Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten thoraxkirurgi

Klinikk for thoraxkirurgi ved St. Olavs hospital er eneste thoraxkirurgiske avdeling i Midt-Norge, og har således regionfunksjon for all kirurgisk behandling av voksne med sykdommer i hjertet, sentrale kar, lunger og mediastinum. Klinikken er en av fire utdanningsinstitusjoner for thoraxkirurger i Norge, og eneste i Midt-Norge. Vi tilbyr et komplett utdanningsløp gjennom LIS 2 og 3 som leder til spesialistgodkjenning i faget thoraxkirurgi.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Vi tilbyr et komplett utdanningsløp gjennom LIS 2 og 3 som leder til spesialistgodkjenning i faget thoraxkirurgi. Utdanningen er ment å gi kompetanse til å praktisere kjernedeler av faget selvstendig og skal danne et fundament for videre utvikling og livslang læring. Thoraxkirurgi er et fag som jobber tett opp mot flere tilgrensende spesialiteter (kardiologi, anestesi etc.) og utdanningen inneholder læringsmål som fordrer hospitering ved andre avdelinger i flere omganger. Klinikken kan også tilrettelegge for tjeneste ved generell kirurgisk avdeling for å fylle læringsmålene i LIS2 dersom kandidaten har behov for det.

Klinikk for thoraxkirurgi har fem fast tilsatte spesialister i overlegestilling og 4 LIS-stillinger. I tillegg har vi rotasjons/vikar-ordninger i LIS-sjiktet. Klinikken gjennomfører i underkant av 1000 inngrep hvert år. Hovedtyngden er elektiv hjertekirurgi og lungekirurgi. Klinikken har en beskjeden poliklinisk virksomhet med noe over 300 konsultasjoner pr. år.

Klinikken disponerer 12 ordinære sengeplasser på egen sengepost. I tillegg har vi 4-5 overvåkningssenger i nær tilknytning til egen thorax intesivavdeling. Thorax intensiv består av 5-6 intensivsenger i eget areal, og er administrativt lagt under Klinikk for anestesi- og intensivmedisin.

Den nytilsatte LIS vil etter en opplæringsfase inngå i avdelingens primærvaktsjikt. Primærvaktene går 7-delt tilstedevakt med spesialist i thoraxkirurgi som bakvakt. På dagtid deltar primærvakten i avdelingens daglige drift sammen med resten av kollegiet. På ettermiddag og kveldstid har vakthavende ansvar for forefallende arbeid i avdelingen (innskrivinger og utskrivinger) i tillegg til å ha tilsyn med inneliggende pasienter og ta hånd om øyeblikkelig hjelp sammen med bakvakt.

Deltakelse i vanlig klinisk drift vil være den viktigste læringsarena. En vanlig hverdag starter med morgenmøte 07:30. Deretter er det pasientvisitt parallelt med at operasjonsprogrammet starter opp. Som nytilsatt LIS vil man assistere overleger på hjerte- og lungeoperasjoner. Etter hvert vil man få gjøre delprosedyrer under supervisjon før man mot slutten av utdanningen får gjøre komplette inngrep sammen med overlege/spesialist i faget. I tillegg er andre elementer i daglig drift viktige læringsarenaer. MDT-møter som avholdes hver ettermiddag er ett eksempel. Teoretisk undervisning skjer også i form av internundervisning på faste tidspunkt, selvstudium og deltakelse på nasjonale og internasjonale møter og kurs.

Den nytilsatte LIS vil bli plassert i utdanning som LIS 2 eller LIS 3 avhengig av hvor mye utdanning kandidaten har fra tidligere. Klinikk for thoraxkirurgi tilbyr et komplett utdanningsløp gjennom LIS 2 og LIS 3 som leder frem til spesialistgodkjenning som thoraxkirurg.  De fleste læringsmål for både LIS 2 og LIS 3 kan oppnås gjennom daglig drift og vaktarbeid på klinikken. Klinikkens behov er sammen med kandidatens behov for måloppnåelse, førende for LIS sin aktivitetsplan. Enkelte læringsmål fordrer hospitering på andre avdelinger. I LIS 2 kan det være aktuelt med en periode på kirurgisk avdeling for å oppnå enkelte læringsmål. I LIS 3 er det lagt opp til hospitering på andre avdelinger (f.eks hjertemedisin) for å oppnå spesifikke læringsmål (f.eks coronar angiografi). Utdanningskandidatene deltar i eget opplegg for måloppnåelse i felles kompetansemodul.

