Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Rus og avhengighetsmedisin

Utdanningsplanen gjelder for leger i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital. Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin er en selvstendig klinikk i St. Olavs hospital (ikke samorganisert med psykiatrien).

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) tilbyr integrert tverrfaglig utredning og behandling av mennesker med misbruk og avhengighet til rusmidler, spill og anabole steroider med eller uten samtidig behandlingstrengende psykiatriske sykdommer.

Spesialisering i rus og avhengighetsmedisin tilbys ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og ved Klinikk psykisk helsevern.

Det er totalt 12 legestillinger ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, fordelt på 5 LIS-stillinger og 7 overlegestillinger. Alle legestillingene er faste stillinger.

Overlegene ved klinikken er spesialister i rus og avhengighetsmedisin.

Klinikken har en 6-delt vaktordning hvor LIS og overleger inngår i forvakt. Overlege er bakvakt for LIS. Forvakt er ansvarlig lege på rusakutt på dagtid. Forvakt har hjemmevakt med utrykning ved behov etter kl 16.30 og fire timer tilstedevakt på lørdag og søndag.

Det jobbes tverrfaglig i team bestående av psykologer, psykologspesialister, vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, barnevernspedagoger og fysioterapeuter.

St Olavs Hospital tilbyr i samarbeid med Blå Kors Klinikk Lade utdanning slik at alle læringsmål i spesialiteten oppfylles.

Fordeling mellom avdelingene vil være omtrent som dette:

  • Avrusning: Minimum 6 måneder ved Blå Kors Klinikk Lade, og 6 måneder ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin.
  • Poliklinikk: Minimum 12 måneder ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin.
    Døgnavdeling utover avrusning: Minimum 6 måneder ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin.
  • Psykiatritjeneste: Spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin består og av minimum ett års tjeneste i psykisk helsevern med minst et halvt år i akuttavdeling eller ambulant akutteam. Denne tjenesten tilbys ved Klinikk Psykisk helsevern.
  • Valgfri tjeneste innen avdeling for TSB: Minimum 18 måneder ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin.

 

For hver enkelt LIS planlegges en rotasjon mellom henholdsvis døgnavdeling og poliklinikk.  Når LIS har forvakt har de ansvar for rusakutt på dagtid og tilegner seg gjennom dette avrusningstjeneste. I tillegg foreligger fagavtale for rotasjon til avdeling for avrusning ved Blå Kors Klinikk Lade for å tilegne seg erfaring fra elektive avrusningsløp.

Det foreligger en rotasjonsavtale med Klinikk Psykisk Helsevern. Det jobbes med å få utarbeidet en avtale med kommunen for tjeneste i allmennmedisin, slik at aktuelle læringsmål kan dekkes ved tjeneste i allmennpraksis.

Det er laget avtaler om hospitering ved medisinsk avdeling, akutt og mottak og smerteklinikk ved St Olavs Hospital.

Poliklinikk:

Poliklinikken ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin er en allmenn ruspoliklinikk for pasienter over 15 år, som i tillegg har hovedansvar for legemiddelassistert rehabilitering for alle pasientene i Sør-Trøndelag. Denne poliklinikken drifter et dagbehandlingstilbud som inneholder et bredt spekter av terapeutiske gruppetilbud og fysisk aktivitet/trening.
Det er etablert møtestrukturer som ivaretar tverrfaglige vurderinger slik det kreves i TSB.

Allmenn døgnavdeling:

Allmenn døgnavdeling har 15(-17) sengeplasser (parplasser). Avdelingen tilbyr elektivt døgnopphold med utredning og behandling til pasienter med alvorlig rusmisbruk/avhengighet, mange med samtidig psykisk lidelse og utfordrende sosiale problemer som utdanning, jobb, bolig, økonomi.  Avdelingen gir også behandling i henhold til §§§ 10-2, 10-3 og 10-4 i Helse og omsorgstjenesteloven (HOTL).  Varighet på elektive innleggelser er i gjennomsnitt 90 døgn, men behandlingstid tilpasses etter individuelle vurderinger for hver pasient. Det tilbys gruppebehandling inkludert rusmestringsgruppe, mentaliseringsgruppe og kvinnegruppe, samt treningsterapi og individualsamtaler med behandler.  

