Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten psykiatri

Psykisk helsevern (PH) er godkjent for hele utdanningsløpet for spesialiteten innen voksenpsykiatri, men ingen avdeling er godkjent for alle tjenesteområdene. Det betyr at LIS roterer på de ulike avdelingene. Det er laget en egen retningslinje for tilsetting og rotering av LIS og opprettet et rotasjonsutvalg som koordinerer rotasjon mellom avdelingene. Klinikkene består av flere avdelinger. De to distriktspsykiatriske sentrene (DPS) dekker hvert sitt geografiske område, mens sykehusavdelingene dekker hele opptaksområdet. Hver av avdelingene har et visst antall LIS. Hver LIS ansettes ved en avdeling. Ved oppstart lages en utdanningsplan med rotasjon for hver LIS.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.​

Klinikk psykisk helsevern (PH) yter spesialisthelsetjenester til befolkningen i sørdelen av Trøndelag. Psykisk helsevern på St. Olav ble omorganisert 1.1.2021 og består nå av to klinikker:

Klinikk psykisk helsevern – allmenn, rehabilitering og sikkerhet, som består av:

Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Avdeling for psykose og rehabilitering

Nidaros DPS

Nidelv DPS

Enhet for forskning, innovasjon og undervisning (FIU)

 

Klinikk psykisk helsevern – akutt, eldre, barn og unge som består av:

Avdeling for psykiatriske akutt- og mottaksfunksjoner

Avdeling for alderspsykiatri

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri

Felles stab​


Om organisering av spesialiteten

LIS-utdanningen i PH er organisert på tvers av de to nye klinikkene, slik det var da PH var en divisjon.

PH er godkjent for hele utdanningsløpet for spesialiteten innen voksenpsykiatri, men ingen avdeling er godkjent for alle tjenesteområdene. Det betyr at LIS roterer på de ulike avdelingene og på tvers av klinikkene.

 

Det er laget en egen retningslinje for tilsetting og rotering av LIS og det er opprettet et rotasjonsutvalg som koordinerer rotasjon mellom avdelingene i klinikkene.

 

Klinikk psykisk helsevern består av flere avdelinger. De to DPS'ene dekker hvert sitt geografiske område. Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Avdeling for psykose og rehabilitering, Avdeling for psykiatriske akutt- og mottaksfunksjoner og Avdeling for alderspsykiatri er sykehusavdelinger dekker hele opptaksområdet.

Hver av avdelingene har et visst antall LIS. Hver LIS ansettes ved en avdeling. Ved oppstart lages en utdanningsplan med rotasjon for hver LIS.​DPS'ene er bygd opp med poliklinikk, ambulante team og flere døgnenheter. Poliklinikk tar imot henvisninger fra fastlege på pasienter i DPS sitt opptaksområde samt fra døgnavdelingene. Noen av pasientene blir henvist direkte til døgnavdeling for utredning og behandling. Hver DPS har et ambulant akutt-team som samarbeider nært med kommunal helse- og sosialtjeneste og kan ta pasienter til en kortere krisebehandling.

 

Sykehusavdelingene:

Avdeling for psykiatriske akutt- og mottaksfunksjoner har øyeblikkelig hjelp ansvaret. Avdelingen består av 3 tun med totalt 40 døgnplasser.

I tillegg har Avdeling for psykose og rehabilitering seksjoner for pasienter som trenger nærmere psykoseutredning (Spesialpost 3), langtidsrehabilitering (Spesialpost 6), forsterket langtidsavdeling (Spesialpost 7), Habiliteringstjenesten for voksne samt ambulante team for langtidsrehabilitering, fortrinnsvis for psykosepasienter (FACT).

 

Det er en egen Avdeling for alderspsykiatri.

 

Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri består av to regionale og en fylkesdekkende sikkerhetspost, en nasjonal Fagenhet for tvungen omsorg, samarbeid med Kriminalomsorgen om fengselshelsetjenesten og Nasjonal enhet for Rettspsykiatrisk Sakkyndighet (NERS).

 

PH har også polikliniske team hovedsaklig på DPS, med følgende spesialområder: spiseforstyrrelser, bipolar lidelse, søvn, angst/OCD, traume (regionalt tilbud som også har døgnplasser), poliklinikk unge voksne (PUV), psykoseteam.

