Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Ortopedi

I Helse Midt RHF er det enighet om at ortopedi-utdannelsen skal være på seks år, hvorav 18 måneder skal gjennomføres ved en høyspesialisert avdeling. I Midt-Norge er dette St. Olavs hospital. Ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, roterer LIS til de forskjellige fagseksjonene ved avdelingen. Vi har fagseksjoner i ryggkirurgi, protesekirurgi, ortopedisk traumatologi, barneortopedi, arthroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi, samt ortopediske infeksjoner og fot-/ankelkirurgi. LIS roterer mellom seksjonene hver sjette måned.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

I Helse Midt er det enighet om at ortopedi-utdannelsen skal være på seks år, hvorav 18 måneder skal gjennomføres ved en høyspesialisert avdeling. I Midt-Norge er dette St. Olavs hospital. Ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, roterer LIS til de ulike fagseksjonene ved avdelingen.

Avdelingen drifter 8 operasjonsstuer i Bevegelsessenteret, 1 stue på Kvinne barn senteret og 2 stuer i Akuttsenteret.

Avdelingen har 41.5 overlegestillinger og 15 LiS stillinger. 12 leger har doktorgrad.

Seksjoner

Ortopedisk avdeling består av følgende seksjoner:

Traumatologi: Har behandlingsansvar for kirurgi av bekkenfrakturer i Helse Midt og Helse Nord. Største delen av virksomheten er øyeblikkelig hjelp, inklusiv behandling av multitraumatiserte pasienter.

Artroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi: Seksjonen gjør artroskopisk kirurgi i hofte, kne, ankel skulder og albue. Det gjøres også bløtdelskirurgi, osteotomier, multiligament - rekonstruksjoner i kne samt protesekirurgi i skulder.

Protesekirurgi: Stor virksomhet med innsetting av primære proteser i kne og skulder samt proteserevisjoner. Øyeblikkelig hjelp operasjoner ved periprostetiske frakturer, leddnære frakturer og infeksjoner.

Ryggkirurgi: All form for ryggkirurgi hos voksne, inkl stabilisering av frakturer og skoliosekirurgi hos ungdommer. Scoliosekirurgi hos barn foregår på Rikshospitalet. Behandling av tilstander i cervicalkolumna gjøres av nevrokirurgene.

Barneortopedi: Seksjonen har tilsynsansvar for nyfødte og behandling av hofteleddsdysplasi og klumpføtter. Ellers behandling av elektive barneortopediske tilstander, inkl nevro-ortopedi. Stor øyeblikkelig hjelp aktivitet med behandling av barnefrakturer.

Håndkirurgi: Behandling av elektive og akutte håndkirurgiske tilstander samt problemstillinger knyttet til deformiteter i barnehånd.

Ortopediske infeksjoner og fot-/ankelkirurgi: Behandling av aggressive bløtdelsinfeksjoner, diabetes fot, elektive tilstander i fot og ankel.

LIS roterer mellom seksjonene hver sjette måned.

Ved hver fagseksjon vil den kliniske hverdag bestå av arbeid ved aktuell sengepost med f.eks. visittgang, seksjonsorientert poliklinikk, samt seksjonsorientert operasjoner. Det tilstrebes at en erfaren overlege har oppstartspoliklinikk sammen med ny LIS med tanke på best mulig opplæring og for å bedre kunne vurdere LIS kunnskapsnivå

Vaktordning:

LIS går i 14 delt vaktsystem. I ukedagene går dagvaktene går fra 7.45 (8.00 på fredag, lørdag og søndag) til 23.00. Nattevaktene går fram 15.45 til 9.00.  Fra 12-20 på hverdag og 8-16 på helg har vi medisinerstudenter i forvakt.

Skadepoliklinikken har eget vakt team fram til kl 22 på hverdag og fra 14-20 lørdag og søndag. Utenom dette er det LIS 3 som tar seg av disse pasientene. Skadepoliklinikken er stengt om natten. 

LIS ved ortopedisk avdeling kommer enten nyutdannet for å starte spesialistløpet eller, mer vanlig, for å få sin fordypningstjeneste. 

I Helse Midt er det enighet om at ortopedi-utdannelsen skal være på seks år, hvorav 18 måneder skal gjennomføres ved en høyspesialisert avdeling. I Midt-Norge er dette St. Olavs hospital.

