Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten medisinsk biokjemi

Legespesialiteten medisinsk biokjemi er i helseforetaket plassert i Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB) ved Laboratoriemedisinsk klinikk i sykehusbyggene på Øya i Trondheim, og spesialistutdanningen vil i all hovedsak foregå her. AMB gir mulighet for å oppnå alle læringsmål i spesialistutdanningen med unntak av  6 måneders tjeneste i en relevant klinisk spesialitet (læringsmål MBK-096) og hospitering ved avdelinger innad i helseforetaket (Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin for læringsmål MBK-085, og Avdeling for klinisk farmakologi for læringsmål MBK-086-089) . For å oppnå kompetanse i læringsmål MBK-035 som tilsier arbeid på minst et medisinsk biokjemisk laboratorium med annen funksjon enn kandidatens primære arbeidssted vil det være nødvendig med hospitering ved Orkdal sykehus. Laboratoriene i Trondheim og Orkdal er to ulike geografiske lokaliteter med ulike funksjoner, men vil i løpet av 2022 begge være organisert under AMB.  Typiske arbeidsoppgaver ved AMB kan være å rådgi rekvirenter om fortolkning av prøvesvar, og å besvare spørsmål som: Hvilke analyser skal avdelingen tilby? Hvor god kvalitet må hver analyse ha? Hvilke referanseområder og beslutningsgrenser bør vi anbefale at klinikerne bruker?

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Medisinsk biokjemi er en paraklinisk legespesialitet hvor arbeidet består av andre medisinskfaglige oppgaver enn direkte pasientkontakt. Legene ved AMB sørger for nødvendige medisinsk biokjemiske tjenester til sykehusets avdelinger og eksterne rekvirenter og ser til at virksomheten er medisinsk-faglig forsvarlig. Eksempler på slike arbeidsoppgaver er å besvare spørsmål som: Hvilke analyser skal avdelingen tilby? Hvilke analyseinstrumenter skal avdelingen kjøpe? Hvor god kvalitet må hver analyse ha? Hvilke referanseområder og beslutningsgrenser bør vi anbefale at klinikerne bruker? Hvordan bør prøvene tas og tolkes? For å løse disse oppgavene kreves kompetanse innen medisin, forskning og statistikk. I tillegg har legene ved avdelingen rutineoppgaver tilknyttet vurdering og kommentering av individuelle prøvesvar, som for eksempel proteinelektroforese. Legene har også en vakttelefon hvor man blant annet tar hånd om forespørsler fra rekvirenter om tolkning av prøvesvar og hvilke prøver man bør ta ved utredning av ulike tilstander. 

AMB har lokalsykehusfunksjon for omtrent 317 000 innbyggere i Sør-Trøndelag og regionsykehusfunksjon for ca. 725 000 innbyggere i Midt-Norge, samt landsfunksjon for enkelte spesialanalyser. Avdelingen utfører et bredt spekter av analyser innen medisinsk biokjemi, immunologi, gen- og medikamentanalyser (ca. 250 forskjellige analyser), og utfører pr. år ca. 4,6 millioner analyser. I tillegg deltar avdelingen i en rekke forskningsprosjekter. AMB er inndelt i seks driftsenheter, kalt seksjoner, som ledes av hver sin seksjonsleder; Seksjon prøvetaking og pasientnær analysering (inkludert Røros), Seksjon prøvemottak, Seksjon hematologi, Seksjon generell biokjemi, Seksjon spesiell biokjemi og Seksjon medisin. Enkelte seksjoner er videre inndelt i faggrupper tilpasset behovet. Legene er ansatt i Seksjon medisin hvor det er 6 overleger, 2 LIS-stillinger og 1 biokjemiker. LIS har 2-delt dagvakt og overleger har 6-delt døgnvakt (med telefon-/hjemmevakt på kveld og helg).

