Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten indremedisin

Ved St. Olavs hospital er det Medisinsk klinikk, Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Klinikk for Hjertemedisin som har ansvaret for utdanning i spesialiteten indremedisin. Ved tjeneste på de tre klinikkene ved St. Olavs hospital vil du som LIS få dekket alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten indremedisin.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Medisinsk klinikk har syv avdelinger med totalt 102 sengeplasser som hver haren avdelingssjef med totalansvar ved avdelingen. Praktiske opplysninger om de enkelte avdelingene ved Medisinsk klinikk følger her. Man vil ved oppstart få mer detaljert informasjon om den enkelte avdeling.

De tre klinikkene; Medisinsk klinikk (alle enheter), Klinikk for hjertemedisin (alle enheter) og Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin (lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin) har felles 14-delt primærvaktsystem der leger i
spesialisering deltar. Hvert vaktteam består av tre leger. I tillegg går man 42-delt nattevakt i akuttmottaket. Det finnes et eget vaktskikt som tar seg av slagpasienter på dagtid mandag til torsdag.

De indremedisinske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenesten etter første del (LIS1) ha en varighet på minst 5 år. 

Læringsarenaer for del 2 felles indremedisinske læringsmål (FIM) og del 3 indremedisin (MED) ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk (alle enheter), Klinikk for hjertemedisin (alle enheter), Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin (lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin) og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin (Mottaksavdelingen). 

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS  mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling. Unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre hoveddelen av løpet for både del 2 og del 3 i indremedisin.

Under utdanningen vil LIS rotere innom de forskjellige avdelingene innunder hver klinikk. Tjenestetiden vil som oftest være minst 6 mndr på hvert sted. Det vil under alle seksjonene være mulighet for å gjøre de praktiske prosedyrer som er nødvendig for utdanningen.

Medisinsk avdeling ved Orkdal sykehus er en generell medisinsk avdeling med tilstrekkelig volum og bredde i pasientpopulasjonen hvor man får dekket det meste av kravene for del 2 samt del 3. For LIS som starter i Orkdal vil man som regel ha gjennomført de fleste læringsmål samt påbegynt øvrige læringsmål etter omtrent 4 års tjeneste der. Deretter vil det være nødvendig med rotasjon til Trondheim for å oppnå fullt ut læringsmålene innen forskningsforståelse (FKM), hjerneslag og geriatri (FIM 15 og FIM 138, hjerneslagsbehandling og diagnostikk, og til dels FIM 16-18 samt tilsvarende i MED), MED 103 (arteriekanyle og introducer) og MED 038 (endoskopi).​

Ved ansettelse vil LIS få tildelt klinisk veileder og individuell utdanningsplan vil bli utarbeidet i samarbeid med veileder.

Det foreligger skriftlig Informasjon til nye leger ved avdelingen som er tilgjengelig elektronisk (blir sendt ut til nye leger). Denne beskriver i detalj de ulike seksjoner med daglige rutiner og timeplan. Den enkelte seksjonsoverlege vil gjennomføre samtale ved aktuell seksjon for nærmere informasjon om tjenesten.

St. Olavs hospital har felles internundervisning mellom de tre indremedisinske klinikkene for å sikre bredde i utdannelsen, og tematikk er lagt opp i henhold til læringsmålene. Denne undervisningen er obligatorisk,  og et krav for at man skal få attest for gjennomført tjeneste. 

Undervisningen finner sted to ganger per uke (30 minutter). Utdanningsutvalget er ansvarlig for undervisningen og sørger for at viktige tema dekkes regelmessig. I tillegg har hver avdeling egen internundervisning, minimum 30 minutter 2 ganger per uke, som tilsvarer >70 timer/år i tillegg til individuell veiledning. 

Under tjenesten vil det bli gitt permisjon til deltagelse på anbefalte kurs.

De tre klinikken samarbeider med Medisinsk Simulatorsenter ved St. Olavs hospital der det er mulig å få kjørt simuleringer med kliniske situasjoner (eks HLR, akutt klinisk case). Her vil det etter hvert også bli et tilbud for trening/simulering av praktiske prosedyrer.

