Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Nevrokirurgi

Nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim er en av fem nevrokirurgiske avdelinger i Norge. St. Olavs hospital dekker helseregion Midt-Norge; Møre og Romsdal og Trøndelag, med mer enn 700.000 innbyggere. Avdelingen består av sengepost, operasjonsavdeling med tre operasjonsstuer, Nevrointensiven/Recovery, inntakskontor og poliklinikk, og disponerer 33 senger, hvorav syv på Nevrointensiven og ti på Recovery.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdelingssjef: overlege Tomm Brostrup Müller
Nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim er en av fem nevrokirurgiske avdelinger i Norge. St. Olavs hospital dekker helseregion Midt-Norge; Møre og Romsdal og Trøndelag, med mer enn 700.000 innbyggere.
Avdelingen består av sengepost, operasjonsavdeling med tre operasjonsstuer, Nevrointensiven/Recovery, inntakskontor og poliklinikk, og disponerer 33 senger, hvorav syv på Nevrointensiven og ti på Recovery.

Det blir gjennomført ca. 1500 inngrep pr. år. Noen kjente sykdommer som behandles ved avdelingen er: prolaps i rygg og nakke, hjernesvulst, hjerneslag, hodeskade og kroniske smertetilstander. Ca. 60% av virksomheten er planlagt og 40% er øyeblikkelig hjelp.

Avdelingen har åtte overlegestillinger og åtte LIS-stillinger (4 "utdanningsstillinger" og 4 "rotasjonsstillinger"). Daglig vaktordning er lagt opp slik at en forvakt (LIS) og en bakvakt (overlege) går sammen. Ved behov tilkalles en tertiervakt (vaskulærnevrokirurg) etter avtale med bakvakt. Det er for tiden 8-delt vakt for LIS.

Hele utdanningsløpet for LIS 3 er lagt opp ved Nevroklinikken, St. Olavs hospital.

Avdeling for nevrokirurgi tilbyr full bredde innen faget nevrokirurgi, med unntak av epilepsikirurgi og stråleknivsbehandling (disse funksjonen er sentralisert til henholdsvis Rikshospitalet og Haukeland Universitetssykehus).

Det daglige praktiske arbeidet på avdelingen danner basis for LIS sin tilegnelse av både praktiske operative og teoretiske kunnskaper. LIS har selv det største ansvaret for gjennomføringen av spesialistutdanningen. Det påhviler dessuten hele tiden LIS et ansvar om at hun/han skal beherske oppgavene som hun/han påtar seg.

LIS i utdanningsstilling skal ha mer tid til operasjonsaktivitet etter de første 1-2 år, sammenlignet med andre LIS.
 

Kirurgisk utdanning (for LIS i utdanningsstilling)

Avdelingen har egen utdanningsplan med hensyn til kirurgisk progresjon for LIS i utdanningsstilling. Denne innfrir minimumskravene for godkjenning av spesialistutdanning etter kun 4-5 års nevrokirurgisk tjeneste. Det må bemerkes at dersom kravene skal kunne innfris i løpet av en så kort periode, må LIS ha en klar og bevisst plan og tidlig starte som hovedoperatør under supervisjon. Krav til assistanser er ikke spesielt høyt, sett i forhold til krav om operasjoner som operatør.

Tabell over utdanningsløpet

LIS som er ny i faget, vil få viktigste oppgaver i sengeposten, på "Prepol"-preoperativ poliklinikk, og på vakt. Du får nødvendig opplæring i arbeidsoppgavene i løpet av den første uken etter tilsetting. Etter denne "introduksjonsuken" vil du få én arbeidsrolle hver dag i henhold til arbeidsfordelingsliste. Denne listen, oppsatt av en erfaren LIS, ligger lett tilgjengelig på avdelingens intranett slik at du har oversikt over dine roller i lang tid framover.
I tillegg følges de generelle prosedyrer for nyansatte med bl.a. kurs i regi av sykehuset.

Internundervisning

Avdelingen har følgende program for internundervisning (totalt 90 min. per uke, minimum 36 uker pr. år):

  • Onsdag kl. 0800-0900 (valgfritt tema).
  • Tirsdag og torsdag kl. 0800-0815 (artikkelgjennomgang og/eller kasuistikker).

Både LIS og overleger bidrar til undervisningen, som er organisert slik at alle sentrale emner innen spesialiteten (i henhold til LIS 3-læringsmålene) bør være dekket i løpet spesialiseringen.

Sykehuset har også "Fredagsforelesning" kl. 0800-0830 med diverse aktuelle temaer.

Kurs

LIS har som regel rett til å få fri med lønn ved relevante kurs 10 virkedager pr. år, dvs. 5 dager pr. halvår. LIS må sørge for å få kursdeltagelsen godkjent av avdelingsledelse på forhånd. LIS i utdanningsstilling følger eget løp med deltagelse i obligatoriske kurs (se LIS 3-læringsmålene)
 
Avdelingen sørger for at LIS har tilgang til relevante databaser, tidsskrifter og fagbøker.
 

