Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Øre-nese-hals

På ØNH-avdelingen får du som LIS en strukturert teoretisk og praktisk medisinsk og kirurgisk utdanning innen øre-nese-hals-spesialiteten. Etter endt utdanning skal du kunne drive selvstendig virksomhet som øre-nese-hals-spesialist.

Lege kledd i grønt med hodelykt som holder et redskap opp mot en pasients nese.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Helsedirektoratets målbeskrivelse og læringsmål for øre-nese-hals-spesialiteten ligger til grunn for utdanningsplanen. 

Spesialiteten øre-nese-halssykdommer er en kirurgisk og medisinsk spesialitet som omfatter funksjon, sykdommer, traumer, misdannelser og andre forstyrrelser hos barn og voksne i øre, tinningben, laterale og fremre skallebasis, nese, bihuler, munnhule, svelg, strupe, luftrør, spiserør, hode, hals, spyttkjertler, skjoldbruskkjertel og tilgrensende strukturer. Til spesialiteten hører også utredning og behandling av tilstander som påvirker hørsel, balanse, lukt, smak og forstyrrelser i hjernenerve-funksjon. På samme måte inngår tilstander som påvirker kommunikasjon gjennom tale, språk og stemme. Enkelte tilstander som diagnostiseres og behandles av ØNH-spesialister, vurderes tverrfaglig i samarbeid med spesialister i andre fagområder og andre yrkesgrupper.

På ØNH-avdelingen får du som LIS en strukturert teoretisk og praktisk medisinsk og kirurgisk utdanning innen øre-nese-hals-spesialiteten.
Etter endt utdanning skal du kunne drive selvstendig virksomhet som øre-nese-hals-spesialist.

To leger som er kledd i grønt. Den ene ser i et mikroskop.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

Arbeidsoppgavene består i poliklinikk, postarbeid og operasjoner. Mange LIS deltar også i studentundervisning.

Vi har seksjonering innen: Kreft / bløtdel, rhinologi, laryngologi, søvn/traumatologi (delta på operasjon ved kjevekirurgisk avdeling) og audiologi/ ørekirurgi. Vi samarbeider regelmessig med kjevekirurger, plastikk-kirurger og onkologer.

Avdelingen har regionalt ansvar for hode-halskreft og utredning og behandling for voksne som er aktuelle for cochleaimplantat.
LIS går i åttedelt tilstedevakt og overleger i tidelt bakvakt.

For å bli øre-nes-hals-spesialist, kan du få gjennomført hele utdannelsen ved avdelingen. Vi har også samarbeid med de andre sykehusene i helseforetaket for å få gjennomført læringsmål som ikke lar seg oppfylle lokalt.

Tabell over utdanningsløpet

LIS introduseres for elektronisk nyansettelsesmappe som oppdateres årlig.
Alle LIS får en fast veileder (overlege) og fadder (LIS) ved oppstart. I tillegg til fast veileder som oftest følger LIS i hele utdanningsforløpet, er det veiledning innenfor de ulike seksjonene LIS er innom.

Nye LIS gjøres kjent med rutinene i avdelingen, introduseres gradvis for selvstendige oppgaver og starter vanligvis med vakt etter en to ukers introduksjonsperiode.

Det er avsatt tid i arbeidsplanen til 15 minutters internundervisning mandag morgen og 30 minutter tirsdag morgen.  Hver torsdag morgen 45 minutter nasjonal nettundervisning.

Det er ca. 40 uker med undervisning pr år. Internundervisningen dekker sentrale emner innen de ulike fagområder og omfatter forelesninger, kasuistikker, framlegging av egen forskning og kirurgiske prosedyrer. Både LIS og overleger er ansvarlige for undervisningen, og vi har også noen ganger eksterne foredragsholdere. Forberedelser til internundervisningen skjer fortrinnsvis i fordypningstiden.

På mandager og tirsdager foregår undervisningen via Skype i samarbeid med ØNH-avdelingen i Namsos.

Det er også 30 minutter fredagsforelesninger for alle ansatte ved St. Olavs hospital ukentlig.

Ved årlig regionalt fagmøtesom foregår over to dager deltar de fleste legene. Progam og tema varierer fra år til år.

LIS får permisjon til å delta på minimum to obligatoriske kurs pr år, og i tillegg andre relevante kurs og kongresser.

