Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Karkirurgi

Karkirurgisk seksjon ved St. Olavs hospital er en godkjent utdanningsinstitusjon for hele løpet innenfor faget karkirurgi og seksjonen gir leger i spesialisering (LIS) i karkirurgi en fullstendig utdanning i faget i henhold til de til enhver tid gjeldende spesialistreglene.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Karkirurgisk seksjon har fem overleger med vaktberedskap. Det er i tillegg en heltidsstilling i professor karkirurgi og en deltidsstilling for lektor/amanuensis i karkirurgi tilknyttet medisinsk fakultet. Seksjonen har som regel to LIS i grenspesialistutdanning karkirurgi og i tillegg er det en til to LIS i rotasjon i generell kirurgi og en turnuslege.

Tjenesteplan for LIS

 • Ordinær arbeidsdag: kl. 07:45 - 16:00 (mandag – fredag)
 • Hjem etter vakt: kl. 08:30

Rutinemøter

Seksjonens morgenmøte kl. 07:45 - 08:10  

 • Vakthavende karkirurg rapporterer.
 • Gårsdagens operasjoner refereres.
 • Operasjonspasienter til dagens program presenteres.

Seksjonens røntgenmøte kl. 08:10 – 08:50  

 • Presentasjon av aktuelle pasienter.
 • Behandlingen diskuteres i felleskap.
 • Aortaforum annenhver uke fredag
 • Accessmøte annenhver uke fredag

Seksjonens previsitt kl. 08:50 - ca. 09:15  

 • Felles visitt intensiv og deretter felles previsitt på sengepost.
 • Visittgang ved overlege eller LIS med overlege tilgjengelig

LIS deltar i postarbeid med visittgang og epikriser. Overlegen deltar i arbeidet og er alltid tilgjengelig. LIS har poliklinikk i snitt en halv dag i uken. LIS i karkirurgi og LIS i rotasjon settes på operasjonsprogram og inn i poliklinikk etter behov og ferdighetsnivå.

LIS2 kirurgi ved St. Olavs hospital

LIS2-tjeneste kan gjøres på kirurgisk klinikk, avd. Øya eller avd. Orkdal, eller med en kombinasjon av dette.

Avd. Øya:
Anbefalt rotasjonsmønster i tilfeldig rekkefølge er nedre gastro 6 mnd, øvre gastro eller gastro akutt i seks mnd, urologi i seks mnd. og til slutt valgfrie seks mnd innen fagene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi eller thoraxkirurgi.

Avd. Orkdal: 
Inntil to år i avdelingen som først og fremst har pasienter innen gastrokirurgi, urologi samt skadepoliklinikk på vakt.

Det er ikke behov for rotasjon til andre seksjoner i forbindelse med LIS3 karkirurgi. Tjeneste ved seksjonen vil kunne dekke hele utdanningsløpet innen faget karkirurgi.

Karkirurgisk seksjon disponerer 12 senger og i tillegg deles tre senger med seksjon for endokrin kirurgi. Seksjonen disponerer også senger på kirurgisk tung overvåkning (KITOV) etter behov. Undersøkelse av nye pasienter med journalskriving foregår hovedsakelig på preoperativ poliklinikk og noen ganger på sengepost. Flere praktiske, diagnostiske og terapeutiske prosedyrer foregår også til dels på sengeposten.

På generell vakt deltar LIS i klinikkens ordinære arbeid med pasientmottak og akutte operasjoner.

I vaktarbeid er det tre LIS kirurgi på vakt på dagtid, og to LIS kirurgi på vakt nattestid med turnuslege i tillegg. Det er en grenspesialist i bakvakt som er tilgjengelig til enhver tid.

LIS settes opp på seksjonens elektive operasjonsprogram på dagtid. Det legges vekt på strukturert opplæring og progresjon. LIS i karkirurgi settes opp som operatør eller til assistanse i størst mulig grad.

Vanligvis vil LIS få opplæring i grunnleggende teknikker først. Deretter følger opplæring i aortakirurgi og endovaskulære prosedyrer. Til slutt kommer opplæring i etablering av dialysefistler og carotiskirurgi. Opplæringen individualiseres i henhold til forkunnskaper og ferdigheter samt seksjonens behov.

