Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Onkologi

Kreftklinikken St. Olavs hospital er den største utdanningsinstitusjonen i onkologi i Helse Midt-Norge. LIS i onkologi kan oppnå alle sine læringsmål under utdanningstiden på samme helseforetak. Det er samarbeid med medisinske avdelinger om spesialiseringsperioder for å oppnå læringsmål innen indremedisin. Det er avtale om at LIS i onkologi på  Ålesund og Levanger sykehus kan få tjenestetid på kreftklinikken for å oppnå læringsmål de ikke får dekket i eget helseforetak. LIS fra andre helseforetak kan også søke om dette.

Mann som liggger på en behandlingsbenk med en strålemaskin over seg. Strålemerker vises på mannens bryst og mage. Lege ser på.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

St. Olavs hospital er universitetssykehus for 720 000 innbyggere i Midt-Norge og lokalsykehus for 14 kommuner i Trøndelag (knapt 320 000 innbyggere).

Kreftklinikken er regional universitetsklinikk med onkologisk behandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell som hovedoppgaver. Vi gir medikamentell kreftbehandling, strålebehandling og symptomlindrende behandling og pleie ved livets slutt. Vi ønsker å ivareta kreftpasienter og pårørende på en faglig god måte. Leger og pleiepersonale jobber tett sammen med sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog samt preste- og samtaletjenesten etter behov.  Klinikken består av flere underliggende enheter: Avdeling stråleterapi, Poliklinikk og dagsenter, Seksjon lindrende behandling (SLB), Sengeområde, Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus, Enhet for undervisning/forskning, Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Midt-Norge samt Vardesenteret og Pusterommet. 

Den største delen av virksomheten foregår på St. Olavs hospital i Trondheim, med poliklinikk og dagenhet, 36 sengeplasser for inneliggende pasienter og stråleterapiavdeling med full drift på fire linearakselleratorer og et etterladningsapparat for brachyterapi. I tillegg driver klinikken egen onkologisk poliklinikk i Orkdal og samlokalisert Vardesenter og Pusterom.

Legene er organisert i 6 diagnosespesifikke team som behandler alle kreftsykdommer som hører under spesialiteten onkologi. Dertil kommer egne team tilknyttet stråleterapi og palliativ enhet. Tjenesten for LIS omfattet behandling av polikliniske og inneliggende pasienter tilknyttet de ulike teamene. LIS roterer mellom teamene med et intervall på ca. 6 mnd. Vi har fra januar 2023 totalt 27,4 årsverk overleger og 14 årsverk LIS. I tillegg har klinikken en fordypningsstilling i palliasjon.

To leger sitter og studerer røntgenbilder på to PC-skjermer.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

LIS onkologi kan oppnå alle læringsmål på Kreftklinikken gjennom et helhetlig utdanningsløp ved St. Olavs hospital. Det er samarbeid internt på helseforetaket om 1 års spesialiseringsperiode ved indremedisinsk avdeling. Leger på Kreftklinikken arbeider tett med flere andre spesialiteter i egne tverrfaglige team. Dette er spesielt viktig for å oppnå kompetanse i læringsmål ONC-011 og ONC-22.

ONC-011Kreftklinikkens behandling av lungekreftpasienter foregår i et tett samarbeid med lungeavdelingen. Det er ukentlig to multidisiplinære møter (ett lokalt lungeonkologisk møte mandager og ett regionalt thoraxmøte på torsdager) hvor lungeleger, lungeonkolog, lungeradiolog, lungepatolog og thoraxkirurg deltar i tverrfaglig diskusjon av utredning, behandling og oppfølging av lungekreft av alle stadier og undergrupper. Dette møtet er en utmerket læringsarena. Vi har ukentlig strålemøter for GP (gastro-pulm)-teamet hvor LIS er oppfordret til å delta som i stor grad diskuterer kurativ strålebehandling av lungekreft.

LIS roterer 6 måneder ved GP teamet, og møter jevnlig pasienter med lungekreft på sengepost (komplikasjoner til behandling, innleggelse for gjennomføring av behandling) og på poliklinikken (kontroller under behandling, vurdering av palliativ strålebehandling, oppfølging etter behandling). Pasienter som vurderes for de mest kompliserte behandlinger (kurativ radiokjemoterapi) eller studieinklusjon prioriteres til førstegangsvurdering og oppfølging hos overlege, hvor det inviteres til at LIS er med på konsultasjonen. LIS er oppfordret til å svare på henvisninger for lungekreft under veiledning i fordypningstiden som en problembasert tilnærming til fagområdet. 