LIS oppfordres til aktiv deltagelse i kirurgiske prosedyrer og operasjoner. Digital operasjonsplanlegger ("OpPlan") er tilgjengelig for alle ansatte på avdelingen. Selv om arbeidsdagen som regel er fylt med mange oppgaver og oppleves som veldig travel, skal man ved å arbeide målrettet prøve å finne tid til å utvikle kirurgiske ferdigheter.

LIS er alltid velkommen til å delta i prosedyrer/operasjoner som observatør, assistent eller etter hvert mer selvstendig. Det blir gyllen mulighet for supervisjon slik.

LIS kan også avtale med avdelingen/enkelte overleger om gruppeopplæring i grunnleggende prosedyrer og teknikk.

Avdelingen har et svært godt og aktivt forskningsmiljø med 4 professorer og 1 førsteamanuensis (6 overleger og 2 LIS har doktorgrad/PhD). Flere av forskningsprosjektene innenfor fagfeltene hodeskade, hjernetumor, parkinsonssykdom og kirurgisk behandling av rygg/nakkesykdommer, har publikasjoner i internasjonale tidsskrift.

Det er gode muligheter til forskningsveiledning på avdelingen. Det er ønskelig at alle LIS engasjerer seg i et forskningsprosjekt i løpet av 2. året.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bl.a. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer m.m. LIS oppnår dette ved å inngå i det daglige arbeid på avdelingen, delta f.eks. på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav arrangeres en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite.

Operasjonsstuen er den klassiske arenaen for supervisjon i nevrokirurgi. Men supervisjon foregår på ulike nivåer hver dag på jobb. Overleger (supervisører) fungerer som rollemodell, og LIS har ansvaret for å få, og må som regel ta initiativ til, nødvendig supervisjon.

Pasientgjennomgang og diskusjoner på morgenmøtet (som inkluderer røntgendemonstrasjon) er viktige for utdanningen og for den generelle faglige kommunikasjon mellom avdelingens leger.

Previsitt på sengepost gjøres daglig med overlege til stede. Overlege og LIS går visitt sammen. Etter hvert blir det mer naturlig at LIS tar mer ansvar og kan gå visitt alene enkelte dager. LIS bør være med på informasjonssamtaler med pasienter og pårørende regelmessig.

Poliklinikk er lagt opp slik at LIS har anledning til å konferere med overlege/supervisør samme dag eller senere.

Nevrointensivmedisin er en viktig del av spesialistutdanningen i nevrokirurgi, som ivaretas med felles visitt med overleger og LIS tre ganger daglig på Nevrointensiv, samt minimum en gang daglig på Hovedintensiv og Barn Intensiv.
 
Over halvparten av aktivitetene ved avdelingen er tilknyttet vaktarbeid, hvor potensialet for faglig utvikling er meget stort. I vaktsammenheng fungerer forvakt (LIS) som en selvstendig og ansvarlig lege i samråd med bakvakt (overlege). Bakvakten er alltid tilgjengelig for diskusjon/konferanse "der og da", men forvakten kan evt. konferere med sin bakvakt på slutten av vakten.

Veileder vil personlig følge opp utdanningsløpet gjennom regelmessige og planlagte møter.

Alle LIS skal ha oppnevnt veileder (overlege) innen 2 uker etter tilsetting. Veileder tar initiativ til et veiledningsmøte senest innen 1 måneder for å etablere kontakten og evt. lage utdanningsplan. Innhold i veiledning varierer avhengig av hvem det gjelder (Se f.eks. Dnlf sitt informasjonshefte "Hva er god veiledning?" på nettet).

Det er fast 4 timer satt av til fordypning. Fordypningstiden kan brukes fritt av LIS f.eks. til litteraturstudier, kvalitetssikring, forskningsprosjekter «case studier», praktisk opplæring i prosedyrer/operasjonsteknikk.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium. Utdanningsutvalget på avdelingen møtes 2-3 ganger i året for å evaluere oppnådde læringsmål for hver enkelt LIS. Veileder skal gi tilbakemelding til sin LIS etter møtene i utdanningsutvalget på avdelingen.

Avdelingssjefen har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget består av alle overleger på avdelingen og tillitsvalgt for LIS.Leder for utdanningsutvalget: overlege Sozaburo Hara
Utdanninsansvarlig for LIS: overlege Øystein Petter Nygaard

Tillitsvalgt representerer Ylf og ivaretar LIS sine interesser på avdelingen.
Tillitsvalgt: LIS Daniel Bratbak

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Sozaburo Hara, Overlege og leder for utdanningsutvalget
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital
Epost: sozaburo.hara@stolav.no

Sist oppdatert 19.04.2021