Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Lungesykdommer

Ved St. Olavs hospital er det Lungemedisinsk avdeling ved Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin som har ansvaret for utdanning i spesialiteten lungesykdommer. Ved tjeneste på lungemedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital vil du som LIS få dekket alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten lungemedisin.

Illustrasjon av lunger

Ved lungemedisinsk avdeling St. Olavs hospital utredes og behandles pasienter med obstruktive, restriktive, interstitielle og vaskulære lungesykdommer, samt pasienter med lungeinfeksjoner, allergier, kreft i lunge og pleura, og søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

Avdelingen behandler årlig ca 2500 inneliggende pasienter på sengetunene og ca 10 000 pasienter på poliklinikken.

Avdelingen har en sengeenhet med 36 senger (5 sengetun) , en dagpost med fire observasjonsplasser/utredningspoliklinikk/dagbehandling medikamentell kreftterapi, og en tung overvåkningsenhet (LTOVA) med fem senger i tillegg til en stor generell lungemedisinsk poliklinikk. I tilknytning til poliklinikken har avdelingen et respirasjonsfysiologisk laboratorium hvor all lungefunksjonstesting utføres, og en utredningsenhet med utstyr for fleksibelt bronkoskop inkludert ultralydbronkoskopi (EBUS), fleksibelt thoracoskop, thorakal ultralyd og innleggelse av thoraxdren.

Avdelingen har for tiden 14 overleger (der flere har kombinerte stillinger med NTNU/forskning), en fordypningsstilling, 5 LIS 3-stillinger og 4 LIS 2-stillinger (generell rotasjon lungetjeneste, 6-12 mndr). 10 av overlegene har akademisk kompetanse med PhD. Avdelingen har også fra 1-2 LIS1 i rotasjonstjeneste med psykiatri og kirurgi.

Avdelingen er organisert med fire hovedområder med hver sin ansvarlige seksjonsoverlege:

 1. Lungeovervåkning
 2. Obstruktive lungesykdommer (Tun 2-3)
 3. Lungekreft, utredning og behandling (Tun 4-5)
 4. Poliklinikk

Ved hvert sengetun er det tilknyttet en LIS, samt ansvarlig overlege som er ansvarlig for visittgang. Dagposten er bemannet med en LIS og en overlege som har ansvar for utredning og behandling av lungekreft. Ved poliklinikken er det 2-3 overleger samt en LIS i tjeneste. Sykehuset har for de indremedisinske fag 2-sjikts vaktløsning. LIS deltar i generell indremedisinsk primærvakt ved St. Olavs hospital med hovedvekt på lunge- og infeksjonssykdommer med overlegene som bakvakt.

De indremedisinske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenestetiden etter første del (LIS1) ha en varighet på minst fem år.

Del 2

Læringsarenaer for del 2 av utdanningsløpet (felles indremedisinske læringsmål, FIM) ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk (alle enheter), Klinikk for hjertemedisin (alle enheter), Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin (lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin) og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin (Mottaksavdelingen).

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling. Unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre det meste av del 2 i utdanningsløpet, men behov for rotasjon til Trondheim for å oppnå læringsmålene innen hjerneslag og geriatri (FIM 15 og FIM 138, hjerneslagsbehandling og diagnostikk, og til dels FIM 16-18).​​

Del 3

Tjeneste ved lungemedisinsk avdeling vil dekke alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten lungemedisin del 3 og deler av del 2.

Under utdanningen vil du som LIS rotere innom alle aktuelle seksjoner ved lungemedisinsk avdeling. Tjenestetiden vil som oftest være minst 6 mndr på hvert sted. Det vil under alle seksjonene være mulighet for å gjøre de praktiske prosedyrer som er nødvendig for utdanningen. Alt etter erfaring vil du igjennom tjenesten ha vært innom (stigende etter erfaring):

 1. Sengetun 2-3 (obstruktive sykdommer, interstitielle sykdommer, CF, div. lungesykdommer). Tjeneste som visittgang og vurdering av inneliggende pasienter.
 2. Sengetun 4-5 (lungekreft, utredning, div. lungesykdommer). Tjeneste med generell visittgang og behandling av inneliggende pasienter.
 3. Lungeovervåkning. Dedikert tjeneste for læring av ventilasjonsstøtte.
 4. Dagenhet. Poliklinikk med utredning og behandling av pasienter med lungekreft inkludert tjeneste på bronkoskopistua.
 5. Poliklinikk. Generell lungemedisinsk poliklinikk. Noe av denne tjenesten gjøres også underveis når du er på andre seksjoner.

Generelt om prosedyrer

Som lege i spesialisering får du erfaring i løpet av tjenesten med å tolke arterielle blodgasser, lungefunksjonsundersøkelser, allergitester, røntgen thorax og CT thorax. Du får kunnskap om indikasjon og lærer praktisk gjennomføring av bronkoskopi (inkludert EBUS). LIS behandler pasienter med pneumothorax og/eller pleuravæske og lærer å legge thoraxdren. All utredning og behandling av pasienter med lungekreft foregår ved lungemedisinsk dagenhet eller sengeenhet, og LIS får erfaring med dosering av tumorrettet medikamentell behandling (cytostatika, immunterapi) og observasjon av pasienter mht komplikasjoner til slik behandling.