 

Barne- og ungdomspsykiatrien er organisert i Klinikk for akutt, eldre, barn og unge.

 

 

I løpet av 2020 fikk 13.400 pasienter behandling i PH. Det største antallet får behandling ved poliklinikkene i DPS. De forskjellige DPS har også døgnavdelinger for pasienter som trenger nærmere utredning, stabilisering og behandling.

 

Det var i 2020 154.000 polikliniske konsultasjoner og totalt 55.000 liggedøgn.

​Totalt er det for tiden ca 100 overleger i PH (ca 75 i voksenpsykiatrien), hvorav mange har kombinerte stillinger med NTNU. Disse har mellom annet ansvar for undervisning av medisinerstudenter. 

Det er 22 faste stillinger for LIS, men i ledighet i overlegestillinger og psykologspesialiststillinger, ansetter vi tidvis LIS i vikariater.

 

LIS går i forvakt og har da sin hovedbase på akuttpost, men har også ansvar for de øvrige avdelingene i klinikken. En gruppe av overlegene dekker bakvakt på DPS, alderspsykiatri og konsultasjonstjeneste. Den andre gruppen dekker sykehusavdelingene.

Vaktordningen er for tiden under revisjon.Poliklinikk

Her får LIS erfaring i utredning og spesifikk psykiatrisk diagnostikk. Både utredning og videre behandling utformes sammen med pasienten og eventuelt kommunale aktører. LIS får erfaring med spesifikke terapeutiske intervensjoner inkludert medikamentell behandling. Under poliklinikktjenesten kan deler av tiden brukes i ambulant akutt-team for tidlig å få erfaring med vurdering av krisesituasjoner.

Ved tjeneste i spesialpoliklinikker får LIS mer inngående kjennskap til utfordringer knyttet til spesifikk pasientgrupper.

Døgn

Ved DPS er døgnbehandling vanligvis ledd i en poliklinisk eller ambulant behandling. Som oftest er det behov for flere rammer rundt behandlingen samt for flere faggruppers bidrag til diagnostikk og behandling. De pasientene som kan ivaretas innenfor DPS' sine rammer, mottar sin utredning og behandling der. LIS får god erfaring med tverrfaglig arbeid, blant annet miljøterapi i tillegg til bruk av utredningsverktøy, diagnostikk og behandling. 

I døgnposter på sykehus kan pasientene være innlagt i lengre tid. LIS får erfaring med spesifikke diagnostiske verktøy, observasjon av pasienter over tid og tverrfaglig samarbeid for diagnostikk og videre behandling. LIS går inn som en del av det tverrfaglige teamet. Her ligger det godt til rette for ha vurderinger sammen med overlege.

LIS får ved de fleste døgnavdelingene erfaring med suicidal- og voldsrisikovurdering, medikamentell behandling over tid og hvordan Lov om psykisk helsevern kan bidra til en god/nødvendig ramme for behandling. LIS går også inn i samarbeid med pårørende. I ulike faser av behandlingen, oppnås læringsmål knyttet til kontakt med fastlege og øvrige helse- og sosialtjeneste i kommunen.

Akutt-tilbudet

Døgnbehandling i Akuttseksjonen gir volumerfaring på vurdering av suicidalitet /voldelighet, type rusmiddelbruk, hvilke rammer som må settes for å gi god behandling i den akutte fasen, bruk av medikamenter og tiltak etter Lov om psykisk helsevern. En spesiell utfordring i akuttpost er forstå ulike kulturers uttrykk i en krisesituasjon.

Psykoterapiveiledning gis av godkjente veiledere ansatt i divisjonen. Denne veiledningen går uavhengig hvor LIS har sin tjeneste.


Ved St Olavs hospital foregår spesialiseringen i psykiatri fordelt over flere avdelinger i de to klinikkene i Psykisk helsevern.  LIS må jobbe ved minimum to avdelinger for å kunne oppnå alle læringsmål. Tjeneste ved ulike enheter vil sikre læringsaktiviteter som bidrar til oppnåelse av læringsmål. Læringsmålene skal oppnås innen tjenesteområdene akuttpsykiatri, rehabiliteringstjeneste, fordypningstjeneste samt allmennpoliklinikk i tillegg til valgfri tjeneste – minimum 60 mndr. Rotasjonsplanen tar sikte på at man har minimumstid ved de ulike tjenesteområdene i tabellene 1 – 4, dette for å sikre mengdekompetanse med tanke på læringsmål.

