Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Infeksjonssykdommer

Avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs hospital har ansvar for utdanning av LIS i spesialiteten Infeksjonssykdommer. Vi samarbeider med tilgrensende spesialiteter. Ved vår avdeling vil alle læringsmål innen spesialiteten kunne oppnås.

en dame i gul heldrakt og munnbind tar på seg engangshansker.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.​

Målsetting for spesialistutdannelsen i infeksjonsmedisin er å gi kandidaten kunnskaper og ferdigheter til å kunne forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer forårsaket av mikroorganismer. Kunnskap og erfaring i infeksjonssykdommer får kandidaten først og fremst ved daglig arbeid som postansvarlig lege ved seksjonen, tilsyn ved andre avdelinger, ved vaktarbeid og ved poliklinisk virksomhet en dag per uke.

Kvinnelig lege gjør ultralyd av magen til en mannlig pasient.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

Sengeposten består av 18 senger. Avdelingen har et variert spektrum av infeksjonssykdommer. Kandidaten deltar også med tilsyn ved kirurgisk-, ortopedisk-, intensiv- og kreftavdeling etc. Ved daglig selvstudium av bildediagnostiske undersøkelser på skjerm i avdelingen og demonstrasjoner ved Avdeling for bildediagnostikk får kandidatene god kjennskap til bildediagnostikk ved infeksjonssykdommer.

Som postlege kan kandidatene få​​ trening i punksjons- og andre prøvetakingsteknikker ved infeksjonssykdommer. Seksjonen har et lite laboratorium tilknyttet posten der gramfarging og mikroskopering av pussprøver og spinalvæske kan utføres. I tillegg kan undersøkelser som urinmikroskopi, mikroskopi av fæces- og malariapreparater utføres av kandidaten ved vårt laboratorium.

Avdelingen har to timer internundervisning, den ene timen er felles med Avdeling for klinisk mikrobiologi. I tillegg deltar avdelingen i månedlig nasjonal nettundervisning. Utvidelse av utdanningsmiljøet med mikrobiologer har vært fruktbart for begge parter. Ellers deltar utdanningskandidaten i medisinsk klinikks formaliserte undervisning to ganger per uke (30+30 minutter).

Seksjonen har 6,95 overlegehjemler og 4 LIS-stillinger: 

  • åtte overleger(sykehusansatte)
  • professor I /overlege 20%

Alle overlegehjemlene er besatt av spesialister i infeksjonssykdommer. Avdelingen behandler i alt vesentlig pasienter med infeksjonssykdommer, medisinske og kirurgiske. Avdelingen mottar i tillegg pasienter med spesielt kompliserte infeksjoner fra andre sykehus i Helseregion Midt- Norge. I 2022 hadde avdelingen 1094 innleggelser og 2742 konsultasjoner ved poliklinikken.
St. Olavs hospital har meget god laboratorietjeneste, både i mikrobiologi og klinisk kjemi, og et godt medisinsk bibliotek og informasjonssenter. LIS er postlege, arbeider fast ved avdelingen og har egen poliklinikk. I arbeidsplanen er superviserende overlege spesifisert. LIS deltar som primærvakt ved medisinsk klinikk eller som bakvakt (som konstituert overlege) ved Avdeling for infeksjonssykdommer. LIS får en egen veileder innen 14 dager etter oppstart, og veilederen har god oversikt over hvilke undersøkelser og prosedyrer kandidaten behersker. Infeksjonsmedisin er en tverrfaglig disiplin og samarbeider med mange avdelinger - spesielt må nevnes Avdeling for klinisk mikrobiologi og Intensivavdelingen der avdelingens overleger sammen med utdanningskandidatene har fast tilsyn to ganger i uken.

De indremedisinske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenestetiden etter første del (LIS1) ha en varighet på minst fem år.

Del 2

Læringsarenaer for del 2 av utdanningsløpet (felles indremedisinske læringsmål, FIM) ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk (alle enheter), Klinikk for hjertemedisin (alle enheter), Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin (lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin) og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin (Mottaksavdelingen).

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling. Unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre det meste av del 2 i utdanningsløpet, men behov for rotasjon til Trondheim for å oppnå læringsmålene innen hjerneslag og geriatri (FIM 15 og FIM 138, hjerneslagsbehandling og diagnostikk, og til dels FIM 16-18).​​

Del 3

Det anbefales å gjennomføre del 2 før del 3-utdanning i infeksjonsmedisin på Avdeling for infeksjonssykdommer. Det vil være hensiktsmessig å ta sideutdanning i mikrobiologi etter ca. 12 måneder med infeksjonsmedisin. Etter at denne spesialiseringsperioden er gjennomført, vurderer vi om utdanningskandidaten etter hvert kan gå vakter som bakvakt på avdelingen. Vurderingen gjøres individuelt.

LIS i del 3 vil få kunnskap om både vanlige infeksjonssykdommer som pneumoni, pyelonefritt, gastroenteritter, cellulitt/erysipelas, virale hepatitter, hiv, viral og bakteriell meningitt og sepsis, men også om importsykdommer som tuberkulose, malaria og denguefeber og flere sjeldnere forekommende infeksjoner. Læringsmålene følges opp med læringsaktiviteter slik de er skissert i Kompetanseportalen. Sentrale tema innen infeksjonsmedisin tas opp i internundervisningen, men undervisningen tilpasses til utdanningskandidatenes behov og aktuell epidemiologi. 

