Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital er eneste utdanningssted for kliniske farmakologer i Helse Midt-Norge. Det finnes omtrent 70 spesialister på landsbasis, hvorav ca. 10 befinner seg på St. Olavs hospital.  Vi har et godt og utstrakt samarbeid med de klinisk farmakologiske avdelingene i de andre helseregionene.

Bilde av et mikroskop hvor en dame tar celletester nede i et glass.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdeling for klinisk farmakologi er del av Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital, og har ca. 80 ansatte fordelt på leger, kjemikere, farmasøyter, bioingeniører og administrative stillinger. Avdelingen er lokalisert i Teknostallen, noen minutters gange fra sykehusområdet. Rundt 10 spesialister i klinisk farmakologi og 5 leger i spesialisering har sitt virke helt eller delvis ved avdelingen.

Laboratoriet utfører analyser med tilhørende fortolkninger innenfor områdene terapikontroll, rusmiddeldiagnostikk, klinisk toksikologi og rettstoksikologi. Avdelingen har et bredt analyserepertoar og mottar prøver både fra egen helseregion og fra resten av landet. Avdelingen driver utstrakt rådgivning og fortolkning av analysesvar, som i all hovedsak utføres av avdelingens leger. Legene inngår i telefonvaktordning, oftest betjent av en lege i spesialisering på dagtid, med spesialist som bakvakt.

Avdelingen har over tid satset på samfunnsfarmakologi, bl.a. med å bidra med økt farmakologikunnskap blant helsepersonell, og arbeider aktivt for å utvikle økt legemiddelsikkerhet, både i sykehus og i primærhelsetjenesten.

Avdelingen har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.

Utdanningsløpet i klinisk farmakologi foregår i utgangspunktet i sin helhet ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital i Trondheim. For å oppnå tilstrekkelig kompetanse i klinisk farmakologi i klinisk virksomhet (læringsmål 9), kreves tilsammen 12 måneders tjeneste innen én til tre av følgende kliniske spesialiteter: Anestesiologi, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, indremedisin og indremedisinske hovedspesialiteter, nevrologi, onkologi, psykiatri, revmatologi, rus- og avhengighetsmedisin eller allmennmedisin. Denne tjenesten kan foregå ved mange ulike læringsarenaer i eget HF, i et annet HF eller i primærhelsetjenesten.

Spennet i kliniske spesialiteter man kan opparbeide seg kompetanse i er bredt, og det er fordelaktig å kunne tilpasse denne delen av utdanningsløpet til den enkelte LIS’ preferanser og avdelingenes kompetansebehov. 

LIS vil, sammen med veileder og leder, legge en plan for hvor og når den kliniske tjenesten skal gjennomføres. Den kliniske tjenesten kan med fordel utføres mot slutten av utdanningsløpet, men dette er ikke noe krav. Det er ellers relativt vanlig for spesialistkandidater innen klinisk farmakologi å kombinere LIS-utdanningsløpet med et doktorgradsløp. I henhold til spesialiseringsreglene kan også forskningsperioder helt eller delvis godkjennes som tellende tjenestetid etter oppstart av del 2/3 i et spesialiseringsløp, og der er det på plass en fagavtale mellom St. Olavs hospital og NTNU hvor fakultet for medisin og helsevitenskap er relevant læringsarena.

 

Avdelingen har et eget introduksjons- og opplæringsprogram for nye leger i spesialisering. Du vil få tildelt veileder umiddelbart etter oppstart og utlevert en introduksjonsperm. Den første tiden etter oppstart gjennomgår du en relativt intensiv opplæring i fortolkning av prøvesvar innenfor områdene terapimonitorering (serumkonsentrasjonsmåling av legemidler) og rusmiddeltesting, siden dette utgjør mye av rutinedriften ved avdelingen. 

Forelesning 1 t/uke og kollokvier (vitenskapelig artikkel eller annet tema) 1 t/uke utgjør hovedstammen i internundervisningen for LIS. Denne foregår hele året med unntak for sommerferieperioden, jul og påske, og mer enn oppfyller således kravet om minimum 70 timer undervisning per år. Du vil som LIS ha obligatorisk oppmøte på internundervisningen og vil også forventes å bidra til denne. I tillegg kommer felles månedlig internundervisning for hele avdelingen (1 t).  Avdelingens leger deltar også på en månedlig nettbasert undervisning felles med de andre klinisk farmakologiske avdelingene i Norge (1 t).

