Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten urologi

Seksjon for urologi ved kirurgisk klinikk, St.Olavs hospital utfører utredning, behandling og oppfølgning av hele det urologiske spektrum av sykdommer og tilstander med unntak av transplantasjonskirurgi. Prostatasenter for Helse Midt-Norge er tilknyttet vår seksjon.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Seksjon har 10 overlegestillinger, 5 LIS- stillinger og 2 LIS1-stillinger. Overleger har seksjonert bakvakt og LIS deltar i kirurgisk vaktordning. Det gjennomføres årlig omtrent 2000 operasjoner, spesielt avansert steinbehandling, cancerkirurgi (både åpen, minimal invasiv og robotassistert) og  høy dagkirurgisk virksomhet. Vi har omtrent 7000 polikliniske legekonsultasjoner per år. Vi har en sengepost med tilknyttet dagpost og lettpost med høy aktivitet og et dedikert team av sykepleiere.   Urologisk seksjon har lokalansvar for Trondheim område med cirka 200 000 innbyggere og regionalansvar for helseregion Midt Norge med 700 000 innbyggere.

Del 2 kirurgi 

De kirurgiske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmål for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmål i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenesten etter første del (LIS1) ha en varighet på minst 5 år. Del 2-tjeneste kan gjøres på kirurgisk klinikk, avd. Øya eller avd. Orkdal, eller med en kombinasjon av dette.

Avd. Øya:
Anbefalt rotasjonsmønster i tilfeldig rekkefølge er nedre gastro 6 mnd, øvre gastro eller gastro akutt i seks mnd, urologi i seks mnd. og til slutt valgfrie seks mnd innen fagene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi eller thoraxkirurgi.

Avd. Orkdal: 
Inntil to år i avdelingen som først og fremst har pasienter innen gastrokirurgi, urologi samt skadepoliklinikk på vakt.

Del 3 urologi                                                                                                              Utdanningsløpet for LIS 3 urologi dekkes for alle læringsmål  i vår seksjon med unntak av LM 083-086 (barneurologiske tilstander), LM 058 (TUPP, intern uretratomi og cystolitotripsi) og LM 078 (Vasektomi - lov om bekjæring ved sterilisering).  LM 083-086 dekkes med 6 måneders rotasjon til barnekirurgisk seksjon på kirurgisk klinikk på St. Olavs hospital HF og LM 058 gjennom 6 måneders rotasjonsperiode til Orkdal sykehus som er en del av St. Olavs hospital HF med egen primær vaktordning. LM 078 dekkes gjennom hospitering 2-3 dager hos ekstern spesialist der vi har en egen avtale for gjennomføring av dette hos Aleris Helse AS, avdeling Solsiden.  

Nye LIS leger blir introdusert til seksjonen på felles morgenmøte 1. dag og deretter omvist av sekretær med spesialfunksjon for det praktiske, som kontorplass, garderobe, adgangskort, innføring i talegjenkjenning etc.
De får tildelt veileder innen den første uke og introduksjonssamtale med seksjonsleder innen de første 2 uker med gjennomgang av forkunnskaper, forventninger og utarbeidelse av individuell utdanningsplan.

Hovedansvar for internundervisning ligger hos en LIS-lege som fordeler datoer og emner og koordinerer invitasjon av eksterne eller foredragsholdere fra andre seksjoner når aktuelt. Alle leger i seksjon, også LIS leger, bidrar. Planen går over 2 år og knytter læringsmålene til undervisning. Etter deltagelse på relevante møter og kongresser brukes referatene derfra for undervisning.

Det er internundervisning hvert mandag og onsdag ettermiddag 45 minutt, en gang per måned komplikasjonsmøte, hvert tirsdag ettermiddag MDT møte fast med onkologene, patologene og radiologene, andre spesialiteter ved behov. Dette møte er organisert som video konferanse med de andre lokale sykehus i region Midt Norge, som også kan melde inn pasienter til diskusjon. Samlet undervisningstid i seksjon blir da omtrent 80 timer per år. LIS får som hovedregel permisjon med lønn for deltagelse på anbefalte kurs.

Ferdighetstrening er integrert i den daglige sammen arbeid i operasjonsstue, dagkirurgi og poliklinikk mellom  overlege/erfaren LIS-lege og den nye LIS lege. Simulatorprogrammer for oppstart i robotkirurgi er tilgjengelig.  

To overleger i urologisk seksjon har PhD, en tredje er i gang med sin PhD. Det forventes og tilrettelegges for at LIS legene deltar i prosjekter og legger fram innlegg på høstmøte og lignende fora. Med bred akademisk kompetanse er veiledning og rådgiving for realisasjon av egne forskningsprosjekter godt tilrettelagt. 

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer med mere. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å være med på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter annonsert i Læringsportalen samt øvrig anbefalte læringsaktiviteter lagt inn i Kompetanseportalen for FKM.

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. 

Daglig supervisjon er sikret gjennom tett sammen arbeid mellom LIS og overleger gjennom den kliniske hverdagen. Previsitt gjøres alltid med minst en overlege tilstede, operasjoner og prosedyrer blir gjennomført sammen etter mester-svenn prinsippet. I vår travle poliklinikk er det lagt opp til felles poliklinikk med redusert antall pasienter i oppstartsfasen.

Veiledning gjennomføres både en til en og som gruppeveiledning. Hver LIS får tildelt en veileder innen første uke etter oppstart som også bistår med utarbeiding av en individuell utdanningsplan. Veileder følger opp faglig progresjon sammen med seksjonsleder og innspill fra supervisører. Det er planlagt å innarbeide individuell veiledning og gruppeveiledning i arbeidsplan som avsatt tid. Faglig fordypning er innarbeidet i primærvaktplan.

Vurderingskollegium er planlagt med jevne mellomrom for evaluering av alle LIS med kompetansevurdering og tilbakemelding om forventet progresjon på ulike områder.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering  i dialog med veileder, supervisører og  vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena dette gjøres. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode ved andre læringsarenaer enn avdelingen og planlagte kurs. 
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Utdanningsutvalget består av en leder (overlege med PhD), tre overleger og tre LIS leger. Utvalget møtes fire ganger årlig og bistår med utnevning av veiledere.

Urologisk seksjon har ikke enda utnevnt en egen utdanningsansvarlig overlege, denne funksjon ivaretas foreløpig av avdelingleder. Det er en utdanningsansvarlig overlege for de kirurgiske fag ved St. Olavs hospital. 

Det er en egen tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk. Tillitsvalgt bistår i ansettelses saker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker.

For spørsmål om spesialistutdanningen innen urologi ta kontakt med seksjonsleder Liselotte Linnea Mårtensson Rian.

Liselotte.Linnea.Martensson.Rian@stolav.no


Sist oppdatert 14.04.2023