Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Maxillofacial kirurgi

Avdeling for Kjeve og ansiktskirurgi ble etablert på St. Olavs hospital i 1962. Spesialiteten Kjeve- og ansiktskirurgi har røtter både innenfor tannmedisin og medisin, og er en kirurgisk legespesialitet hvor de fleste spesialister i Norge i dag er både leger og tannleger. I tillegg finnes det en tannlegespesialitet som heter oral kirurgi og oral medisin. Dette er en spesialitet med fem års videreutdanning for tannleger. Disse utdannes via de odontologiske fakultetene ved Universitetet i Oslo og Bergen. Ved vår avdeling jobber både oralkirurger og kjeve- og ansiktskirurger.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdelingen består av sengepost, poliklinikk og operasjonsenhet. Vi deler sengeposten med avdeling for Øre-nese-hals og avdeling for øyesykdommer, og vi deler operasjonsenheten med avdeling for Øre-nese-hals. Avdelingen har også eget tannteam, som består av to tannleger, to tannpleiere og to tannhelsesekretærer. Avdeling for kjeve og ansiktskirurgi har elektiv og akutt virksomhet. Våre kirurger har utdannelse innen oral og maxillofacial kirurgi.

Ved avdelingen er det fire overlegestillinger og en utdanningsstilling. Vi behandler pasienter i hele spekteret av oral og maxillofacial kirurgi.

Dentoalveolær kirurgi - Vi vurderer og opererer retinerte og overtallige tenner, rotspissamputasjoner, cyster og svulster i kjevene og i ansiktsskjelettet.
Implantater - Dersom du har behov for innsetting av ett eller flere tannimplantater kan du få henvisning til innsettelse av implantater hos oss.

Skadekirurgi - Ved skader av tenner eller ansiktsskjelett vil du bli vurdert og eventuelt operert ved vår avdeling. Vi er regionalt senter for ansiktsskader i Midt-Norge, og dersom du skulle få brudd i ansiktet som trenger operasjon vil du komme til oss for dette.

Ortognatisk kirurgi - Ortognatisk kirurgi er kirurgi hvor vi kan flytte på en eller begge kjever for å korrigere bittforstyrrelser. Underbitt, overbitt, asymmetrier og enkelte andre tilstander som kan korrigeres med kirurgi. Dette gjør vi i samarbeid med kjeveortopeder. Når kjeveortoped ser at bittforstyrrelsen ikke kan korrigeres med tannregulering alene, vil du bli henvist for vurdering hos oss angående kirurgi. Deretter vil du gå til din kjeveortoped som vil regulere bittet ditt, slik at det skal passe best mulig sammen etter at vi har operert kjevene. Etter dette vil du ha regulering i etterkant for å få bittet så bra sammen som mulig.

Plastisk og rekonstruktiv kirurgi - Vi utfører plastikkirurgiske operasjoner i hode- og halsområdet.  Eksempler på dette er korreksjon av overflødig hud i øyelokk, såkalt blefaroplastikk, korreksjon av ansiktsasymmetrier med osteotomier og eventuelt implantater.  Vi gjør også arrkorreksjoner og andre plastikkirurgiske inngrep i ansiktet, og har kompetanse innenfor rekonstruksjonskirurgi etter skader og kreftkirurgi i hode, hals og ansikt. Vi har et godt samarbeid med Øre-nese-hals-avdelingen og Plastikkirurgisk avdeling her på St. Olav for å gi så helhetlig tilbud som mulig. 

Minimal invasiv kirurgi - Vi tilbyr endoskopisk behandling av spyttkjertellidelser, som spyttstein og utblokking av strikturer/trange partier i spyttkjertelganger. Dette er en minimal invasiv operasjon hvor vi går inn igjennom spyttkjertelgangen med et lite kamera. I tillegg utfører vi artroskopi av kjeveledd ved kjeveleddslidelser, der hvor dette er indisert.

Åpen kjeveleddskirurgi - I enkelte tilfeller er det indikasjon for å operere kjeveleddet med åpen kirurgi. Vi utfører åpen leddkirurgi, inkludert protesekirurgi.

Det meste av utdanningsløpet dekkes ved tjeneste ved vår avdeling. Enkelte prosedyrer er likevel sjeldne og krever hospitering ved ØNH avdeling eller plastikkirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus eller eventuelt ved tilsvarende avdeling i utlandet. Utdanningen ved St. Olavs hospital inneholder poliklinisk virksomhet med problemstillinger for hele spekteret av maxillofacial kirurgi. Vi har utstrakt kirurgisk aktivitet og opererer både lokalkirurgiske inngrep og kirurgi i narkose.

