Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Nukleærmedisin

I Helse Midt-Norge praktiseres spesialiteten nukleærmedisin kun ved St. Olavs hospital.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdeling for nukleærmedisin ved St. Olavs hospital utfører konvensjonell nukleærmedisin og PET-undersøkelser. Avdelingen beskriver også konvensjonell nukleærmedisin ved Sykehuset Levanger, Ålesund Sjukehus og Molde Sjukehus via teleradiologi. Det er for tiden 4,5 besatte overlegestillinger og 3 besatte LIS-stillinger. Det er kun arbeid i ordinær arbeidstid, ingen kvelds- eller helgevakter.

Avdeling for nukleærmedisin tilbyr et fullstendig utdanningsløp i egen klinikk. 4 år på egen avdeling og 1 år spesialiseringsperiode ved avdeling for radiologi. Nukleærmedisin stiller i tillegg til bred medisinsk kunnskap krav til kunnskaper innenfor realfag: matematikk, fysikk, statistikk, strålevern, strålehygiene, fysiologi, biokjemi og informatikk.

Nytilsatt LIS gjennomfører i løpet av de første tre måneder innføringskurs for nytilsatt ved St. Olavs hospital, kurs i røntgensystemet, selvstudium og mottar 14 undervisningsleksjoner i grunnleggende nukleærmedisin ved seksjonsoverlege. Opplæring i nukleærmedisinske undersøkelser (prioritering/forordninger/prosessering/ analyse/beskrivelse) på individuell basis. Nytilsatt LIS arbeider på samme granskningsrom som overlege i nukleærmedisin de første 3-4 årene og det er således lett tilgjengelig supervisjon.

LIS følger internundervisning i bildediagnostikk på klinikknivå med 45 minutter x 2 i uken. LIS følger nasjonal nettundervisning i nukleærmedisin med 45 minutter i uken. Nasjonal nettundervisning i nukleærmedisin har som intensjon å knytte undervisning opp mot læringsmål i spesialiteten. Tilsammen utgjør internundervisningen minimum 70 timer per år.
LIS prioriteres til kurs som teller mot spesialistutdannelsen.

Praktisk legearbeid består hovedsakelig av prosessering av bildeundersøkelser og beskrivelse av disse, samt administrasjon av enkelte radiofarmaka. Ferdighetstrening består hovedsakelig å utføre dette under supervisjon og selvstendig.

LIS tilbys deltakelse i avdelingens forskningsprosjekter.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres for alle LIS på St. Olavs hospital i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at LIS deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​​

LIS får oppnevnt veileder ved ansettelse. Individuell veiledning hver 3. måned. Det er fast fire timer fordypningstid i uken.

LIS arbeider på samme granskningsrom som overlege i nukleærmedisin de første 3-4 årene og det er således lett tilgjengelig supervisjon.

Det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder, supervisører og via vurderingskollegium.
Seksjonsoverlege er primært ansvarlig for å godkjenne oppnådde læringsmål. De enkelte læringsaktiviteter loggføres i Kompetanseportalen.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​​

Utdanningsutvalget består av seksjonsoverlege og en LIS.

LIS ivaretas av tillitsvalgt for LIS ved klinikk for bildediagnostikk.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med
Thomas M. Keil
Seksjonsoverlege
Avd. for nukleærmedisin
St. Olavs hospital
thomas.morten.keil@stolav.no
72 82 53 85


Sist oppdatert 14.07.2023