Krisekorttidsavdelingen:

Krisekorttidsavdelingen har 13 (-15) sengeplasser (parplasser). Avdelingen tar imot pasienter fra rusakutt, ruspoliklinikk, somatisk- eller psykiatrisk avdeling ved behov for skjerming/stabilisering med varighet på i inntil 6 uker. Innleggelsen kan være planlagt eller komme i forlengelsen av akutte opphold ved rusakutt eller andre avdelinger i sykehuset. Målsettingen med planlagte krisekorttidsopphold kan være avklaring av videre tiltak, etablering av samarbeid/oppfølging i kommunen, kortvarig utredning/kartlegging, gjennomføring av somatisk behandling som vanskeliggjøres grunnet ruslidelsen m.m.
Avdelingen tilbyr også elektive opphold tilsvarende beskrevet i allmenn døgnavdeling. Det tilbys gruppebehandling og treningspoliklinikk i tillegg til individuell tverrfaglig oppfølging.

Rusakutt:

Rusakuttavdelingen har 4 sengeplasser og tar i hovedsak imot pasienter til medisinsk abstinensbehandling, stabilisering etter overdose og pasienter med behov for behandling som følge av eskalerende bruk av rusmidler.  I tillegg behandles bl.a. pasienter som er i en rusrelatert krise der utsettelse av avrusning/behandling kan medføre tap/forverring av sosial situasjon. Pasienter som er innlagt i døgnavdeling TSB som har tilbakefall til rus kan tilbys kortvarig avrusning ved rusakutt før tilbakeføring til avdeling ved behov.

Pasienter tilbys opphold i inntil 72 timer, men etter en individuell vurdering kan oppholdet forlenges, ofte ved overføring til krisekorttidsavdelingen. Samtlige pasienter i rusakutt tilbys sømløs overføring til poliklinisk behandling etter oppholdet. Rusakutt-teamet, inkludert vaktlege, utfører konsultasjonstjenester/tilsyn opp mot sykehuset forøvrig (somatisk og psykiatrisk avdeling) samt polikliniske vurderingssamtaler. 

Forvakt er involvert i alle vurderinger knyttet til innleggelse eller poliklinisk vurdering ved rusakutt, vurderinger ved tilsyn ved andre avdelinger i sykehuset, mottak av alle nye pasienter, samt fortløpende vurderinger knyttet til aktuell behandling og forsvarlig utskrivelse. LIS deltar i vaktordning for rusakutt og klinikken for øvrig, under veiledning av overlege i bakvakt. 

Samarbeidspartnere:

Alle avdelinger samarbeider tett med øvrige avdelinger i sykehuset, fastleger, NAV, kommunal rus- og psykiatritjeneste, barnevern, brukerorganisasjoner, politi og fengselsvesen. Prevensjon til rusavhengige kvinner inkludert LAR-pasienter tilbys via et samarbeid med gynekologisk avdeling St Olavs Hospital.  

Klinikken har et lærings og mestringssenter som jobber med pårørendearbeid, og pårørende involveres i behandlingen i poliklinikk og døgn. Det arrangeres jevnlig felles pårørendedager. Barn av pasienter i TSB tilbys samtale ved klinikken. Det er fokus på ivaretakelse av barn med samarbeid med barnevernet der det er nødvendig. 

Ved oppstart av nye LIS gis opplæring med introduksjon til klinikken og avdelingen.  Alle LIS får tildelt veileder innen første uke, og det utarbeides individuell utdanningsplan. Før man begynner i aktiv vaktordning vil man få opplæring i vaktarbeid. Det skal sikres at man har fått kjennskap til klinikkens rutiner og relevante digitale tilganger og opplæring i relevante dataprogram.  Leder tildeler læringsmålsplaner for spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin og felles kompetansemål i Kompetanseportalen.