Kontinuitet er viktig for å oppnå læringsmål. Det betyr at dersom LIS får avbrutt tjeneste for eksempel innen allmennpoliklinikk, kan det være aktuelt å sikre at noe av den valgfrie tjenesten tas i allmennpoliklinikk. Rotasjonen legger opp til at LIS kan bli ferdig spesialist ila 60 måneder, men det legges til rette for å utvide denne tiden dersom det er nødvendig for å oppnå læringsmålene.

Tabellene med læringsmål er et hjelpeverktøy i å planlegge utdanningen. Tabellene er å forstå på følgende måte: ved aktuelle enheter kan LIS jobbe for å oppnå de beskrevne læringsmål. I tillegg vil LIS i varierende grad få erfaring og kompetanse med andre læringsmål ved samme enheter uten at dette er mulig å beskrive fullstendig i tabeller. Dette vil kunne variere over tid basert på blant annet pasientvariasjon. Læringsmålene angitt i tabellene er med andre ord ikke eksklusive for de aktuelle enhetene.  De ulike enheter ligger på Lade, Tiller, Øya, Orkdal, Brøset og Fosen. I tillegg til enhetene nevnt i tabellene 1 - 4, har avdelingene flere andre enheter og spesialteam som kan være aktuelle for LIS forutsatt at utdanningsmessige forhold slik som overlegedekning er ivaretatt.

Det er også mulig å oppnå læringsmål gjennom hospitering dersom de ikke kan oppnås gjennom allerede gjennomført eller planlagt tjeneste. Dette kan for eksempel være læringsmål innen alderspsykiatri, konsultasjonspsykiatri eller ambulante mottak. Behov for eventuell hospitering tematiseres i vurderingskollegium og avtales med bistand av utdanningsansvarlige overleger ved de ulike avdelinger.

Følgende læringsmål vil en kunne jobbe med ved alle enheter, de nevnes derfor ikke spesifikt i tabell:

VOP 001, 006, 007, 008, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 048, 049, 050, 051, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 075, 076, 077, 078, 079, 081, 082​​


TABELL 1: TJENESTEOMRÅDE AKUTTPSYKIATRI 
(minimum 12 mndr) 
​​Tjenesteområde
Avdeling
Enhet/lokasjon
Læringsmål
​Akuttpsykiatri
​Avdeling for psykiatriske akutt- og mottaksfunksjoner
​Akuttseksjonen Lade
002, 003, 012, 013, 014, 016, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 052, 054, 055, 056, 058, 059TABELL 2: TJENESTEOMRÅDE REHABILITERINGSTJENESTE (minimum 9 mndr) 
Tje​nesteområde
Avdeling
Enhet/lokasjon​
Læringsmål​
​Rehabiliteringstjeneste​Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri​Regional/lokal sikkerhetsavdeling post A, B, C

Lade

​010, 011, 013, 014, 026, 027, 028, 033, 036, 040, 041, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 080

​Nidaros DPS
​Seksjon 2 døgnLade 
010, 011, 012, 013, 014, 016, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 036, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 047, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 074, 080

​Nidelv DPS
​Tiller døgn, seksjon for psykose/langtid


Tiller
​010, 011, 012, 013, 014, 016, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 036, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 047, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 074, 080

Avdeling for psykose og rehabilitering 
Post 6 og 7
Lade


010, 011, 012, 013, 014, 016, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 036, 040, 041, 044, 046, 047, 052, 054, 055, 056, 057, 058

​Avdeling for psykose og rehabilitering 
FACT psykose øst,
Lade 
FACT psykose vest,
Tiller

​012, 013, 014, 025, 026,028, 029, 031, 046, 047, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 080


TABELL 3: TJENESTEOMRÅDE FORDYPNINGSTJENESTE 
(minimum 9 mndr)
​Tj​enesteområde
Avdelin​g​
Enhet/lokasjon​
Læringsmål ​
​Fordypningstjeneste
​​
​Lade, Øya, Tiller 
​Alle: 053
​Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatriRettspsykiatri: 
Regional sikkerhetsavdeling (Postene A, B, C)
Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet
Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Lade 
​010, 011, 012, 013, 014, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 080
​Nidelv DPS
Akutt ambulant psykiatri: 
Ambulant akutt team (AAT)
Tiller.

