Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Klinisk nevrofysiologi (KNF)

Seksjon for klinisk nevrofysiologi tilbyr klinisk nevrofysiologisk diagnostikk av barn og voksne med mange forskjellige metoder, inkludert EEG, EEG-langtidsmonitorering og videometri, polysomnografi, MSLT, respiratorisk polygrafi, nevrografi, EMG, fremkalt respons, transkraniell magnetstimulering, intraoperativ monitorering, elektroretinografi, termotest og autonome funksjonsundersøkelser. Avdelingen tilbyr deltagelse i forskningsprosjekter.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Seksjon for klinisk nevrofysiologi er organisert (parallelt med nevrologi-spesialiteten) under Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi. Avdelingen er, sammen med Nevrokirurgisk avdeling og Avdeling for sykepleiertjenester, en del av Nevroklinikken. Seksjonen har fire fast ansatte overleger i full stilling som er spesialister i klinisk nevrofysiologi og to LiS-stillinger. To av overlegene utfører også intraoperativ monitorering (IOM) i samarbeid med ortopeder og nevrokirurger. I tillegg har vi 7 stillinger som nevrofysiologiingeniører som utfører opptak av EEG, PSG, nevrografi og fremkalt respons (EP).

Seksjonen har 2 overleger og 2 LiS med doktorgrad. En overlege og én LiS har 20% bistilling ved NTNU. Seksjonsoverlegen har også professorstilling i klinisk nevrofysiologi ved NTNU. En av overlegene har for tiden 50% permisjon fra sin stilling pga en treåring 50% stilling som forsker.

Du kan lettest bli klinisk nevrofysiolog i Trondheim ved å gjennomføre hele utdanningen her ved avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.  Det forutsetter da minst 4 år som LiS ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi. Spesialiseringsperiode i nevrologi på 6 måneder kan gjennomføres i vår avdeling, og hele utdanningsløpet på minimum 5 år kan gjennomføres ved St. Olavs hospital.

Veiledning i Molde ivaretas lokalt samt minst en gang i måneden med St. Olavs hospital via Skype. LIS beholder sin veileder (spesialist i klinisk nevrofysiologi) ved St. Olavs hospital under rotasjonstiden i Molde med i tillegg biveileder i Molde og supervisører der som følger LIS i daglig drift. Veiledning via telemedisin i Helsenettet, og felles KNF-nettverk med tilgang til alle regionale EEG og EMG/nevrografi/EP/-undersøkelser, og ved ambulerende spesialisttjeneste til Molde/Ålesund 4 uker per halvår. 

Supervisjon ved fysisk ambulering kan delvis erstattes av telemedisinsk supervisjon via Norsk Helsenett som gir mulighet til direkte observasjon og samtale, inkludert telemedisinske vurdering og kommunikasjon med pasienter som er til EMG-undersøkelse. Læringsaktiviteter vil bli signert fortløpende gjennom både veiledning og supervisjon, og ledere ved begge helseforetak involvert for å få signert læringsmål. 

Følgende læringsmål kan oppnås helt eller delvis ved tjeneste i Molde/Ålesund: KNF-001-004, KNF-006, KNF-009, KNF-018-019 og KNF-027-029.

Tabell som viser utdanningsløpet til KNF

Et tilsvarende utdanningsløp er også under planlegging for Helse Nord-Trøndelag.

Du får tilsendt velkomstbrev før ansettelse med praktiske opplysninger. Seksjonsoverlegen ønsker den nyansatte velkommen og sikrer at LIS blir kjent med avdelingens logistikk og rutiner. Erfaren LiS vil deretter gå gjennom hele seksjonen med deg. Du får en arbeidsplass med kontor-PC. Denne inneholder programvare for nettverkstolkning av alle viktige KNF-undersøkelser som EEG, EMG/nevrografi , fremkalt respons (EP) og polysomnografi (PSG).

Du vil delta i vår internundervisning tirsdag og fredag 11:30 - 12:30. Til sammen 70 timer per år. Det blir holdt forelesninger hver tirsdag i nevrofysiologiske emner. Disse emner rullerer etter en plan som tilsvarer den planlagte progresjon i opplæringen. I tillegg kommer nevrologiske morgenmøter der LIS deltar. 

Du vil få permisjon til å delta i anbefalte kurs og andre kurs/møter med relevant innhold innenfor avtalt mal for sykehuset 10 dager per år.