For internundervisningen for leger er det utarbeidet en plan for essensielle tema, som rulleres ca. hvert 3. år avhengig av behovet til de LIS som til enhver tid er på avdelingen. Dette skal sikre at alle får viktig opplæring innen rimelig tid etter ansettelse og sikre at læringsmålene for spesialiteten nås.

Du vil få permisjon til å delta på alle obligatoriske kurs i spesialistutdanningen, og vil få dekket deltakelsesavgift og utgifter i forbindelse med disse. Det vil også ofte være aktuelt å delta på kurs og seminarer ut over dette – både internt og eksternt arrangert.

Dette punktet er ikke aktuelt for vår spesialitet.

Det er høy akademisk kompetanse og en stor forskningsaktivitet ved avdelingen. Flere av avdelingens leger og ansatte tilhørende andre faggrupper har doktorgrad /ph.d.

Som LIS ved avdelingen vil du delta i forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter, og det vil legges til rette for at dette skal la seg gjennomføre innenfor arbeidstiden. Du vil også ha gode muligheter til å komme godt i gang med et ph.d.-prosjekt i løpet av utdanningstiden.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Vi legger også opp til gruppeveiledningsmøter både i gruppe med andre LIS på avdelingen og LIS på andre avdelinger ved Laboratoriemedisinsk klinikk der oppnåelse av felles kompetansemål vil stå sentralt.

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​

 

Ved vår avdeling er overlege i praksis alltid tilgjengelig for supervisjon, og du vil ha tilgang til løpende instruksjon og rådgivning fra erfarne spesialister i de ulike arbeidssituasjonene. Avdelingen har et forvakt-/bakvakt-system som sikrer at LIS alltid har en definert spesialist å henvende seg til. Opplæring i prosedyrer vil i stor grad foregå ved praktisk arbeid sammen med veileder eller bakvakt.

I begynnelsen av utdanningen vil du ha hyppige (minimum månedlig) en-til-en-veiledning med fast veileder (spesialist). Senere i spesialistløpet kan frekvensen på en-til-en-veiledning minskes.

Gruppeveiledning foregår både avdelingsnivå og klinikknivå samt på tvers av spesialiteter på hele St. Olavs hospital. 

Avdelingen vil benytte vurderingskollegium i evalueringen av progresjonen til LIS ved definerte tidspunkt underveis i utdanningsløpet. Veileder vil være sentral i å følge opp og attestere at du oppnår nødvendig kompetanse via Kompetanseportalen, spesielt tidlig i spesialiseringsløpet.

Avdelingen vil legge til rette for at alle LIS får avsatt minst 4 timer ukentlig til faglig fordypning. LIS deltar videre på faste faglige møter: et vaktrapportmøte hver mandag samt ukentlig seksjonsmøte på torsdager, hvor spørsmål av både faglig og personalmessig/administrativ art diskuteres. Alle LIS blir også involvert i faglige utviklingsprosjekter, for eksempel i forbindelse med utvikling av nye rusmiddel- eller legemiddelanalysetilbud.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Mal for individuell utdanningsplan

Avdelingen har et utdanningsutvalg som består av tre medlemmer hvorav minst ett medlem skal være LIS. Utdanningsutvalget har som sin hovedoppgave å tilrettelegge spesialistutdanningen i klinisk farmakologi, inklusive planlegging, organisering og oppsett av internundervisningen for leger på avdelingen. Utdanningsansvarlig overlege fungerer som leder av utdanningsutvalget.

Det legges opp til at du som LIS skal involveres i organiseringen og gjennomføringen av LIS-utdanningen, blant annet ved å oppmuntres og støttes til å komme med egne bidrag i internundervisningen.

Avdelingen har en egen plasstillitsvalgt i Legeforeningen for LIS. Den tillitsvalgte har som oppgave å ivareta dine interesser som LIS, for eksempel med hensyn til arbeidsbetingelser og faglig utvikling.

For spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med avdelingen:

Leder: Arne Helland

arne.helland@stolav.no 

Utdanningsansvarlig overlege: Ragnhild Bergene Skråstad

ragnhild.bergene.skrastad@stolav.no

 

For mer informasjon om avdelingens virksomhet finnes, se vår hjemmeside: www.stolav.no/farma


 

Sist oppdatert 14.09.2021