Korttidsintervensjon døgn
Krise – korttid døgn
Tiller
Spiseforstyrrelser: 
Poliklinikk for spiseforstyrrelser
Tiller

025, 033, 034, 036, 041, 043, 044, 051, 053, 074012, 013, 014, 016, 029, 032, 033, 034, 036, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 047, 053, 074


012, 013, 014, 016, 029, 032, 033, 038, 053, 054, 055, 056​Nidaros DPS
Ambulant akutt psykiatri: 
Ambulant akutt team (AAT)
Lade

Korttidsintervensjon døgn:
S1 døgn
Lade
Traumer/PTSD:
Traumepoliklinikken
Lade

Psykoselidelser:
Psykoseteamet
Lade

025, 033, 034, 036, 041, 043, 044, 051, 053, 074

012, 013, 014, 016, 029, 032, 033, 034, 036, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 047, 053, 074033, 035, 053


010, 011, 013, 014, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 033, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 080​Avdeling for psykiatriske akutt- og mottaksfunksjoner
​​Affektive lidelser:
Bipolarteamet

Lade
​030, 031, 032, 053
​Avdeling for alderspsykiatri
Alderspsykiatri: 
Poliklinikk/døgn
Øya
​005, 012, 013, 014, 016, 022, 031, 032, 034, 036, 042, 043, 044, 053

​Avdeling for psykose og rehabilitering 
Utredning av nysyke:
Spesialpost 3
LadeVoksenhabilitering:
Habiliteringstjenesten for voksne
Brøset010, 011, 012, 013, 014, 026, 027, 032, 033, 040, 041, 052, 054, 055, 056, 057, 080

010, 011, 012, 013, 014, 032, 040, 041TABELL 4: TJENESTEOMRÅDE ALLMENNPOLIKLINIKK (minimum 12 mndr)
​​Tjenesteområde
Avdeling​
Enhet/lokasjon​
Læringsmål​
​Allmennpoliklinikk

​Tiller, Orkdal, Lade
​004, 010, 011, 013, 014, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 047, 051, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 074, 080
​Nidelv DPS
​Allmennpoliklinikkene Heimdal, Rosten og Byåsen
Tiller

Orkdal poliklinikk
Orkdal
​Nidaros DPS
​Allmennpoliklinikkene S1 og S2
Lade 


Rotasjonsplan for LIS

Det er laget en retningslinje for tilsetting og rotasjon av LIS. Et rotasjonsutvalg sammensatt av avdelingssjefer og representanter for klinikkenes felles stab møtes 3 ganger per år for å vurdere rotasjonssituasjonen. Det jobbes også med å utvikle en rotasjonsplan på overordnet nivå som en støtte til dette. 

​Rekkefølge og lengde på de ulike tjenestesteder vil avhenge av hvilken avdeling den enkelte LIS blir ansatt i, den enkelte LIS sine ønsker, avdelingenes behov og hensynet til en helhetlig rotasjon. Generelt anbefales det at man starter i en døgnavdeling og avslutter spesialistløpet i allmennpoliklinikk. Utdanningsløpet koordineres. Leder vil alltid sørge for at den enkelte LIS får gjennomført den nødvendige tjenesten for å bli godkjent i løpet av normert tid.

I PH tilsettes LIS på hver avdeling. De tilsettes til ulike tidspunkt og følger de introduksjonsprogram/rutiner som finnes på den enkelte avdeling.

Internundervisning foregår hver torsdag mellom 13.30-15.30 på Lade, minimum 70 timer per år. Undervisningen er obligatorisk for alle LIS. Det kreves signatur for oppmøte. Oppmøtelister sendes inn til Leder av Utdanningsutvalget hvert år. LIS oppfordres til å ta igjen evt fravær fra undervisning med gjennomgang av aktuelle tema med sin veileder.