Det meste av utdanningen i medisinsk biokjemi foregår ved AMB ved St. Olavs hospital på Øya. For å oppnå tilstrekkelig kompetanse i medisinsk biokjemi i klinisk virksomhet (læringsmål 96) kreves seks måneders tjeneste i en av følgende kliniske spesialiteter: Anestesiologi, barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, kirurgiske spesialiteter, indremedisinske spesialiteter, nevrologi, onkologi, revmatologi eller allmennmedisin. Denne tjenesten kan oppnås ved mange ulike læringsarenaer i eget HF. Tjeneste i primærhelsetjenesten kan bli aktuelt når vi får på plass fagavtale med kommunene. 

Arbeidsgiver har ansvar for å skaffe LIS klinisk tjeneste ved en relevant læringsarena i eget HF dersom LIS ikke har oppnådd læringsmålet allerede ved ansettelse ved AMB. I tillegg inngår hospitering ved Avdeling for klinisk farmakologi (AKF) i 1-3 måneder som en del av utdanningen for å oppnå tilstrekkelig kompetanse innen klinisk farmakologi (læringsmål MBK-086-089). AMB og AKF har en formell avtale om dette. Det er også obligatorisk kortvarig (1-2 dager) hospitering ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin for å oppnå tilstrekkelig kompetanse innen allergologi (læringsmål MBK-085), og ved minst ett medisinsk biokjemisk laboratorium med annen funksjon enn kandidatens primære arbeidssted, primært Orkdal, for å få "kjennskap til drift og organisering ved medisinsk biokjemiske laboratorier med og uten universitetsfunksjoner" (læringsmål MBK-035). Tjeneste ved Orkdal er innenfor eget HF, og vil i løpet av 2022 bli organisert under AMB. 

Nyansatte LIS vil i løpet av de første arbeidsdagene introduseres for «nøkkelpersonell» ved avdelingen og kollegaer i Seksjon medisin. LIS vil få en omvisning i avdelingen, bli tildelt telefon, ID-kort, få informasjon om kvalitetssystemet og opplæring i og tilgang til laboratoriets IT-systemer. Hvem av overlegene som skal være veileder er avklart før oppstart, og første veiledningssamtale avholdes innen to uker.

Internundervisningen holdes hovedsakelig onsdager og torsdager fra kl. 11:00 til kl 12:00 hvor overlegene, LIS eller biokjemiker holder undervisningen etter oppsatt plan for semesteret. Det er lagt opp til at tilhørerne gjerne kommenterer og supplerer underveis i undervisningen. Primært presenteres sentrale tema innen medisinsk biokjemi som bruk av ulike biokjemiske markører til diagnostikk og kontroll av ulike sykdomstilstander, slik at sentrale læringsmål i spesialiteten dekkes. En del av undervisningen brukes også til gjennomgang av relevante tidsskriftartikler eller resultater fra egen forskning. 

I tillegg deltar seksjonen ukentlig i det felles, nasjonale nettbaserte undervisningsprogrammet i medisinsk biokjemi der undervisningen er lagt opp slik at læringsmål oppnås. Tilsammen blir dette organisert undervisning knyttet opp mot læringsmål på minst 70 timer pr år. 

I tillegg har legene ved AMB undervisningsmøter sammen med indremedisinere fra Avdeling for endokrinologi og Avdeling for nyresykdommer hver tredje tirsdag. Disse møtene inngår i avdelingenes strukturerte internundervisning og har et innhold som er relevant også for medisinsk biokjemi.

Det tilrettelegges for at LIS skal kunne delta på anbefalte kurs innen statistikk, metodekurs i medisinsk biokjemi og hematologi. I tillegg oppfordres man til å delta på andre relevante kurs som Vårmøte i medisinsk biokjemi, Noklus Fagmøte for sykehus og private laboratorier, Nordisk kurs for LIS i medisinsk biokjemi og relevante kurs innen andre medisinske spesialiteter. Avdelingen legger til rette for slik deltakelse ved at LIS har rett til å delta på minst ett relevant kurs/konferanse/møte per halvår.

LIS vil sikres nødvendig ferdighetstrening i alle aspekter av faget i henhold til læringsmål, og rotere innen alle de ulike fagområdene i spesialiteten gjennom utdanningsløpet. Betjening av vakttelefon på dagtid med overlege som bakvakt blir endel av arbeidsdagen etter noen måneder ved avdelingen. Dette vil bidra til å gi en problembasert tilnærming til faget. 