Det avholdes legespesifikk internundervisning to timer ukentlig i tema relevant for rus- og avhengighetsmedisin i samarbeid med Blå Kors Klinikk Lade. Da en god del tema under målbeskrivelsen er overlappende med innholdet i undervisningen innenfor den psykiatriske spesialistutdanning, foregår enkelte av undervisningstemaene i fellesskap med den legespesifikke internundervisningen ved psykisk helsevern, St Olavs Hospital. Rus- og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrien og Voksenpsykiatrien inviterer hverandre til ett felles halvdagsseminar hvert semester. Det forventes at overleger og LIS ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin bidrar til internundervisningen.
Psykofarmakologisk forum arrangeres første torsdag i desember og juni måned og er obligatorisk for LIS. I tilslutning til Psykofarmakologisk forum arrangeres Rusmedisinsk forum for leger i Midt Norge.
Utdanningsutvalget har ansvar for å sette opp det konkrete programmet for
internundervisning i hvert semester i henhold til gjeldende semester i 4-års
undervisningsplan. Tema for internundervisningen velges ut fra læringsmålene.
Det tilrettelegges for at LIS skal delta på obligatoriske kurs samt får tatt de nødvendige
valgfrie kurstimer. Overleger kan søke om innvilget deltagelse ved en internasjonal
kongress hvert år i tillegg til relevante kurs i Norge.
LIS skal sette av tid til faglig fordypning fire timer ukentlig, disse timene er rent praktisk
samlet til hele fordypningsdager annenhver uke og er lagt inn i tjenesteplanen.

Alle ansatte tilbys kurs i HLR, inkludert ferdighetstrening. Det foreligger ikke et fast opplegg for simulering utover dette, men simulatorsenteret ved St Olavs hospital kan lage relevante undervisningsopplegg for legene ved klinikken etter behov.

Klinikken har en egen FoU-seksjon. Det utarbeides årlig en strategisk handlingsplan, samt en langtidsplan for en 5 års periode, som revideres årlig. Strategisk satses det på klinikknære forskningsprosjekter hvor pasienter i behandling ved klinikken inkluderes løpende i studiene. Det er kort vei fra ny kunnskap utvikles til det implementeres i klinikken. Leger oppfordres til forskning, og det satses på kliniske forskningsprosjekter.

Det er formidlet nødvendigheten av at LIS/overleger har praktisk mulighet til å kunne delta i FoU-arbeid og forskning dersom ønskelig, og tilrettelegging av forskning slik at LIS oppnår læringsmål innen dette.

Viktigheten av et arbeidsmiljø som legger til rette for forskningsdeltagelse er fremhevet som et satsningsområde i klinikken. 

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm.  LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling.

En torsdag hver måned er det i samarbeid med psykisk helsevern gruppeveiledning med fokus på felles kompetansemål. Det avholdes en kort introforelesning i plenum før LIS deler seg i grupper med to veiledere. Det er åtte rullerende tema for legene i rus- og avhengighetsmedisin og voksenpsykiatri, og ett niende tema hvor også barne- og ungdomspsykiatrien deltar.

I tillegg tilrettelegges det for deltakelse på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav anbefales det at LIS deltar i gruppeveiledning på tvers av spesialiteter (organisert for alle spesialiteter ved St. Olavs hospital) med mål om minst 3 slike refleksjonsøkter i løpet av spesialistutdanningen. I tillegg læringsaktiviteter som anført for FKM i kompetanseportalen. 

LIS samarbeider tett med mer erfarne LIS og spesialister ved avdelingen med tilnærmet daglig supervisjon fra starten av og gjennom flere år av utdanningen. Alle spesialister forventes å bidra i opplæringen. Det forventes at LIS konsulterer mer erfarne kollegaer ved usikkerhet, uerfarenhet og spesielt ved alvorlige, krevende eller sjeldne behandlingsforløp. Etter hvert som LIS blir mer erfarne og selvstendige i arbeidet, og mot slutten av spesialiseringen, vil behovet for supervisjon avta. Det forventes likevel at man regelmessig mottar supervisjon også som erfaren LIS.
Flere av læringsaktivitetene skjer sammen med spesialister i team eller på vakt. Overleger er bakvakt for LIS i vakt og vil da fungere som supervisør. Disse spesialistene vil måtte gå gjennom kurs/opplæring for å sikre at de har kjennskap til hva rollen som supervisør innebærer. 
Vurderinger ihht prioriteringsveileder skjer i vurderingsteam med spesialister tilstede. Disse vil også fungere som supervisører.
For å sikre tilstrekkelig supervisjon, vil det måtte settes av tid hvor LIS og supervisør gjør vurderinger sammen. Ledelsen inkluderes i planleggingen.

