Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten nevrologi

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi utreder og behandler pasienter med sykdommer i hjernen, ryggmargen og perifere nerver, samt visse muskelsykdommer.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi utgjør sammen med Nevrokirurgisk avdeling og Avdeling for sykepleiertjenester, Nevroklinikken. Seksjon for klinisk nevrofysiologi er en del av Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi og har fire fast ansatte overleger i full stilling som er spesialister i klinisk nevrofysiologi og to LIS-stillinger.
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi har 12 overlegestillinger og 11 stillinger for leger i spesialisering.

Den kliniske aktiviteten innen nevrologi er fordelt på en sengepost med 16 senger, 5-døgnspost, dagpost, poliklinikk og klinisk nevrofysiologisk seksjon. Avdelingen har ca. 80 ansatte.

Det er høy forskningsaktivitet med 30-50 nasjonale og internasjonale publikasjoner årlig. Hovedforskningsområder er hodepine, bevegelsesforstyrrelser, demens og epilepsi.

Nevroklinikken har egen intensivavdeling, en velutbygget seksjon for klinisk nevrofysiologi, nasjonale kompetansetjenester for hodepine og spinale lidelser, delt landsfunksjon for dyp hjernestimulering ved bevegelsesforstyrrelser og eget nevrobiologisk laboratorium.

Du kan lettest bli nevrolog i Trondheim ved å gjennomføre hele utdanningen her ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.  Det forutsetter da 4,5 år som LIS ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, mens obligatorisk klinisk tjeneste i nevrokirurgi gjennomføres i Nevrokirurgisk avdeling.

Du får tilsendt velkomstbrev for ansettelse med praktiske opplysninger. Avdelingssjef ønsker den nyansatte velkommen og sikrer at LIS blir kjent med avdelingens rutiner. Det er satt av tid til nødvendig opplæring ved oppstart. LIS blir tildelt klinisk veileder ila to uker.

Du vil delta i vår internundervisning tirsdag kl. 08:00 - 08:30 og torsdag kl. 11:30 - 12:30. Til sammen 70 timer per år. I tillegg er det kaustikk- og artikkelpresentasjon hver torsdag morgen kl 08:00 under morgenmøtet. Noen tirsdager i måneden kl. 11:30 - 12:30 er det undervisning sammen med Avdeling for hjerneslag og Seksjon for klinisk nevrofysiologi.
Emner i internundervisningen rullerer etter en plan som dekker flere læringsmål i utdanningen.

Du vil få permisjon til å delta i obligatoriske kurs og andre kurs/møter med relevant innhold innenfor avtalt mal for sykehuset 10 dager per år.

Vi har ingen fysiske simuleringsmodeller.

Kompetansemål i forskning: Avdelingen har 11 leger med PhD og ytterligere 10 pågående PhD. Alle LIS får tilbud om deltagelse forskningsprosjekt.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling.

I tillegg ønsker vi at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønsker vi at du deltar på nødvendige FKM- fellessamlinger f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Supervisjon gjennomføres fortløpende i klinisk virke gjennom drift av sengepost (2 LIS og 2 spesialister), vakttjeneste (LIS og spesialist) og supervisjon av LIS i poliklinikk av overlege med dette som funksjon bestemte ukedager.

Avdelingssjef vil utpeke leger med særlig supervisjonsansvar og for å legge til rette for at disse legene gis den nødvendige kompetansen for å utføre oppgavene.

Din veileder er spesialist i nevrologi og utpekes ila de to første ukene etter ansettelse. Første veiledningssamtale skal utføres innen 2 uker etter ansettelse. Det skal gjennomføres månedlige veiledningssamtaler med LIS av 30 minutters varighet. Senere i spesialistløpet gjennomføres disse hver 3. måned.

Hensikten med slik en-til-en veiledning er å kunne diskutere progresjon og reflektere over klinisk praksis til LIS. I samtalen tas opp:

 • Hvordan oppleves de faglige utfordringene
 • Oppnås praktiske ferdigheter
 • Hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet
 • Hvordan følges utdanningsplanen – progresjon og godkjenninger i kompetanseportalen
 • Hvordan er samarbeidet med kollegaer
 • Hvordan opplever legen balansen mellom arbeid og privatliv
 • Refleksjon over egen rolle som lege
 • Støtte i vanskelige situasjoner
 • Annet

Loggføring av en-til-en veiledning gjøres i egen modul i Kompetanseportalen.

I tillegg vil du få regelmessig gruppeveiledning med disse målsetninger:

 • Reflektere over faglig praksis og utvikle faglig trygghet.
 • Tilegne seg kunnskap for mestring, innsikt og forståelse av psykososiale utfordringer som legeyrket bringer
 • Danne et faglig og sosialt nettverk hvor legen kan hente kollegial støtte i hverdagen.
 • Oppnå forskriftsfestet læringsmål i felles kompetansemål (FKM).

Frekvensen på gruppeveiledning planlegges hver 4. måned. Gruppeveiledning organiseres i samarbeid med relevante spesialiteter (nevrologi/nevrokirurgi), første torsdag ettermiddag i sept, jan, og juni.
LIS KNF deltar også i gruppeveiledning på tvers av alle spesialiteter ca. én gang i halvåret, som omhandler temaer som ansees vanskelige å dekke lokalt. (Se Læringsportalen for påmelding fra høsten 2019). En overlege og en erfaren LIS leder normalt gruppeveiledning. Disse bør ha deltatt på kurs i gruppeveiledning.

Loggføring av gruppeveiledning gjøres under Felles kompetansemål , samt i stedet for planlagt en-til-en veiledning.

Det settes av fire timer fordypning i arbeidsplanen hver uke. Du er prioritert til deltagelse i relevante lokale faglige møter, spesielt internundervisningen.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen: Godkjennes av veileder etter overlegemøte der seksjonsoverlege også deltar.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget består av: Sigrid Botne Sando (overlege), Helene Haugen Berg (LIS), Ingunn Winnberg (overlege), Joakim Jørgensen (legespesialist), Lise Øie (LIS)

Ingunn Winnberg (overlege)

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med en av legene i utdanningsutvalget eller avdelingssjef Christian Samsonsen
christian.samsonsen@stolav.no

Sist oppdatert 29.04.2021