Det er stor forskningskompetanse i seksjonen. Flere av legene har doktorgrad, og flere av overlegene har bistillinger ved NTNU. Det er et godt samarbeid med NTNU og med kliniske avdelinger gjennom ulike forskningsprosjekter. De fleste ansatte i seksjonen deltar aktivt i ulike forskningsprosjekter, hvorav noen utgår fra avdelingen, mens andre er i samarbeid med andre avdelinger og fagmiljø. Som LIS i medisinsk biokjemi er forskning en sentral del av utdanningen. LIS vil kunne bli medarbeider i et forskningsprosjekt og tildeles oppgaver, som planlegging av prosjekter, utarbeidelse av forskningssøknader, statistisk analyse av innsamlede data og tolkning av resultater, samt skriving av vitenskapelige artikler. LIS oppfordres til å delta på ph.d.-kurs som arrangeres av NTNU for å få teoretisk forskerkompetanse og til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling. I tillegg ønsker vi at LIS deltar på det nasjonale kurset i administrasjon og ledelse samt regionalt utarbeidet veilederkurs. Lokalt på St. Olavs hospital ønsker vi at LIS deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite.

Ved St. Olavs hospital er det opprettet gruppeveiledning på tvers av spesialiteter der man kan melde seg på via Læringsportalen. Dette arrangeres i samarbeid med klinisk etisk komite og preste-og samtaletjenesten, og LIS oppfordres til å delta på et utvalg av disse. I Laboratoriemedisinsk klinikk er det også igangsatt felles gruppeveiledning for LIS på tvers av spesialitetene der Avdeling for medisinsk biokjemi deltar og bidrar.

Supervisjon inngår som en naturlig del av arbeidshverdagen til LIS. For hvert fagområde er det tilknyttet en overlege, og denne overlegen vil være supervisør og sikre at LIS tilegner seg nødvendige ferdigheter innen aktuelle fagområder. I forskningsprosjekter som LIS blir involvert i vil også minst en overlegene være supervisør. Avdelingen har et vaktsystem på dagtid som sikrer at LIS alltid har en definert spesialist å henvende seg til.

Hvilken overlege som skal være veileder for LIS vil være avklart før første arbeidsdag og første veiledningsmøte avholdes innen 2 uker etter oppstart ved avdelingen. Individuell utdanningsplan utarbeides sammen med veileder, utdanningsansvarlig overlege og leder innen 1 måned etter oppstart. Veiledningen vil foregå minst månedlig, men i ulike format.

En-til-en veiledning vil avholdes hyppigere det første halve året enn senere i spesialistforløpet. I veiledningen ved AMB vil både Felles kompetansemål og læringsmål i medisinsk biokjemi være tema, mens gruppeveiledningene i klinikken og ellers i sykehuset vil fokusere på Felles kompetansemål. Veiledningen skal være planlagt og det skal være satt av tid i kalenderen til både LIS og veilederne. LIS skal ikke ha vakttelefon under veiledning.

Ved Seksjon medisin har vi møter gjennom uken der faglige tema diskuteres. Det vil bli satt av minst 10 timer pr. uke til faglig fordypning for LIS. 

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg nødvendig kompetanse i spesialistutdanningen, vil det foregå en kontinuerlig vurdering i dialog med veileder og supervisører, Vurdering av om kompetanse innen de definerte læringsmål er oppnådd vurderes i avdelingens vurderingskollegium. Dette har en sammensetning som følger anbefalingene fra Helse Midt-Norge.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. 

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen for FKM og egen spesialitet. Kompetanseportalen gir LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan som vedlegges ansettelsesavtalen.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​

Alle leger ved avdelingen er medlemmer av utdanningsutvalget, hvorav utdanningsansvarlig overlege er utnevnt som leder. Utvalget har møter minst to ganger årlig hvor blant annet internundervisningsprogram og LIS-utdanningen diskuteres.

LIS ved AMB har en plasstillitsvalgt for yngre leger som sin representant for Den Norske Legeforening.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingssjef Solveig Winther.

Kontaktinformasjon finner du her. 


 

Sist oppdatert 03.03.2022