LIS får delta på obligatoriske kurs.

Utdanningsutvalget planlegger internundervisningen. Vi knytter undervisningen opp mot læringsmål etter ny spesialiseringsordning. Vi er opptatt av at undervisningen skal dekke aktuelle temaer til enhver tid i tillegg til en jevnlig oppdatering av temaer som for eksempel suicidalitet, håndtering av utagering og riktig bruk av psykofarmaka. LIS blir ofte satt opp som ansvarlige for å holde undervisning på oppgitte tema i samarbeid med en erfaren overlege.

PH har ikke simuleringstrening som en del av undervisningen av spesialiseringen. Ferdighetstrening kan LIS få knyttet til, blant annet, opplæring i programmet «Terapeutisk mestring av konflikt». Dette er en fast del av opplæringen i akutt-tjenesten.

Klinikk psykisk helsevern er inndelt i Klinikk psykisk helsevern, akutt, eldre, barn og unge, og Klinikk psykisk helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet. Under disse finner vi Avdeling for alderspsykiatri, Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP), Avdeling for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon, Avdeling for psykose og rehabilitering, Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Avdeling Nidaros DPS og Avdeling Nidelv DPS.

Klinikk psykisk helsevern har en felles Sentral enhet for Forskning, Innovasjon og undervisning (FIU-PH) med 9 ansatte. Av disse har 3 bistilling som professor og 4 har bistilling som 1. amanuensis ved Institutt for psykisk helse (IPH), NTNU. Avdelingen bistår med forskningsstøtte, veileder PhD-kandidater, og legger til rette for samarbeid mellom avdelingenes lokale FIU-enheter og forskningsgrupper, og regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. FIU-PH er videre ansvarlig for NTNU-emnet Elementær forskningsmetodikk i psykiatri, et deltidsstudium over 2 år som gir 24 studiepoeng. Dette studiet har gått over mange år, og er primært forbeholdt stipendiater og kliniske prosjekter i psykiatri. FIU-PH er også ansvarlig for emnet Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF), som er et deltidsstudium over 1 år med fokus på å skrive en forsknings-protokoll. Det er til enhver tid flere LIS 3 som går på disse kursene, og de oppfordres til å søke disse kursene.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP), Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Avdeling Nidaros DPS og Avdeling Nidelv DPS har alle egne FIU enheter som ivaretar lokal forskningsstøtte. Avdeling for alderspsykiatri, Avdeling for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon, Avdeling for psykose og rehabilitering har egne forskningsansvarlige med PhD og pågående forskningsprosjekter.

Klinikk for psykisk helsevern har i dag 11 overleger i voksenpsykiatri med PhD, hvorav 4 har bistilling som 1. amanuensis og 2 som professor ved NTNU. Klinikken har videre 7 overleger i barne- og ungdomspsykiatri med PhD, hvorav alle har bistilling som 1. amanuensis. For tiden er det tre LIS3 og to overleger i Klinikk for psykisk helsevern som har pågående PhD-løp.

Leger i Klinikk for psykisk helsevern deltar i flere forskningsgrupper organisert av Institutt for psykisk helse. Det er grupper for blant annet ADHD, biologisk psykiatri, rus og avhengighetsmedisin, selvmordsforskning, søvn og kronobiologi, barne- og ungdomspsykiatri. Det foregår også klinisk behandlings-forskning på DPS ´ene i tett samarbeid med Institutt for psykologi, NTNU. Dette er prosjekter hvor man hovedsakelig driver RCT-studier på ulike behandlings-intervensjoner, blant annet behandling for PTSD, personlighetsforstyrrelser og angstlidelser.

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk er regelmessig tema i det obligatoriske fireårige internundervisningsløpet som er felles for alle LIS3 i St. Olavs hospital, Psykisk helsevern. I Klinikkens læringsaktiviteter inngår 3 skriftlige oppgaver: én innen fagutvikling eller kvalitetssikring, én innen profesjonsetikk og én mer forskningsbasert oppgave. Det er anbefalt at forskningsoppgaven skrives under fordypningstjenesten som inngår i LIS-løpet, og nødvendig veiledning gis ved tjenestestedet og lokale FIU-enheter.

