Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Øyesykdommer

På medisinstudiet er øyesykdommer kjent for å være et av de såkalte «småfagene». Til tross for denne merkelappen, vil du raskt oppdage at øyet er et komplekst organ. Hver lille del har en svært viktig oppgave,som i sum bidrar til at vi kan se. Spesialiteten er inndelt i mange subspesialiteter som hornhinne, glaukom, medisinsk og kirurgisk retina, okuloplastikk, barneoftalmologi og katarakt. De fleste øyespesialister som jobber hos oss er tilknyttet ett av disse feltene. Som LIS ved vår øyeavdeling vil du få mulighet til å rotere mellom de ulike seksjonene, og således lære faget av subspesialister på dette nettopp dette fagfeltet.

Bilde av en lege som ser inn i et laserapparat. Under ligger en pasient på en benk.

På medisinstudiet er øyesykdommer kjent for å være et av de såkalte «småfagene». Til tross for denne merkelappen, vil du raskt oppdage at øyet er et komplekst organ. Hver lille del har en svært viktig oppgave,som i sum bidrar til at vi kan se. Spesialiteten er inndelt i mange subspesialiteter som hornhinne, glaukom, medisinsk og kirurgisk retina, okuloplastikk, barneoftalmologi og katarakt. De fleste øyespesialister som jobber hos oss er tilknyttet ett av disse feltene. Som LIS ved vår øyeavdeling vil du få mulighet til å rotere mellom de ulike seksjonene, og således lære faget av subspesialister på dette nettopp dette fagfeltet.


Formålet med den overordna utdanningsplanen for spesialiteten er å beskrive oppbygning og rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringstjeneste, samt beskrivelse av hvordan aktiviteter skal gjennomføres og hvordan kompetansevurderingen av oppnådde mål vil finne sted i det daglige arbeidet i avdelingen. Utdanningsplan for gjennomføring vil danne grunnlaget for individuell utdanningsplan som den enkelte LIS skal ha i henhold til forskrift om spesialistutdanning. Den individuelle utdanningsplanen skal sørge for en gjensidig forpliktelse og være et verktøy for planlegging og oppfølging av den enkelte LIS. Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. 

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Spesialiteten er inndelt i mange subspesialiteter/seksjoner, som hornhinne, glaukom, medisinsk og kirurgisk retina, uvea, okuloplastikk, barneoftalmologi og katarakt. De fleste øyespesialister som jobber hos oss er tilknyttet ett av disse feltene. LIS ved vår øyeavdeling vil få mulighet til å rotere mellom de ulike seksjonene, og således lære faget av subspesialister på dette nettopp dette fagfeltet. Som universitetssykehus, og det største sykehuset i Helse Midt HF, har vi også ansvar for flere sjeldnere og kompliserte øyetilstander. Det er mulig å ta hele utdanningsløpet ved øyeavdelingen ved St. Olavs hospital.

Øyeavdelingen har over 27.000 konsultasjoner i året, i tillegg til dagkirurgi og inneliggende pasienter. Vi har 16,6 overlegestillinger, og 7 LIS stillinger ved øyeavdelingen. Ved øyeavdelingen jobber også to optikere og en ortoptist, i tillegg til øyesykepleiere og sekretærer. Noen av øyelegene har også en stilling ved NTNU, tilknyttet forskning og undervisning. Universitetsfunksjoner er samlokalisert i samme bygning, og det er per dd. en førsteamanuensis og en professor samt en universitetslektor ved instituttet. I tillegg er det flere leger som forsker via ekstern finansiering.  Forskningsgruppe for øyesykdommer har fokus på å bedre behandlingen av pasienter med netthinnesykdom og driver forskning av høy kvalitet. Vi har utviklet et nasjonalt register for screening og behandling av for tidlig fødte barn med netthinnesykdom og har pågående studier både av behandlingen som gis og av synsfunksjonen hos premature. Hos eldre pasienter studerer vi blant annet risikofaktorer for aldersrelatert makula-degenerasjon. Ved hjelp av avansert bildeteknologi ser vi etter tegn på forverring av sykdommen for å kunne starte tidligere behandling. Videre driver vi studier for å optimalisere behandlingsforløpet for den eldre pasientgruppen og minimere kostnadene for helsetjenesten. LIS gis muligheter til å forske og deltar også i undervisningen av medisinstudenter. 

