Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten plastikkirurgi

Kirurgisk klinikk har elektiv og akutt virksomhet på avdelingen i Trondheim og Orkdal.  Vi har seksjon for barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi (øvre og colorektal kirurgi), urologi, karkirurgi og plastikkirurgi. Thoraxkirurgi utføres i en egen klinikk. LIS-legene roterer mellom de ulike seksjonene etter behov, og vi kan tilby komplett utdanning i generell kirurgi og de nevnte grenspesialitetene, med unntak av plastikkirurgi som krever inntil 18 mnd. ved annen plastikkirurgisk avdeling i Norge.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Kirurgisk klinikk har 107 senger fordelt på de ulike fagområdene.  Primærvaktsjiktet består av to til tre LIS-leger, hvorav en LIS-lege skal ha minimum fire års erfaring for å fungere som traumeleder, og tillegg har vi LIS1-lege 20 timer i døgnet.  Vaktteamet tar i mot pasienter i akuttmottaket, der man i samarbeid med leger i akutt- og mottaksmedisin, behandler pasientene poliklinisk eller ved innleggelse. 

Akutte operative inngrep utføres av vaktteamet i samarbeid med respektive bakvakter, og virksomheten er lagt til dedikerte stuer i akuttsenteret.  På kveld og natt vil også vakthavende LIS-leger tas seg av akutte sykdomstilstander på sengeposten, og har tilsyn på observasjonsposten og ved tung overvåkning som har syv senger.

Kirurgisk klinikk har 26 LIS-leger på seksjonene i Trondheim og to LIS-leger på Orkdal, og sistnevnte inngår i eget vaktsystem der.

LIS-legene roterer vanligvis med 6 måneders mellomrom inntil man kan fortsette utdanningen i valgt hovedspesialitet.

LIS- leger tilknyttet  plastikkirurgisk sekjson har vakt en dag i uken på denne sekjsonen .

LIS-leger fra sykehus i Helse Midt-Norge HF med behov for supplerende tjeneste, vil jobbe etter samme ordning inntil de har fylt sin respektive læringskrav.

På hver enkelt seksjon vil man delta i det vanlige arbeidet - visitt på sengepost, poliklinikk, spesiallaboratorium (f.eks. gastrolab), dagkirurgi og elektiv kirurgi.

Av legene i overleger i Trondheim og Orkdal har svært mange ph.d., og flere leger har kombinerte stillinger med en definert del tilknyttet NTNU.

De kirurgiske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenesten etter første del (LIS1) ha en varighet på minst 5 år. 

Læringsarenaer for del 2 felles læringsmål for kirurgiske spesialiteter (FKI) og del 3 plastikkirurgi ved St. Olavs hospital gjennomføres på kirurgisk klinikk, avd. Øya eller avd. Orkdal, eller med en kombinasjon av dette. Inntil 18 måneder av del 3 gjennomføres på læringsarena ved Oslo universitetssykehus (OUS) med tillegg av 6 uker hospitering på Haukeland universitetssykehus (HUS). 

Del 2

Avd. Øya:
Anbefalt rotasjonsmønster i tilfeldig rekkefølge er nedre gastro 6 mnd, øvre gastro eller gastro akutt i seks mnd, urologi i seks mnd. og til slutt valgfrie seks mnd innen fagene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi eller thoraxkirurgi. Vi har opprettet en seksjon for akutt gastroenterologisk kirurgi, og tjeneste der i 6-12 mnd. vil være en god læringsarena for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter om de vanligste akuttkirurgiske tilstandene som diagnostiseres og hvordan de behandles.

Avd. Orkdal: 
Inntil to år i avdelingen som først og fremst har pasienter innen gastrokirurgi, urologi samt skadepoliklinikk på vakt.

Vi tilstreber at rotasjonene skal foregå etter et strukturert mønster, der vi imidlertid må ta hensyn til både utdanningskandidatenes og seksjonene behov. LIS-leger som starter i et LIS2-løp uten særlig kirurgisk erfaring, plasseres fortrinnsvis på gastrokirurgiske seksjoner og urologi den første tiden. 

Del 3

Vi anbefaler å gjennomføre læringsmål i del 2 før del 3, men det kan bli noe parallelle løp. Dette avklares tidlig for den enkelte LIS kort tid etter ansettelse når individuell utdanningsplan settes opp for et helhetlig utdanningsløp. Del 3 i spesialiteten dekkes på plastikkirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital med tillegg av inntil 18 måneder spesialiseringsperiode ved OUS der vi har fagavtale om OUS som læringsarena samt 6 uker hospitering ved HUS for resterende læringsmål innen brannskader.


Ved start møter du opp på personalkontoret i kirurgisk klinikk, der en av sekretærene etter en sjekkliste vil ordne praktiske ting som ID-kort, datatilgang, bruk av elektronisk journalsystem, telefoni samt gi informasjon om lønnssystem og hvordan du kan finne fram til prosedyrer og aktuelle kurs.  Du vil deretter få en omvisning i klinikken og bli tildelt garderobe og kontorplass.