Klinikken har startet arbeidet med en ny strategisk handlingsplan for forskning/FIU-arbeid som skal revideres årlig. Strategisk satses det på klinisk forskning hvor pasienter ved klinikken inkluderes. Leger oppfordres sterkt til forskning, og det vil derfor være gode muligheter for LIS3 som er interessert i forskning til både å delta i pågående forskningsprosjekter, og få hjelp til å utvikle nye prosjekter.


Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer med mere. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger (se nærmere beskrivelse under "Veiledning og faglig utvikling") på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs som arrangeres jevnlig ved St Olavs hospital. 

I døgnpostene kan supervisjon foregå i møte med den enkelte pasient, men også knyttet til behandlingsmøter hvor spesialist alltid er med.
I poliklinikk kan supervisjon gis i behandlingsmøter og der LIS går inn i fellesvurdering med andre behandlere. En annen behandler kan være med å gi supervisjon når LIS har hovedansvar for konsultasjon.

Psykiatri har god tradisjon med ukentlig klinisk individuell veiledning. LIS får ved oppstart tildelt en klinisk veileder. 

I tillegg til individuell veiledning får alle LIS gruppeveiledning. LIS i voksenpsykiatri og i rus- og avhengighetsmedisin deles inn i grupper som ledes av to overleger - disse møtes 8 ganger per år med fastlagte tema i lys av læringsmål i FKM (Felles kompetansemål). Man får hvert år en ny gruppe og nye veiledere slik at en får drøftet etiske tema med nye kollegaer og veiledere samt at en får mulighet til selv å bidra i gruppen med økende erfaring innen faget. 

St Olav hospital arrangerer også gruppeveiledninger på tvers av alle spesialiteter, disse ledes av kliniker samt representant fra enten Klinisk Etisk komite eller preste - og samtaletjenesten. LIS forventes å delta på tre slike gruppeveiledninger ila spesialiseringstiden. 


PH har egne veiledere godkjent for å dekke behovet for veiledning i psykodynamisk og kognitiv terapi.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder, supervisører og i vurderingskollegium. Helse Midt Norge har utarbeidet en anbefaling for gjennomføring av vurderingskollegium, det jobbes med å implementere denne i avdelingene. 
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen der går det også fram på hvilken måte de ulike læringsaktiviteter vurderes og godkjennes. 

Det arbeides aktivt med at alle LIS ved tilsetting skal utarbeide en Individuell utdanningsplan. Planen skal inneholde tentativt oppsett for rotasjon mellom avdelinger,  gjennomføring av kurs, dato for oppstart av psykoterapiveiledning samt hvilke læringsmål det skal fokuseres på i det påfølgende halvår. Planen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og skal godkjennes av leder. Vi ønsker at den individuelle planen er dynamisk. Planen oppdateres i forbindelse med vurderingskollegium. 

Utdanningsutvalget består av avdelingssjefer i divisjonen i tillegg til overlege som er leder av Utdanningsutvalget.

Utdanningsutvalget har ei arbeidsgruppe som forbereder saker for Utdanningsutvalget. Arbeidsgruppa består av LIS og overleger fra de ulike avdelingene. 

Med bakgrunn i størrelsen på divisjonen, er det pekt ut en utdanningsansvarlig overlege (UAO)  pr avdeling. 

Fra høsten 2022 er det også i Klinikk psykisk helsevern ansatt en LIS-ansvarlig overlege i 50 % stilling som skal bidra til god utdanning for LIS på tvers av avdelinger og enheter. 

LIS ansvarlig overlege, UAO'er og leder for utdanningsutvalg har jevnlige møter og samarbeider også med UAO fra barne- og ungdomspsykiatri samt fra rus- og avhengighetsmedisin. 

LIS har egen hovedtillitsvalgt i PH og de store avdelingene har også plasstillitsvalgt.

Hovedtillitsvalgt deltar i de månedlige møtene som klinikksjefene har med hovedtillitsvalgte.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med klinikksjef for Avdeling for akutt, eldre, barn og unge Vegard Vestvik. 

vegard.vestvik@stolav.no 

Sist oppdatert 08.09.2023