Utdannelseskravet til forskningsforståelse dekkes ved tjenesten i Trondheim. Alle avdelingene ved medisinsk klinikk, klinikk for hjertemedisin og avdeling for lungemedisin har egen forskningsaktivitet, hvor forskningsmiljøene dekker et bredt spekter av forskning.

Forskning er en integrert del av den kliniske hverdagen ved disse avdelingene, hvor leger i spesialisering bidrar til å identifisere pasienter som er aktuelle for kliniske studier, i akuttmottaket, på sengepost og i poliklinikken. Gjennom avdelingenes internundervisning vil gjennomgang av artikler og avdelingenes forskning bidra til å styrke forskningsforståelsen.

Det er en sterk oppmuntring til LIS om å engasjere seg i forskning, og avdelingen har en strategi om aktiv rekruttering av LIS til avdelingens forskningsprosjekter, både til enkeltstående kliniske prosjekter og til fulle ph.d.-løp. 

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer med mere. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. 

Supervisjon av LIS vil være avhengig av hvilken del av LIS-forløpet man er i og hvilken seksjon LIS er tilknyttet. Supervisjon vil i hovedsak være knyttet til felles diskusjon/previsitt/visittgang på avdeling, direkte observasjon /praktisk veiledning av prosedyrer, gjennomgang/diskusjon av polikliniske pasienter ved dagpost/poliklinikk. LIS vil få supervisjon av overleger ved avdelingen med evt. ansvar for spesifikke fagområder. Daglig diskusjon/gjennomgang av pasienter i felles morgenmøte med flere overleger til stede vil også bli brukt som arena for supervisjon.


En-til-en veiledning:

Overordnet ønsker St. Olav hospital HF at i starten av utdanningen gjennomføres hyppige en-til-en veiledningssamtaler med LIS. Senere i spesialistløpet kan frekvensen minskes. Det er fordelaktig om LIS bytter veileder en gang i løpet av spesialiseringsperioden. LIS bør tildeles veileder fra den aktuelle avdelingen ved lenger opphold i ny avdeling.

Vi har en svært velfungerende veiledningsplan med avsatt tid til 1:1 veiledning. Vår erfaring fra LIS 1 er at læringsmål og bruk av kompetanseportalen gjør at kontakten mellom LIS og veileder blir tettere. Det blir behov for flere, men kortere og mer uformelle møter samt fortløpende kontakt elektronisk for hjelp til hvordan oppnå læringsmål og felles kompetansemoduler. 

Gruppeveiledning

Det er ved St. Olavs hospital lagt inn organisert gruppeveiledning på tvers av spesialiteter for å oppnå læringsmål i FKM der LIS kan melde seg på i Læringsportalen. I tillegg arrangeres gruppeveiledning i varierende grad internt i hver avdeling.

Det som er beskrevet for internundervisning, supervisjon og veiledning er gjeldende for LIS både i Orkdal og i Trondheim. ​


For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder/supervisører og via vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. 
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Disse  spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode ved de ulike avdelingene. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige geografiske lokalisasjoner innad i helseforetaket , vil dette også fremgå. Den individuelle utdanningsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. 

Endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget for indremedisin består i dag av seks leger (LIS/overlege) fra medisinsk klinikk, klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og klinikk for hjertemedisin. Utdanningsutvalget er ansvarlig for organisering av felles internundervisning for medisinsk klinikk, klinikk for hjertemedisin, klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og klinikk for akutt- og mottaksmedisin.  I tillegg organiserer Utdanningsutvalget kurs for å dekke nødvendige læringsmål.
Hver enkelt avdeling har i tillegg sitt eget Utdanningsutvalg med utdanningsansvarlig overlege.

Det er lokal tillitsvalgt for LIS ved medisinsk klinikk i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. De vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

Utdanningsansvarlig overlege Bernt Harald Helleberg: Bernt.Harald.Helleberg@stolav.no

Sist oppdatert 10.10.2022