Veiledning og vurdering av LIS vil utføres i henhold til retningslinjer gitt fra Helsedirektoratet.

LIS får oppnevnt veileder av leder før oppstart. Det settes opp fast ukentlig veiledning fra første arbeidsuke. I tillegg kommer ad hoc veiledning etter mester – svenn prinsippet.

Psykoterapiveiledning ihht spesialiseringsregler for LIS – 30 timer psykoterapiveiledning, med dertil godkjent veileder.  Alle aktuelle veiledere må delta på godkjente veilederkurs.

Det vil avholdes regelmessige møter for kun veilederne der vi kan vurdere LIS sitt arbeid, progresjon, egnethet og diskutere utfordringer for LIS gruppen og veiledning/vurdering generelt. Det er samarbeid med Psykisk helsevern om slike møter.

Det vil legges til rette for at LIS deltar i regelmessig gruppeveiledning for felles kompetansemål. 

Vurdering av fortløpende progresjon i spesialiseringen / oppnåelse av læringsmål /utførte læringsaktiviteter vil registreres i egen applikasjon, der LIS og veileder eller supervisør/evalueringskollegium vil kunne signere. Progresjon og vurdering av arbeidet vil være tema i ukentlig veiledning hvor veileder gir tilbakemelding til LIS.

Vurderingskollegium (møte med leder, veileder, supervisører, UAO og LIS) tar stilling til om kompetanse tilhørende aktuelle læringsmål er oppnådd. Hyppighet er omtrent hver 6.måned. I vurderingskollegium benyttes 360 graders evaluering med feedback fra kolleger fra ulike faggrupper. Aktuelle læringsmål fremlegges for vurdering, og det er fokus på fremdrift i utdanningen samt tilrettelegging av videre tjeneste på relevante arenaer for oppnåelse av kompetanse tilhørende spesialitetsspesifikke læringsmål og FKM. Leder er ansvarlig for godkjenning av læringsmål. 

Se kompetanseportal og læringsaktiviteter/vurderingsform for utdypende informasjon.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena dette gjøres. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode, og ved hvilke læringsarenaer. 
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.​​​


Utdanningsutvalget er sammensatt av en overlege og en LIS fra Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og en overlege og en LIS fra Blå Kors Klinikk Lade (privat avtalepartner). Leder for utdanningsutvalget er overlege fra Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Lokalt utdanningsutvalg ved klinikken består av nevnte overlege og LIS. LIS er gjennom sin funksjon i utdanningsutvalget delaktig i planlegging av internundervisning og involvert i utarbeidelse oppsett av rotasjon og prioritering for LIS. UAO fra rus samarbeider tett med UAO-gruppa i psykiatri. ​

Ved klinikken er det plasstillitsvalgt for YLF samt vara tillitsvalgt for YLF som velges blant ansatte LIS. Tillitsvalgt og vara tillitsvalgt deltar i månedlige møter med Klinikkleder og samtlige tillitsvalgte ved klinikken. I tillegg deltar de på jevnlige møter med YLF på St Olavs hospital. Det er kort vei mellom tillitsvalgte og medlemmene noe som fremmer godt samarbeid.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Trine Funder Amundal, utdanningsansvarlig overlege, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin. 
Trine.Funder.Amundal@stolav.no

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

Klinikken tilbyr døgnbehandling, poliklinikk og dagbehandling til pasienter med rusrelaterte og evt samtidige psykiske lidelser. Klinikken har to døgnavdelinger og egen poliklinikk. Klinikken har også eget kompetansesenter, forskningsavdeling og lærings og mestringssenter.
Les mer om klinikken her.
En bygning med mange vinduer
Sist oppdatert 31.03.2023