Seksjonsleder eller annen lege vil introdusere deg for den aktuelle seksjonen du skal jobbe på, og du vil etter hvert ta del i de vanlige rutinene der.
Før du begynner å gå selvstendige vakter vil du ha 1-2 følgevakter sammen med en mere erfaren LIS-lege.  Senere vil du alltid ha 1-2 LIS-leger til stede samtidig med deg, og eventuelt bakvakter å konferere med.

Du vil få tildelt en veileder, slik at dere sammen kan utarbeide en individuell utdanningsplan

De ulike seksjonene har internundervisning på 2 x 45 min. pr.uke, og dette gis enten samlet eller fordelt på flere dager. På plastikkrugisk sekjson gjennomføres  undervisning 0730-0900 hver tirsdag morgen  Du vil følge internundervisningen på den seksjonen du tilhører, og vi forsøker å sette opp programmet slik at håndtering av akutte tilstander og andre viktige ting i de respektive seksjoner blir undervist med jevne mellomrom for å sikre vaktkompetansen.

Alle legene på seksjonen bidrar til internundervisningen, LIS inkludert, i samråd med utdanningsutvalg i kirurgi. Temaene vil som regel knyttes opp mot de konkrete læringsmålene.

Tilsammen utgjør dette minimum 70 timer per år. 

I tillegg kommer felles undervisning for alle ansatte på St. Olavs hospital hver fredag morgen (Fredagsforelesninger i det integrerte universitetssykehuset).


Det vil bli gitt permisjon med lønn for deltagelse på obligatoriske kurs, og som hovedregel gis det permisjon til 1 uke vår og 1 uke høst. 

I samarbeid med flere leger på St.Olavs hospital arrangerer Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) flere kurs i året, og klinikken disponerer treningsbokser for laparoskopi og kan arrangere samlinger for seksjonenes leger etter nærmere avtale.  I samarbeid med NSALK og utdanningsutvalget arrangeres det også seminarer i suturteknikk, anastomosesutur og annet etter nærmere avtale.  Dessuten jobbes det videre med utvikling av modeller for trening av både LIS1 og LIS2/3, og målet er at det etter hvert skal bli et godt tilbud både for organisert og egenbasert trening på ulike prosedyrer. Opplæring i prosedyrer på operasjonsstua skjer i samarbeid med seksjonenes egne leger, og her tar vi hensyn både til kandidatenes progresjon og driftssituasjonen.

Mange av overlege har akademisk kompetanse med ph.d. og flere har delstillinger ved NTNU i det integrerte universitetssykehuset. Som LIS vil du bli introdusert til forskning og invitert med på prosjekter som pågår i seksjonene slik at du får oppfyllt kompetanse tilknyttet læringsmål innen forskning.  Det er også mulig å få støtte og veiledning til oppstart av egne prosjekter, og vi har i perioder hatt to LIS-D-stillinger, der 50% av tiden kan brukes til forskning.  De fleste seksjonene har et eget forskningsutvalg som vurderer planlagte prosjekter, og kommer med forslag til nye.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer med mere. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å være med på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter annonsert i Læringsportalen samt øvrig anbefalte læringsaktiviteter lagt inn i Kompetanseportalen for FKM.

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​​

Den daglige supervisjonen gis av de du jobber sammen med på et hvert tidpsunkt.  Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, previsitter og samarbeid om pasienter og prosedyrer. 

Vi tenker oss etter hvert at supervisjonen kan struktureres på en slik måte at man både på forhånd og etter utført aktivitet vurderer hvordan aktiviteten ble utført.  Dette kan både brukes i en visittsituasjon, i poliklinikk og før og etter en kirurgisk prosedyre.

Veiledning vil bli gitt individuelt og i form av gruppeveiledning.  Du vil bli tildelt veleder etter ansettelse, og denne veilederen vil vanligvis følge deg så lenge du foretar nødvendige rotasjoner.  Ved tjeneste i del 3 vil du ha egen veileder tilknyttet den aktelle spesialiteten.  Veileder skal bidra til å sette opp en individuell utdanningsplan, og følge opp din faglige progresjon i samarbeid med supervisører og andre veiledere.  To ganger pr. år vil du som LIS-lege bli vurdert i et vurderingskollegium slik at du kan få læringsfremmende tilbakemeldinger og vite om du følger en forventet progresjon på ulike områder.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder, supervisører og via vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til seksjonsoverlege for endelig godkjenning.​

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena dette gjøres. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode, og ved hvilke læringsarenaer. 
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.​​


Utdanningsutvalget på kirurgisk klinikk består av en leder, 3 overleger og 3 LIS-leger.  Utvalget møtes 4 ganger i året, og bistår bl. a med utnevning av veiledere.  Vi har foreløpig ikke utnevnt noen utdanningsansvarlig overlege, men den del av denne funksjonen ivaretas foreløpig av avdelingssjef for legene.

Det er egen tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk.  Tillitsvalgt bistår i ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Avdelingssjef leger Torbjørn Dahl
Torbjørn.Dahl@stolav.no

Seksjonsleder leger plastikk Kathrin Sørensen Sneve
Kathrin.Sorensen.Sneve@stolav.no

Sist oppdatert 15.09.2023