mer basale tema innen faget. Avdelingen deltar i tillegg på den nasjonale ordningen med telemedisin, som dekker alle aspekter av faget og hvor tema rullerer hvert tredje år. Undervisningen har et minimum på 70 timer/år.

Det er i tillegg tilbud om å delta i relevant undervisning ved andre avdelinger ved St. Olavs hospital. Det integrerte universitetssykehuset har fast fredagsundervisning, som omfatter mange ulike, aktuelle temaer.
LIS vil kunne delta på alle obligatoriske kurs innen fagområdet og eventuelt andre relevante kurs. Som hovedregel tilstrebes det to kurs/konferanser per år.

LIS vil sikres nødvendig ferdighetstrening i alle aspekter av faget i henhold til kompetanseportalen.

Det er fokus på forskning i avdelingen. Fire av seks overleger har ph.d. To overleger i 20%-bistilling ved vår avdeling har hovedstilling som professorer ved NTNU, og driver aktiv forskning og forskningsveiledning. Samarbeidet med NTNU er godt. Overlegene uten universitetstilknytning arbeider også med forskningsprosjekter i samarbeid med NTNU. LIS oppfordres til å delta på ph.d.- kurs som arrangeres av NTNU for å få teoretisk forskerkompetanse, og oppfordres til å delta i forskning og utviklingsprosjekt.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​​


I det daglige vil LIS få supervisjon av sin bakvakt, og fra den medisinsk ansvarlige overlegen ved de enkelte seksjoene. Det er daglige legemøter hvor aktuelle problemstillinger tas opp.

Veiledning vil skje i en kombinasjon av en-til-en veiledning og gruppeveiledning. En-til-en veiledning planlegges hver til annenhver måned. Gruppeveiledning gjennomføres i samarbeid med andre laboratoriefag på St. Olavs hospital med faste tidspunkt flere ganger i året. I tillegg er det mulig å melde seg på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter i Læringsportalen som angitt under FKM. 

Kompetanseportalen og samtaler med veileder vil brukes for å sikre nødvendig bredde og fremdrift.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​​


Utdanningsutvalget er sammensatt av minst en overlege og en LIS.

LIS ved AIT har en plasstillitsvalg for Yngre leger som sin representant for Den Norske Legeforening.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingssjef Ellen Berg.

ellen.berg@stolav.no

Sist oppdatert 09.11.2022