Lege som ser i et mikroskop inni øret til en pasient.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

Ved tinningbenslaboratoriet er det muligheter til å bore i tinningben.
Rigid og fleksibel bronkoskopi trenes regelmessig på modeller, og det samme gjelder nødtracheostomi. 

Avdelingen er engasjert i en rekke forskningsaktiviteter. Fem overleger har doktorgrad. Tre overleger har kombinerte stillinger med NTNU.  Alle leger deltar i kvalitetsarbeid og arbeid innen pasientregistre. Vi administrerer Norsk Tonsilleregister og har eget nese-bihuleregister.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved delta i det daglige arbeidet og delta i faglige diskusjoner. 

I tillegg ønsker vi at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønsker vi at du deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Pasientkasus drøftes ved daglige morgenmøter, daglige røntgenmøter og ukentlige patologimøter.

Det er alltid tilgjengelige spesialister / overleger for supervisjon og opplæring i nye prosedyrer både på poliklinikken og operasjon. En overlege har alltid vaktfunksjon på dag og kveld. På sengepost har LIS previsitt / visitt sammen med overlege hver dag fra mandag t.o.m. lørdag. Ved oppstart ved ny seksjon er det avsatt tid til opplæring sammen med overlege/spesialist.

Ved ØNH-avdelingen får alle LIS oppnevnt en hovedveileder ved oppstart av tjenesten. LIS har også en seksjonsveileder ved de respektive seksjonene de roterer i. 

LIS roterer seks måneder av gangen ved fem ulike seksjoner (Audiologi / ørekirurgi, Hode-halskreft/bløtdel, Rhinologi, Laryngologi og Søvn/Traumatologi). Rotasjonsordningen har til hensikt å sikre et representativt spekter av pasienter ved poliklinikk og operasjoner. 
Vi tar hensyn til LIS som kommer fra andre sykehus, slik at de sikres rotasjon der de mangler oppnådde læringsmål i tidligere praksis.

Det er satt av tid i arbeidsplanen til veiledning en gang pr måned, enten med hovedveileder eller seksjonsveileder. Det er også planer om å gjennomføre gruppeveiledning innen egnete problemstillinger ved avdelingen.

Gruppeveiledning som læringsarena for felles kompetansemål vil bli organisert
på tvers av spesialiteter. Hyppigheten av gruppeveiledning og hvilke temaer som vil dekkes er ikke avklart, men temaer det er vanskelig å dekke lokalt vil være aktuelt.

Det settes av gjennomsnittlig fire timer i uken til faglig fordypning i arbeidsplanen.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: 

  • Gjennomførte obligatoriske kurs med bestått kursprøve vil bli registrert i Kompetanseportalen
  • Teoretiske læringsmål skal registreres ved egenvurdering  enten ved internundervisning eller selvstudie.
  • Ved gjennomført læringsmål knyttet til prosedyrelister skal LIS registrere disse i Kompetanseportalen og  godkjennes av veileder.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget består av: Valgt overlegerepresentant (utdanningsansvarlig overlege), avdelingssjef, valgt LIS-representant og LIS. Det skal holdes minst 4 møter pr år (to pr semester).

LIS velger tillitsvalgt og varatillitsvalgt for avdelingen.
Tillitsvalg for LIS oppfordres til å delta på aktuelle kurs og tillitsvalgtmøter. De er invitert til å delta på driftsmøter.  Tillitsvalgt for LIS er fast medlem av utdanningsutvalget.

Det er satt av ca. 30 minutter en dag pr uke  til møte innad i LIS-gruppen.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med :

Avdelingssjef, overlege Brit Kari Stene
brit.kari.stene@stolav.no

​Overlege, Leder av utdanningskomiteen Brit Kari Stene
brit.kari.stene@stolav.no

post.onh.kjeve.oye@stolav.no

Klinikk for Øre-nese-hals, kjeve og øyesykdommer

På vår klinikk behandler vi pasienter med mange ulike diagnoser innen øre-/nese-/hals-/kjeve- og øyeområdet. Vi tilbyr konsultasjoner, utredninger og konservativ/kirurgisk behandling med oppfølging.
Les mer om avdelingen vår her.
Et barn som holder en hårføner
Sist oppdatert 06.02.2023