St Olavs Hospital HF har ansvar for at LIS i ortopedi ved sykehusene i Namsos, Levanger, Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda får gjennomført 18 måneder fordypningstjeneste. 

Vi har også avtale med Helse Nord om at LIS derfra skal kunne ta fordypningstjenesten sin her, dersom vi har kapasitet.

Nye LIS introduseres for kollegiet på morgenmøtet første arbeidsdag. Ny LIS meldes i god tid til kontorleder som ordnes de nødvendige papirer, telefon, ID-kort med datatilganger, kontorplass m.m. slik at disse tingene er på plass fra arbeidsdag 1. En mer erfaren LIS viser ny LIS rundt på Bevegelses-senteret samt andre sentre som det jobbes tett opp mot. f.eks. Akutt-senteret (vaktarbeid) og Kvinne barn senteret der barneortopedisk seksjon er lokalisert.​

Ved avdelingen er det satt av tid til Internundervisning tre dager i uken:

 • Tirsdag 7.45-8.15: Felles for alle ortopeder på avdelingen, inkludert Orkdal sykehus. Kristiansund sykehus er oppkoblet sammen med oss og holder sin del av undervisningen, ca 2 ganger i semesteret.
 • Onsdag 7.30-8.00 Deltakelse på fellesundervisning organisert av ortopedisk avdeling, Ullevål sykehus
 • Torsdag 07:45 – 08:15: Undervisning på hver enkelt seksjon. Første torsdag i hver måned er det veiledning i samme tidspunkt.
 • Fredag
  • 8.00 - 8.30: Fellesundervisning for hele sykehuset med ulike temaer
  • 8:30 – 9:00: Felles for alle ortopeder på avdelingen

Ansvaret for undervisningen er tildelt de forskjellige fagseksjonene på ukebasis, i tillegg bidrar både Orkdal sykehus og Kristiansund sykehus med forelesninger. I all vesentlighet er internundervisningen basert på forelesninger med aktuelle tema. Hver seksjon har en liste over tema som kompetanseportalen har anbefalt at gjennomgås. Denne strekker seg over 3 år. Et par ganger hvert semester har vi fokus på komplikasjoner. Det er LIS som holder foredrag på disse komplikasjonsmøtene. Foredragene er basert på kasuistikker fra egen avdeling. LIS bidrar i stor grad til internundervisningen for øvrig også, de siste tre årene har LIS holdt mellom 30-40% av forelesningene.

Internundervisningen på fredager, i ukene der Kristiansund har ansvaret for undervisningen, har Traumeseksjonen ansvaret for det vi kaller «Metal Work». Her går man gjennom en del av operasjonene fra de siste ukene, med fokus på de operasjonstekniske løsninger som er valgt, både gode og mindre gode løsninger.

Ved avdelingen tilstreber vi å ha Internundervisning 40 uker i året. Med 120 minutter pr. uke så blir det samlet 80 timer ortopedisk undervisning pr. år. I tillegg har sykehuset en fast, felles fredagsundervisning på 30 minutter, her vil temaene variere, ortopedi-tema kan være 2-3 ganger pr. år.

Avdelingen tilrettelegger for at LIS får delta på obligatoriske, nasjonale kurs slik at LIS kan ha en jevn progresjon, uten forsinkelser, fram mot ferdig spesialitet.

Det er arbeides med å etablere et Simuleringssenter ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital. I første omgang vil dette senteret være rettet mot artroskopisk kirurgi i de store ledd (skulder, hofte, kne og ankel). Foreløpig er det en avtale om å leie en simulator jevnlig slik at LIS kan øve med veiledning av overlege.​​​

Ved avdelingen er det åtte personer med NTNU-tilknytning i deltidsstillinger. Det er tre professorat. Ved avdelingen er det 12 leger med doktorgrad. Gjennom avdelingens Seksjon for Forskning og Utvikling (ved leder prof. Olav Foss) får LIS en generell innføring i forskningsmetodikk og enkel statistikk som en del av internundervisningen.

Som en del av felles kompetansemål vil alle LIS være involvert i kvalitetsforbedringsprosjekt, se avsnittet om FKM.