Utdanningen tar minimum fem år etter LIS 1. Progresjon er i stor grad avhengig av personlig egnethet.

Den nytilsatte LIS vil straks etter tilsettelse få tildelt en veileder fra klinikkens faste overlegestab. LIS vil også få tildelt en mer erfaren LIS som «fadder» som sørger for introduksjon til alle praktiske forhold ved klinikken ila den første uken, slik som innføring i datasystemer og telefoniløsninger, adgangskort, garderobeplass, kontorplass etc.

Klinikken har formalisert internundervisining 2 timer/uke. I disse timene gjennomgås sentrale thoraxkirurgiske emner og prosedyrer, aktuell forskning, komplikasjonsmøter og aktuelle nyheter fra tilgrensende fagområder. LIS deltar i internundervisningen på linje med det resterende av kollegiet. Internundervisningen vil, sammen med selvstudium, oppfylle flere læringsmål i spesialiteten.  Tilsammen utgjør denne undervisningen minimum 70 timer per år.

Det tilrettelegges for at LIS får delta på nasjonale og internasjonale kurs og konferanser. Det gis permisjon med lønn for å gjennomføre obligatoriske kurs i utdanningen.

En stor andel av den praktiske kirurgiske undervisningen og treningen foregår på operasjonsstuen. I tillegg har avdelingen tilgang på modeller og simulatorer for flere inngrep, eksempelvis for torakoskopiske prosedyrer.

Klinikk for thoraxkirurgi har en høy akademisk profil. En stor andel av de tilsatte (også to LIS) har disputert og driver aktiv forskning og veiledning. To av de fast tilsatte legene har 20 % universitetsstilling. Den nytilsatte LIS vil bli knyttet opp mot mindre, kliniske forskningsprosjekter som ledd i oppfylling av aktuelle læringsmål.  Avdelingen kan også legge til rette for at kandidaten knyttes opp mot et større PhD-prosjekt.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister med god skolering i etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og andre helsearbeidere.  LIS oppnår først og fremst dette gjennom daglig klinisk arbeid.  I tillegg ønsker vi at LIS deltar på det nasjonale kurset i administrasjon og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. På St. Olavs vil det også bli organisert fellessamlinger f.eks. med Klinisk Etikk Komite som ledd i de felles kompetansemodulene.

Ved tilsetting vil LIS få oppnevnt en veileder fra Klinikkens overlegestab. Veileder vil ha det overordnede ansvaret for utdanningsplan, veiledermøter og fortløpende evaluering av LIS.

I den daglige driften vil LIS få supervisjon, både planlagt og ad hoc, også fra øvrige spesialister ved avdelingen. Det gjelder alle aspekt ved klinisk drift, som ved visitt, poliklinikk og på operasjonsstuen. Samtlige ansatte spesialister vil fungere som supervisører.

Klinikken legger opp til regelmessig og forutsigbar veiledning. Dette formaliseres i form av individuelle veiledermøter (LIS og veileder) som avholdes med faste intervaller. I tillegg er veileder tilgjengelig for ad-hoc møter ved behov.

Klinikken tilrettelegger også for faglig fordypning og har tilgang på aktuelle lærebøker og annen litteratur. LIS oppfordres til å delta på nasjonale faglige møter (f.eks. kirurgisk høstmøte og thoraxkirurgisk vårmøte), og gjerne presentere egne kasuistikker og forskningsprosjekter i slike fora.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg måloppnåelse i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering med veileder, supervisører og gjennom et evalueringskollegium.
Klinikksjef har et overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. De praktiske sidene av dette utføres av veileder. Læringsmål og læringsaktiviteter vurderes og loggføres fortløpende i Kompetanseportalen i samarbeid mellom LIS og veileder.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Klinikk for thoraxkirurgi har eget utdanningsutvalg som forestår fortløpende evalueringer og endringer i avdelingens utdanning. Utvalget er også ansvarlig for å oppnevne veiledere, evaluere veiledningen og gjøre endringer ved behov. Utvalget består av en overlege (leder), en erfaren LIS og klinikksjef.

Klinikk for thoraxkirurgi har egen YLF-tillitsvalgt i legeforeningen.

Ved spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med
Klinikksjef Asbjørn Karevold eller leder av utdanningsutvalget Dag Ole Nordhaug.

Asbjorn.Karevold@stolav.no

Dag.Ole.Nordhaug@stolav.no

Sist oppdatert 22.04.2021