Vi har ingen fysiske simuleringsmodeller. Du vil få tilgang til programvare for simulering av EMG-signaler.

Kompetansemål i forskning: Seksjonen har 4 ansatte med ph.d. og deltidstilling ved NTNU hvorav to er spesialisteri Klinisk nevrofysiologi. Det er mange pågående prosjekter. Alle LIS får tilbud om deltagelse forskningsprosjekt.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​​

I arbeidsplanen blir du fordelt til en oppgave hver dag. Det er vanligvis enten EEG (3 dager per uke) eller Nevrografi/EMG 2 dager per uke. Som LiS blir du alltid satt opp sammen med en spesialist. Du går selv gjennom EEG. Etter kl 13 vil du i felleskap gå igjennom EEG /få tilbakemelding, skrive utkast til svar i EPJ som kontrasigneres av spesialist. Du får opplæring i nevrografi og tilgang til alle tekniske retningslinjer i EQS. Spesialisten kommer inn på lab og kontrollerer dine opptak, du får anledning til å spørre og følge evt kontrollundersøkelser foretatt av spesialist før du skriver svar i EPJ som kontrasigneres av spesialisten.

Det settes etter hvert av mer tid til EMG, fremkalt respons og til tolkning av polysomnografier og spesialundersøkelser i planen. Planen endres løpende av seksjonsoverlegen etter tilbakemeldinger fra deg og veileder slik at en sikrer en god progresjon mot oppnåelse av alle læringsmål.

Din veileder er spesialist i klinisk nevrofysiologi og utpekes ila første uke etter ansettelse. Første veiledningssamtale skal utføres innen 2 uker etter ansettelse. Det skal gjennomføres månedlige veiledningssamtaler med LIS av minst 30 minutters varighet. Senere i spesialistløpet gjennomføres disse hver 3. måned. Hensikten med slik en-til-en veiledning er å kunne diskutere progresjon og reflektere over klinisk praksis til LIS. I samtalen tas opp:

 • Hvordan oppleves de faglige utfordringene
 • Oppnås praktiske ferdigheter
 • Hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet
 • Hvordan følges utdanningsplanen – progresjon og godkjenninger i kompetanseportalen
 • Hvordan er samarbeidet med kollegaer
 • Hvordan opplever legen balansen mellom arbeid og privatliv
 • Refleksjon over egen rolle som lege
 • Støtte i vanskelige situasjoner
 • Annet

Loggføring av en-til-en veiledning gjøres i egen modul i Kompetanseportalen.

I tillegg vil du få regelmessig gruppeveiledning med disse målsetninger:

 • Reflektere over faglig praksis og utvikle faglig trygghet.
 • Tilegne seg kunnskap for mestring, innsikt og forståelse av psykososiale utfordringer som legeyrket bringer
 • Danne et faglig og sosialt nettverk hvor legen kan hente kollegial støtte i hverdagen.
 • Oppnå forskriftsfestet læringsmål i felles kompetansemål (FKM).

Frekvensen på gruppeveiledning planlegges hver 4. måned. Gruppeveiledning organiseres i samarbeid med relevante spesialiteter (nevrologi/nevrokirurgi),  første torsdag ettermiddag i sept, jan, og juni.
LiS KNF deltar også i gruppeveiledning på tvers av alle spesialiteter ca. én gang i halvåret (januar eller juni?), som omhandler temaer som ansees vanskelige å dekke lokalt. (Se Læringsportalen for påmelding fra høsten 2019)

En overlege og en erfaren LIS leder normalt gruppeveiledning. Disse bør ha deltatt på kurs i gruppeveiledning.

Loggføring av gruppeveiledning gjøres under Felles kompetansemål , samt i stedet for planlagt en-til-en veiledning.

Det settes av 4 timer fordypning i arbeidsplanen hver uke. Du er prioritert til deltagelse i relevante lokale faglige møter, spesielt internundervisningen.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder og supervisører samt gjennom vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen: Godkjennes av veileder etter overlegemøte der seksjonsoverlege også deltar.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
​Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​​


Utdanningsutvalget består av: Morten Engstrøm (overlege), Arnstein Grøtting (overlege) og Martin Uglem (LiS).

Dine interesser ivaretas av felles avdelingstillitsvalgt for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med en av legene i utdanningsutvalget eller seksjonsleder Trond Sand

Trond.Sand@stolav.no

Sist oppdatert 13.02.2023