Øyefaget er et kombinert medisinsk og kirurgisk fag. Ved øyeavdelingen har vi vår egen operasjonsavdeling, med fire operasjonsstuer. LiS vil få være med på operasjoner under rotasjon på en seksjon med kirurgiske problemstillinger.

Du kan ta hele utdanningsløpet ved øyeavdelingen, St. Olavs hospital. LIS roterer hver 6 måned. Vi tilstreber at alle LIS er innom de ulike seksjonene i løpet av de fem utdanningsårene. Vi har samarbeid med øyeavdelingen i Ålesund, Molde og Namsos. LIS fra disse avdelingene har avtale med oss, om 18 måneders tjeneste (tidligere gruppe 1 tjeneste) ved vår avdeling.  Nye LiS ved avdelingen starter med en 2 ukers introduksjonsperiode, for å få opplæring i bruk av ulikt undersøkelsesutstyr som er spesifikt for øyefaget, samt hjelp til rent praktiske ting som ID kort og datatilgang. Deretter vil LiS delta i vaktordning. Bakvakt er tilstede frem til 1700. Når LiS ikke har vaktarbeid vil LiS være tilknyttet en av seksjonene. 

Vi har internundervisning to dager i uken, som er tilrettelagt av og for LIS hvor det gis opplæring i både praktiske og teoretiske deler av faget. Internundervisningen varer i 45 minutter hver gang, og har tema knyttet opp til det obligatoriske kurset som tilbys det aktuelle semesteret.  LIS må delta på alle de obligatoriske kursene i løpet av spesialiseringsperioden.   Avdelingen skal ha minst 90 minutter internundervisning per uke og 70 timer totalt pr år. Både leger i spesialisering og overordnete leger skal forelese og være tilstede under denne undervisningen. Undervisningen er i dag organisert på følgende måte: 

Mandag og torsdag mellom 08:15 og 09:00 (til sammen 90 min/uke)
 • Røntgendemonstrasjoner ukentlig
 • Avdelingsseminar (heldags) 1 gang pr år 
 • Midt-Norsk Oftalmologisk Selskab (halv dag) 1 gang pr år 
 • Wetlabs i inj.teknikk ved behov 
 • Ukentlige seksjonsmøter på cornea- og netthinneseksjonen

Vi tilstreber at alle LIS ved avdelingen får dra på traumekirurgikurs (wetlab) i slutten av LIS perioden.

LiS oppfyller Læringsmål 13 Felles kompetansemål ved å delta i Forskningsgruppe for Øyesykdommer. Innsatsen fra LiS skal svare til å kvalifisere minst til å være medforfatter på abstract som kan publiseres ved fagfellevurderte møter. Veiledning blir tilbudt fra forskningsgruppe for Øyesykdommer. LiS skal delta i, evt. selv utarbeide prosjekt som fører frem til slik kompetanse. LiS skal også i en 6-måneders periode delta på lunsjmøter med stipendiatene som gjennomføres hver uke. D-stilling (50% i 6 måneder) kan bli lyst ut for LiS som ønsker å gjøre større prosjekter. For søknad om PhD utdanning kan man få bistand av Forskningsgruppe for Øyesykdommer, eller LiS kan søke på PhD prosjekter som lyses ut. Ved gjennomført PhD anses kompetansemålet som oppnådd. Avdelingen har som strategi å øke andelen overleger med PhD til 50% og vil legge til rette for LiS som ønsker å gjennomføre forskningsarbeider. 

Per januar 2021: 
Antall leger med doktorgrad: 5
Antall leger i PhD utdanning:  2

Det er satt 10 felleskompetansemål for alle leger i spesialisering. Det er et mål om at disse emnene flettes inn i den kliniske hverdag og tas med i veiledningssamtalene. 