Det er ønskelig at man kommer inn i faget med en del kirurgisk erfaring fra før. Gjerne også kompetanse innenfor odontologi da det er en viktig del av faget. Vi har fagavtaler med OUS for 3 månder hospitering ved avdeling for kjevekirurgi, Ullevål (ansiktsfrakturer hos barn) og 3 måneder hospitering ved ØNH-avdelingen, Rikshospitalet (rekonstruksjoner) siden det spesielt er craniofaciale prosedyrer og barnekirurgiske problemstillinger i vårt fagfelt som er vanskelig å få dekket grundig nok i eget foretak.

Ved start møter du opp på avdelingen, hvor en sekretær etter en sjekkliste vil ordne praktiske ting som ID-kort, datatilgang, bruk av elektronisk journalsystem, telefoni samt gi informasjon om lønnssystem og hvordan du kan finne fram til prosedyrer og aktuelle kurs.  Du vil deretter få en omvisning i klinikken og bli tildelt garderobe og kontorplass.

Avdelingssjef eller annen lege vil introdusere deg videre til dem du skal jobbe sammen med, og du vil etter hvert ta del i de vanlige rutinene.
Når du begynner å gå vakter vil du alltid ha en bakvakt å konferere med.

Du vil få tildelt en veileder, slik at dere sammen kan utarbeide en individuell utdanningsplan.

Vi har internundervisning 45minutter to ganger per uke. Tilsammen utgjør dette minimum 70 timer per år.Tirsdag er det nettundervisning sammen med avdeling for kjeve og ansiktskirurgi ved Ullevål sykehus, torsdag en nettundervisning sammen med ØNH nasjonalt. I tillegg presenteres kompliserte kasus på et 30 minutters fellesmøte en gang i uken til diskusjon. Vi følger også St. Olavs fellesundervisning hver fredag 08:00 - 08:30. LIS prioriteres til alle obligatoriske kurs slik at man får god progresjon i forhold til planlagt løp. Vi oppfordrer våre kandidater til å delta på internasjonale kurs av god kvalitet. Hvert halvår blir undervisningsplanen revidert slik at man skal ha god tid til å forberede seg til undervisningen. Alle elementer innen faget dekkes.

Vi har mulighet for ferdighetstrening i samarbeid med patologisk avdeling og anbefaler alle kandidater kurs som innebærer prosedyretrening på kadaver.

Vi er tilknyttet NTNU og Tannhelsekompetansesenter Midt igjennom felles forskningssamarbeid. Vi har fokus på å utvikle faget akademisk og ønsker å støtte kandidater som vil forfølge en akademisk karriere. Du vil bli introdusert for våre pågående prosjekter og bli gitt mulighet for fordypning slik at du eventuelt kan starte egne prosjekter.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​​

Den daglige supervisjonen gis av de du jobber sammen med på et hvert tidspunkt.  Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, røntgenmøter og samarbeid om pasienter og prosedyrer.
Supervisjonen vil struktureres på en slik måte at man både på forhånd instruerer og etter utført aktivitet vurderer hvordan aktiviteten ble utført.  Dette kan både brukes i en visittsituasjon, i poliklinikk og før og etter en kirurgisk prosedyre. I tillegg vil du vurderes ved regelmessige møter hvor et kollegium vil vurdere din faglige progresjon. Enkelte evalueringsverktøy vil bli innført for å lette denne evalueringen.

Veiledning vil bli gitt individuelt og i form av gruppeveiledning.  Du vil bli tildelt en veileder etter ansettelse, og denne veilederen vil følge deg ut utdanningsløpet så fremt ikke noe annet fremstår som mer hensiktsmessig for deg og veileder i samråd. Veileder skal bidra til å sette opp en individuell utdanningsplan, og følge opp din faglige progresjon i samarbeid med supervisører og andre veiledere.  To ganger pr. år vil du bli vurdert i et vurderingskollegium, bestående av flere overleger slik at kandidatene kan få en tilbakemelding på om de følger en forventet progresjon.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder/supervisører og via vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. 
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​

Utdanningsutvalget består av avdelingsleder, utdanningsansvarlig og LiS. Utvalget møtes fire ganger årlig.

LIS har tillitsvalgt sammen med LIS gruppen på ØNH avdelingen. Tillitsvalgt bistår i ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingssjef Nils Petter Fossland.

nils.petter.fossland@stolav.no

Sist oppdatert 13.07.2023