LIS i karkirurgi får anskaffet egne lupebriller så snart som mulig etter tiltredelse. 

LIS har i snitt en halv dags poliklinikk i uken. De arbeider da selvstendig, men har tilgang til overlege ved behov. Den polikliniske virksomheten foregår på kar poliklinikk og omfatter nyhenviste pasienter, interne henvisninger og kontroller/oppfølging.

Det legges sterk vekt på «hands on» opplæring i duplex ultralydundersøkelser med moderne apparatur.

Seksjonen behandler litt mer kompliserte varicer som dagkirurgi annenhver uke. Det er i stor grad LIS i karkirurgi som driver denne aktiviteten. LIS i rotasjon vil kunne delta basert på ferdigheter. Overlege assisterer etter behov. I tillegg driver seksjonen poliklinisk endovenøs varicebehandling på fredager. Samtlige overleger og LIS i karkirurgi driver tilbudet. LIS i karkirurgi vil læres opp fortløpende etter behov.  

Nye LIS vil få introduksjon av sekretær ved kirurgisk klinikk og vil deretter bli vist rundt av en av overlegene ved seksjonen. LIS vil raskt bli satt inn i relevant drift basert på ferdigheter og behov.

Karkirurgisk seksjon har obligatorisk 90 minutter undervisning på torsdager kl. 15:30 - 17:00. Undervisningen er satt opp av en erfaren LIS og holdes av både LIS, overlegene og eksterne etter ønske. Tilsammen utgjør undervisningen minimum 70 timer per år.

Det er laget et veiledende rullerende basisprogram som sikrer at alle aspekter faget blir gjennomgått i utdanningsperioden. Sentrale emner taes opp oftere og gjerne med interessante vinklinger etter ønske/behov. Nytt innen forskning og referat fra kongresser vil også legges frem her.

LIS gis permisjon for å delta i alle nødvendig kurs i hht. spesialistreglene. Sykehuset refunderer kursavgiften for alle obligatoriske kurs vedrørende spesialistutdanningen og etter søknad også for enkelte andre kurs som ikke er obligatoriske men anses som relevante.

LIS vil bli lært opp i bruk av UL, C-bue og angiolab gjennom vanlig drift. Seksjonen disponerer videre en simulator rettet mot endovaskulære prosedyrer og LIS vil ha mulighet til å trene på denne ved behov/ønske.

LIS oppfordres sterkt til å delta i seksjonens vitenskapelige aktiviteter. Det er et mål at alle LIS i løpet av spesialiseringen publiserer minst en artikkel/abstrakt. Videre stimuleres det til at LIS holder minst et foredrag pr. år internt eller nasjonalt.

Seksjonen har per i dag en LIS og en overlege med pågående PHD prosjekt. To overleger har PhD og det er i tillegg tilknyttet en overlege som er Professor i karkirurgi.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på seksjonen.
I tillegg er det ønskelig at LIS deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav vil LIS ha mulighet til å delta på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skrive en oppgave i kunnskap og forbedring.

Utdanningsutvalget har det praktiske ansvar for at det oppnevnes veileder for LIS i karkirurgi. Veileder og LIS skal møtes regelmessig, møtene planlegges og avtales i god tid på forhånd.
Veileder skal være oppnevnt før LIS tiltrer. Det anbefales at det holdes et veiledningsmøte senest 14 dager etter tiltredelse hvor LIS og veileder i fellesskap gjennomgår de punkter som inngår i utdanningsplanen.

LIS skal selv føre referater fra møte med veileder. Utdanningsutvalget skal 1 gang pr. halvår ha rapport om hvordan LIS står i forhold til sin utdanningsplan.

Veiledning vil skje kontinuerlig via supervisjon fra alle seksjonens overleger men også gjennom avtalte møter med oppnevnt veileder ca to ganger iløpet av et halvt år.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.
Seksjonens leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder videre delegert til veileder for LIS.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget ved seksjonen består av to overleger og en LIS i karkirurgi.

Disse har ansvaret for at alle aspekter ved gjennomføringen av utdanningen er i tråd med gjeldende regelverk.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Utdanningsansvarlig overlege (UAO) Martin Altreuther, ved seksjon for karkirurgi.

Martin.Altreuther@stolav.no

Sist oppdatert 19.04.2021