Kreftklinikken ved St. Olavs hospital har ansvar for behandling av all SCLC med begrenset stadium og kurativ strålebehandling/radiokjemoterapi (behandling og oppfølging) av stadium I-III NSCLC, inkludert utredning av residiv. I tillegg har Kreftklinikken en rekke kliniske studier for pasienter med lungekreft, hvilket medfører at vi ofte har pasienter med utbredt sykdom under systemisk behandling i tillegg til all palliativ strålebehandling. 

Utdanningen i lungekreft ved Kreftklinikken er nødvendigvis noe begrenset til de arbeidsoppgavene vi har ved Kreftklinikken. Læringsmålene for spesialistutdanningen må forstås også under denne begrensningen, dvs at målet er å utdanne LIS som skal kunne selvstendig håndtere lungekreft som onkolog, som igjen nødvendigvis betinger tett samarbeid med lungeleger uansett hvor man skal jobbe som onkolog.  Vår vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å legge opp til hospitering ved lungeavdelingen under rotasjon i onkologi – deltagelse i to ukentlige MDT (Multidisiplinære team) og ett strålemøte burde gi tilstrekkelig anledning. Selv om sideutdanning ved lungeavdelingen kan være nyttig, ser vi det ikke som absolutt påkrevd. Vår oppfatning er at læringsutbyttet kan økes vel så effektivt ved at LIS får og utnytter anledning til deltagelse i tverrfaglige møter regelmessig og svarer på henvisninger under veiledning med «problembasert» tilnærming. 

ONC-22: Gynekologene på seksjon for gynekologisk kreft utreder, behandler, responsevaluerer og kontrollerer pasienter med gynekologisk kreft. Kreftklinikken har ansvar for strålebehandling. LIS roterer 1 år på stråleterapiavdelingen hvor de er med på inntegning av målvolum og godkjenning av doseplaner og brachyterapi ved gynekologisk kreft. I tillegg følger de opp pasienter på poliklinikk med tanke på strålebivirkninger. LIS har tilbud om et felles røntgendemonstrasjonsmøte og et MDT-møte ukentlig sammen med gynekologene hvor staging og beslutning om felles behandling foretas. Gynekologisk kreft er fast emne på internundervisningen som følger et årshjul over 3 år med et emne om utredning og behandling og et om stråeterapi av gynekologisk kreft. Fra 2023 økes antall undervisningstimer i gynekologisk kreft fra 2 til 4.

Nye LIS på Kreftklinikken tas imot til en introduksjonsdag på sin første arbeidsdag. Her vil de få praktisk informasjon om og tilgang til IKT-verktøy som blir brukt i den kliniske hverdagen. Deretter vil erfarne LIS holde foredrag med fokus på akutte onkologiske tilstander og innføring i stråleterapi. LIS tas med på en omvisning på avdelingen med gjennomgang av de viktigste rutiner for arbeid på poliklinikk og sengepost. Nye LIS får også tildelt et informasjonshefte «Ny som LIS ved Kreftklinikken» som inneholder daglige rutiner på ulike team, rutiner på vakt, plan for internundervisning  og viktige telefonnummer. Hvert enkelt team har en aktuell litteraturliste for nye LIS. Før første vakt skal en følgevakt være gjennomført.

Det er et ukentlig undervisningsprogram for legene på Kreftklinikken (obligatorisk for LIS).

  • Mandag: Case-basert undervisning, ansvar roteres på team (30 minutter)
  • Tirsdag:  Internundervisning, generell onkologi (30 minutter)
  • Torsdag: Internundervisning, spesiell onkologi, felles med kreftavdelingen Sykehuset Ålesund og Kreftpoliklinikken Sykehuset Levanger (40 minutter)
  • Fredag: Felles undervisning for alle sykehusets ansatte (30 minutter)
  • Fredag:  Litteratur-gjennomgang inkl. fredagsakademi, felles med Sykehuset Levanger (30 minutter)

Internundervisning tirsdag og torsdag: Undervisning planlegges for et halvt år av gangen etter en tre års plan hvor generelle og spesielle temaer innen onkologi skal gjennomgås i henhold til læringsmål. Basalfag, etikk/kommunikasjon, epidemiologi/statistikk, stråleterapi, de ulike tumorgrupper samt relevante temaer innen indremedisin og kirurgi blir regelmessig satt på planen. Tilsammen utgjør internundervisningen minimum 70 timer per år.

Litteraturgjennomgang: En eller flere artikler om et aktuelt område innen onkologi presenteres med fokus på metode. Ansvar fordeles likt på alle overleger og LIS. Strålefysikerne bidrar 2-3 ganger per semester, Ålesund en gang per mnd.

Fredagsakademi innebærer forskingsrelaterte presentasjoner (egne forskningsprosjekt).