 • Etikk 
 • Forskningsforståelse 
 • Kommunikasjon 
 • Kunnskapshåndtering 
 • Kvalitet- og pasientsikkerhet 
 • Lovverk 
 • Pasient- og brukermedvirkning 
 • Pasient- og pårørendeopplæring
 • Samhandling 

Vi oppfordrer leger ved avdelingen til å drøfte etiske dilemmaer og betraktninger ved behov når kollegiet er samlet. Videre ønsker vi å tilrettelegge for at LIS få delta på organisert gruppeveiledning på tvers av spesialiteter under veiledning av en faglig ansvarlig overlege og en representant fra klinisk etisk komite eller preste-og samtaletjenesten.

Kommunikasjon, kunnskapshåndtering, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring og samhandling implementeres i klinisk praksis og er gjenstand for samtale under veiledningssamtaler. 

I løpet av sin utdanningsperiode ved øyeavdelingen skal LIS med fast ansettelse utføre en prosjektoppgave. Tema for oppgaven er et kvalitetssikringsarbeid, forbedringsarbeid eller et pasientsikkerhetsarbeid. Et eksempel på dette kan være å gjennomgå noen av prosedyrene vi har ved avdelingen og kvalitetssikre disse opp mot aktuell litteratur og arbeidet skal munne ut i et skriftlig arbeid. Det er lagt føringer for oppgaven i Kompetanseportalen ved St. Olavs hospital. 

LiS tildeles en veileder ved tilsetning og det er anbefalt at det gjennomføres et innledende møte innen 2 uker etter oppstart. Det er avsatt tid månedlig til veiledning i arbeidsplan og det er LiS og veileder sitt ansvar at disse gjennomføres. Veileder skal sammen med kandidaten utarbeide en individuell utdanningsplan som samsvarer med Legeforeningens krav. Veileder skal i samarbeid med kandidaten se til at utdanningsplanen realiseres. Veileder skal være kandidatens samtalepartner i spørsmål vedrørende utdanning og arbeidssituasjon, og informasjon om kandidatens ønsker og progresjon bringes videre til avdelingsoverlegen. Veileder skal i samarbeid med avdelingsoverlege og kandidat evaluere den faglige progresjon og egnethet. 

Kandidaten er selv ansvarlig for progresjonen i spesialistutdannelsen, men veileder er ansvarlig for å assistere og følge opp planen for å bidra til en optimal utdanning. Avdelingen ved avdelingsoverlegen har også et overordnet ansvar for at kandidaten ikke blir unødig forsinket i sin utdanning. Avdelingen tilstreber å innfri de individuelle utdanningsplanene innen utdanningsperioden. Hensyn til drift og beredskap kan noen ganger komme foran den enkeltes ønske, gitt at utdanning/spesialistgodkjenning ikke forsinkes. 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål
For å bli spesialist i øyesykdommer må man ha godkjent alle 110 læringsmål, med tilhørende læringsaktiviteter. Vi tilstreber å gjennomgå læringsmålene periodisk, ved en midt -og sluttevaluering ved hver seksjon i form av vurderingskollegium. 

Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder. Planen skal godkjennes av leder. LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon. Den individuelle utdanningsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget består av avdelingssjef Noopur Kumar, utdanningsansvarlig overlege Tora Sund Morken og LiS representant Isabelle Cau Malvik. Utdanningsansvarlig overlege sin rolle er å fremme gode læringsarenaer for Lis legene. Dette gjøres i godt samarbeid med avdelingssjef. LiS-representant organiserer internundervisning. Avdelingssjef, evt. delegert til seksjonsoverleger og UAO gjennomfører midt - og sluttevaluering. 

LiS ved Øyeavdelingen St.Olavs hospital har tillitsvalgt og vara tillitsvalgt som sine representanter for Den Norske Legeforening.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med: 
Noopur Kumar
Avdelingssjef Øyeavdelingen
Noopur.Kumar@stolav.no
Avdeling for øyesykdommer

Avdeling for øyesykdommer behandler de fleste øyesykdommer og tar hånd om utredning, diagnostikk, medisinsk og kirurgisk behandling. Det meste av den behandlende tjenesten, medisinsk eller kirurgisk, foretas poliklinisk i 1. etasje i Nevrosenteret. Les mer om avdelingen ved å klikke på lenka under.
Les mer om avdelingen her.
Bilde av en sykehusbygning.
Sist oppdatert 09.11.2021