Medisinsk klinikk har utarbeidet en retningslinje «Ny som Lege i spesialisering» som alle LIS får tilgang til. På avdelingen møter LIS avdelingssjefen som gir en kort innføring av aktiviteten på avdelingen, viser hvor viktige prosedyrer og retningslinjer ligger i sykehusets kvalitetssystem og tar frem de viktigste av disse. Utdanningskandidaten oppfordres til å lese gjennom retningslinjene og sette seg inn i de som finnes for infeksjonssykdommer. Alle LIS får opplæring i korrekt på- og avkledning for luftsmitteisolat ved en infeksjonssykepleier. Alle utdanningskandidater vil få tildelt en veileder innen 14 dager. LIS deltar daglig på visitt med en overlege som supervisør. LIS har poliklinikk som regel en dag i uken.

Internundervisning på avdelingen 45 minutter onsdager kl. 11:30-12:15, felles internundervisning med mikrobiologene en gang ukentlig på tirsdager kl. 12:15-13:00. Nasjonal nettundervisning i infeksjonssykdommer en gang månedlig, torsdager kl. 12:00-12:45.

Undervisning felles for indremedisinske fag to ganger ukentlig (mandager og torsdager kl. 8:00-8:30). Felles undervisning for hele sykehuset på fredager kl. 8:00-8:30. Det tilrettelegges for at LIS deltar på anbefalte nasjonale kurs.

Det er etablert regionale, digitale problemmøter for alle infeksjonsleger i regionen en dag i måneden. 

Temaene for internundervisning i infeksjonssykdommer tilpasses individuelle behov. Over tid vil alle sentrale emner definert i læringsmålene for spesialiteten gjennomgås. Tilsammen utgør internundervisningen mer enn 70 timer per år.

Alle LIS deltar på simuleringssenteret på trening i hjerte-lunge-redning. Avdelingen har halvårlige øvelser i på- og avkledning for høyrisikosmitte. Invasive prosedyrer gjøres under veiledning.

Det er i dag et bredt utvalg av forskningsprosjekter som har sitt utspring i Avdeling for infeksjonssykdommer. Disse inkluderer virale hepatitter, systemiske soppinfeksjoner, kliniske og epidemiologiske studier av sepsis, studier av immunpatogenesen ved tropesykdommer og infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Det er professor I i infeksjonssykdommer knyttet til avdelingen og flere av avdelingens LIS er eller har vært stipendiater. Det er en sterk oppmuntring til LIS om å engasjere seg i forskning, og avdelingen har en strategi om aktiv rekruttering av LIS til avdelingens forskningsprosjekter, både til enkeltstående kliniske prosjekter og til fulle ph.d.-løp.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​

Supervisjon ved previsitt og visitt av overlege/spesialist på alle nye pasienter daglig, ellers minst tre dager i uken. Oversikt over hvem som har ansvar for supervisjon for de enkelte LIS fremkommer av arbeidslistene. Diskusjon om alle nyinnlagte pasienter daglig på morgenmøte. LIS og overleger legger frem vanskelige pasientkasus eller etiske problemer til diskusjon i kollegiet ved behov. Det er minst to leger samtidig på poliklinikken og det er alltid spesialister tilgjengelig for råd. Spesialistene har bakvakt døgnet rundt og kan kontaktes når som helst for faglige vurderinger/diskusjon. Teoretisk undervisning foregår som internundervisning på egen avdeling, på mikrobiologisk avdeling, fellesundervisning i Medisinsk klinikk, nasjonal nettundervisning for infeksjonsmedisin og dels som e-læring i kompetanseportalen. LIS-leger deltar også på samarbeidsmøter på hovedintensivavdeling to ganger ukentlig og en gang ukentlig på ortopedisk
proteseseksjon, hvor spesialistene gir råd om utredning og behandling av kompliserte infeksjoner.

Veiledning vil foregå i hovedsak som 1:1 veiledning hver annen måned, dette er lagt inn i undervisningsplanen for Medisinsk klinikk og tid for veiledning er dermed reservert i kalenderen for alle. Vi oppnevner egen veileder for alle LIS. I tillegg er det etablert gruppeveiledning for felles kompetansemål på St. Olavs hospital. Totalantallet veiledning er ca. månedlig. Antallet veiledere med kurs tilpasses slik at enhetens behov dekkes i henhold til retningslinjene.  

Spesialiseringsperiode på Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St Olavs hospital: Samlet tjeneste minst 12 måneder ved mikrobiologisk/ immunologisk laboratorium eller​ relevant forskning. Av disse 12 månedene er det 6 måneders obligatorisk tjeneste ved bakteriologisk laboratorium. 


Faglig fordypning er lagt inn i tjenesteplanen og er per dags dato fire timer/uke.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder/supervisører og via vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. 
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Leder av utdanningsutvalget Jan Kristian Damås, avdelingssjef Raisa Hannula, utdanningsansvarlig overlege Birgitta Ehrnströ​m og en LIS. LIS har ansvar for å lage et forslag til tema for internundervisningen i infeksjonssykdommer. LIS deltar med egne innlegg på alle nevnte arenaer.

Det er lokal tillitsvalgt for LIS ved medisinsk klinikk som ivaretar LIS interesser, i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Raisa Hannula, avdelingssjef, Avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs hospital.

raisa.hannula@stolav.no

Sist oppdatert 11.05.2023