Fellesundervisning fredag morgen er for hele St. Olavs hospital. Der presenteres store oversiktsforelesninger innen global helse, gjerne med utenlandske og internasjonale anerkjente forelesere som besøker St. Olavs hospital eller NTNU eller resultater fra egen forskning og kliniske relevante problemstillinger i det integrerte universitetssykehuset.

Det er et mål at spesialistkandidatene skal delta i utformingen av minst 50% av undervisningen internt på klinikken, hvilket også gjennomføres i praksis.

En lege undersøker en pasient som sitter på en stol. En annen lege ser på.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital


Ferdighetstrening skjer i klinisk virksomhet ved sengepost, poliklinikk og stråleterapiavdeling. Det legges opp til simulering under tjenestetid på stråleterapiavdelingen.

En mann ligger på ryggen under et stråleapparat. Stråler vises på mannens mange og bryst.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

Forskningsmetodikk og statistikk er temaer på klinikkens internundervisningsprogram. I tillegg har man regelmessig gjennomgang av  vitenskapelige publikasjoner og forskningsprosjekter. Klinikken har et professorat I i 100%, et professorat I i 50% og et professorat II 20%. Dertil kommer fem undervisningsstillinger(førsteamanuensis) som alle er besatt av overleger. 23 leger har ph.d, og de fleste overleger med ph.d. er involvert i veiledning av Master- og ph.d.-kandidater. Klinikken har en egen avdeling for undervisning og forskning, og flere av avdelingens leger driver egne forskningsprosjekt, forskning i regi av internasjonale/nasjonale tumorgrupper og  deltar i oppdragsforskning for medisinsk industri. Forskningsaktiviteten foregår i nært samarbeid med NTNU. Klinikken ønsker å legge til rette for forskning integrert i spesialistutdanningen.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​​

I tillegg vil FKM være tema på både individuell og gruppeveiledning internt i klinikken samt i kreftklinikkens internundervisning. Ukentlig har vi et problemmøte for alle leger der tema innen disse områdene kan tas opp.

Supervisjon foregår på poliklinikk, sengepost og stråleterapiavdelingen. Supervisjon innebærer gjensidig observasjon og konstruktiv dialog med nødvendige korrigeringer i kliniske situasjoner. Spesialistene skal være lett tilgjengelige for LIS.

Alle LIS får tildelt egen veileder innen 14 dager. Undervisningsutvalget skal ved nyansatt LIS melde fra til oppnevnt veileder at det skal tas raskt kontakt for førstegangsavtale. Veiledning skjer etter fast program på undervisningsprogrammet månedlig. Veiledning skjer i form av individuell og gruppeveiledning. Veileder skal være tilgjengelig ved behov utenom faste avtaler. Veileder skal ha kurs i veiledning.

LIS har fire timer faglig fordypning ukentlig avsatt på arbeidsplanen. LIS får delta på alle obligatoriske kurs nødvendige for spesialiteten. De legges til rette for at flest mulig får delta på oncoLIS årlig. Klinikken har som mål at alle LIS skal delta på minst en internasjonal kongress i løpet av utdanningstiden.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig evaluering

Læringsmål vurderes og godkjennes av evalueringskollegium bestående av avdelingssjef, supervisør og veileder. Endel læringsaktiviteter kan LIS selv registrere. Klinikksjef har ansvar for endelig godkjenning av oppnådd læringsmål

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​​​​

Utdanningsutvalget består av tre til fire overleger og to LIS. Utdanningsanvarlig overlege leder utdanningsutvalget. LIS representantene medvirker i utarbeidelse av utdanningsplaner og internundervisning.

Kreftklinikken har en plasstillitsvalgt og en vara for LIS. Tillitsvalgtes hovedfunksjon er å være representant for LIS i kontakten med arbeidsgiver. Tillitsvalgte innkaller også LIS til møter for dialog og orientering, og de skal også representere LIS på møter med foretakstillitsvalgt for YLF.

Som LIS har man krav på å kunne få hjelp fra de tillitsvalgte i kontakten med arbeidsgiver og på samme måte vil arbeidsgiver kunne kreve at kontakten skjer gjennom de tillitsvalgte. LIS interesser ivaretas av tillitsvalgte, gjennom deres oppgave om å påse at tariffavtaler blir oppfylt av arbeidsgiver, samt at LIS ikke opptrer i strid med disse eller bryter fredsplikten som er etablert når det er inngått nye tariffavtaler. De skal tilstrebe samarbeid fremfor strid og konfrontasjon mellom LIS og arbeidsgiver.

Tillitsvalgte skal også ivareta medbestemmelse og samhandling med arbeidsgiver i forbindelse med organisering, eventuelt omorganisering, av virksomheten m.v.

Sist oppdatert 12.12.2022