Læringsmål 083 angir at LIS, under supervisjon, skal utarbeide og presentere et vitenskapelig arbeid på en nasjonal eller internasjonal kongress. Avdelingen tilrettelegger så LIS settes i kontakt med kollegaer med forskningskompetanse slik at dette læringsmålet kan bli fylt.

LIS har 4 timer i uken avsatt til fordypning. 

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pårørende, pasienter og kollegaer. Dette oppnås først og fremst ved delta i daglig drift ved avdelingen.

I tillegg er det tilrettelagt for gjennomføring av flere FKM fra utdanningskoordinerende overlege på sykehuset., f. eks veiledningskurs, veiledning på tvers av spesialitetene og opplegg rundt oppgaven i kvalitetsforbedring.

Mange læringsmål (LM) kan oppnås også ved følgende læringsaktiviteter:

 • Gjennomførte kurs:
  • Administrasjon og ledelse:
  • Veiledning
  • E kurs kjernejournal
  • E kurs: e resept
  • E kurs: Forbedringsspillet

 

 1. Selvstudium:
  • Podcast medisinsk
  • Podcast samvalg
  • Podcast lovverk
  • Helseforskningsloven
  • Personvern

Når det gjelder supervisjon, så har avdelingen lange tradisjoner med supervisjon under mester-svenn prinsippet. Det tilstrebes at LIS opererer sammen med overlege eller mer erfaren kollega fram til de er trygge på operasjonen som skal utføres. Når det gjelder poliklinikk så har LIS poliklinikk samme dag som en av seksjonens overleger slik at de har mulighet for å konsultere disse i løpet av dagen når spørsmål oppstår.  

Vi har fast veiledning fra 7.45-8.15 første torsdagen i hver måned. LIS får oppnevnt veileder når de begynner ved avdelingen. Dette er den person som skal følge kandidatens utvikling og progresjon, samt egnethet. 

Gruppeveiledning                                                                                                        

Avdelingen jobber med å organisere gruppeveiledning for LIS, en gang hvert halvår. Vi skal diskutere NPE saker som avdelingen har behandlet. Overlege fra aktuelle seksjon og utdanningsansvarlig overlege deltar sammen med LIS.

Sykehuset organiserer regelmessig gruppeveiledning på tvers av spesialitetene. LIS fra ortopedisk avdeling har gruppeveiledning sammen med LIS fra andre spesialiteter. Det er max 8 deltakere på hver samling. Alle avdelingene bidrar med kasuistikker med etiske problemstillinger som diskuteres ved hjelp av 6-trinnsmodellen. Det er med en representant fra prestetjenesten/ klinisk etiske komite som leder samlingene sammen med utdanningsansvarlig overlege fra en av avdelingene som deltar.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Evalueringskollegium avholdes halvårlig, rett etter rotasjon til ny seksjon. Der oppsummeres LIS sin progresjon ved siste rotasjon, og hvilke LM LIS har oppnådd. Ved oppstart på ny seksjon arrangeres det er møte mellom LIS, veileder og seksjonsoverlege der det planlegges en plan for hvilke LM LIS skal få haket av ved inneværende rotasjon.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres regelmessig i kompetanseportalen. 

Leder har overordnet ansvar for å vurderes og godkjenne LM.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse skal det utarbeides, i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​

Mona Nysted, utdanningsansvarlig overlege
Tina Wik, avdelingsoverlege
Jørgen Nordskar, overlege

Cecilie J Basma, overlege
Øystein Bakke Larsen, kst overlege

Gøril Snorroeggen, LIS

Utdanningsutvalget har jevnlige møter hvor man diskuterer utdanningsspørsmål. Det siste året har, naturlig nok, disse møtene vært konsentrert om ny utdanningsmodell for LIS3.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgt for LIS jobber jevnt med informasjonsflyt til LIS vedrørende  prosesser ved avdelingen som angår LIS. Aktuelle ting er vaktarbeid/belastning, omorganisering av Mottaksfunksjon Ortopedisk avdeling.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med

Utdanningsansvarlig overlege: Mona Nysted, mona.nysted@stolav.no

Avdelingsoverlege: Tina S Wik, Tina.stromdal.Wik@stolav.no

Ortopedisk avdeling  St.Olavs hospital.​

Sist oppdatert 23.05.2022