Erfaring med intensivmedisin fås ved tjeneste på lungeovervåkningen. Her foregår utredning, kontroll og behandling av pasienter med obstruktiv og/eller restriktiv respirasjonssvikt med non-invasiv respiratorbehandling. Tjenesten inkluderer visitt/oppfølging av pasienter på intensivavdelingen sammen med intensivlege. Lungeavdelingen har også ansvar for regionens pasienter med hjemmerespirator, og LIS er involverte i utredning, oppstart og oppfølging av pasienter med invasiv ventilasjonsstøtte. Lungeovervåkningen er også mye brukt til resporator-avvenning av intensivpasienter, og LIS får dermed erfaring med respiratorbehandlede og tracheostomerte pasienter over lengre tid. I tillegg har vi internundervisning og gruppeveiledning om intensivmedisinske problemstillinger. 

Nye LIS ved avdelingen vil bli før oppstart bli kontaktet av personalrådgiver for gjennomgang av praktiske momenter ved ansettelsen. Dette kan gjelde tildeling av passord, tilgjengelige dataprogram, garderobe og kontorplass.

Ved start vil du som LIS få tildelt klinisk veileder og individuell utdanningsplan vil bli laget.

Det er ellers laget skriftlig Informasjon til nye leger ved avdelingen som er tilgjengelig elektronisk (blir sendt ut til nye leger). Denne beskriver i detalj de ulike seksjoner med daglige rutiner og timeplan. Den enkelte seksjonsoverlege vil også ha samtale med deg som ny ansatt på sin seksjon for nærmere informasjon om tjenesten.

Avdelingen har internundervisning to ganger (45min) per uke med gjennomgang av teoretisk bakgrunn for de ulike læringsmål i lungemedisin. Dette tilsvarer ca 80 timer over året. (I tillegg er det felles internundervisning for de indremedisinske fagområder 2 ganger pr uke.) Undervisningsutvalget setter opp egen plan for internundervisning for hvert ½-år der alle leger ved avdelingen fordeles på tema som tar utgangspunkt i alle læringsmål. Undervisningsutvalget påser at alle tema er dekket i løpet av 1,5 år-periode.

Under tjenesten vil det bli gitt permisjon til deltagelse på obligatoriske kurs.

Avdelingen har et tett samarbeid med Medisinsk Simulatorsenter ved St. Olavs hospital der det er mulig å få kjørt simuleringer på med kliniske situasjoner (eks HLR, akutt klinisk case). Her vil det etter hvert også bli et tilbud for trening/simulering av praktiske prosedyrer som innleggelse av thoraxdren, non-invasiv ventilasjon og bronkoskopi.

Ved avdelingen har de fleste overleger akademisk kompetanse med PhD (2 professorer og flere amanuensis). En del har også kombinerte stillinger ved NTNU og delaktig i aktiv forskning med veiledning av PhD-prosjekt. I tillegg har avdelingen en fordypningsstilling med 50% forskning og 50% klinisk arbeid.  Du vil kunne få introduksjon til forskningsprosjekt ila tjenestetiden av aktuelle overleger og kunne få hjelp til evt søknader på nye prosjekt.

Det avholdes et forskningsmøte hver måned ved avdelingen der forskningsrelaterte tema (inkludert aktuelle læringsmål) og prosjekter legges frem for diskusjon. Dette vil du som LIS også delta på.

Avdelingen har også pågående kliniske studier (både industristøttede og forskerinitierte studier) der LIS vil være delaktig i inklusjon og oppfølging av pasienter som deltar i studier.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at LIS deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​


Supervisjon av LIS vil være avhengig av hvilken del av LIS-forløpet man er i og hvilken seksjon LIS er tilknyttet. Supervisjon vil i hovedsak være knyttet til felles diskusjon/previsitt/visittgang på avdeling, direkte observasjon /praktisk veiledning av prosedyrer, gjennomgang/diskusjon av polikliniske pasienter ved dagpost/poliklinikk. Du vil få supervisjon av overleger ved avdelingen med evt. ansvar for spesifikke fagområder. Daglig diskusjon/gjennomgang av pasienter i felles morgenmøte med flere overleger til stede vil også bli brukt som arena for supervisjon.

Supervisjon ved ulike seksjoner

 • Sengepost/sengetun/lungeovervåkning:
  Planlagt supervisjon (fremgår av arbeidsliste) minst 2 ganger i uken med overlege som deltar på previsitt/visitt, samt avklart (fremgå av arbeidsliste) hvilken overlege som kan supervisere/diskutere pasienter ved behov daglig. Superviserende lege har også ansvar for opplæring/veiledning i evt praktiske prosedyrer som gjøres ved tjeneste på sengetun/overvåkning (eks. bronkoskopi/respiratorinnstilling etc).
 • Dagpost:
  LIS vil alltid jobbe sammen med overlege som superviserer/diskuterer pasienter. De praktiske prosedyrer (thoraxdren/bronkoskopi) gjøres sammen med overlege for direkte veiledning.
 • Poliklinikk:
  Det vil være avklart av arbeidsliste hvilken overlege som er ansvarlig for supervisjon av LIS ved poliklinikk den enkelte dag. Supervisjon vil være knyttet opp til diskusjon av aktuelle pasienter og veiledning for videre håndtering.
 • Praktiske prosedyrer:
  Supervisor (ved sengepost/dagpost eller poliklinikk), eller annen spesifikt oppnevnt overlege er ansvarlig for direkte veiledning ved gjennomføring av prosedyrer etter individuell progresjon i tjenesten (der antall er gitt i prosedyrelisten/læringsaktivitet).
 • Demonstrasjoner av radiologiske undersøkelser:
  Felles supervisjon under morgenmøte/demonstrasjonsmøte der LIS demonstrer bilder.
 • Vakttjeneste for LIS:
  Bakvakt vil fungere som supervisør og kontaktes ved behov for diskusjon/veiledning/supervisjon

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. Ved ansettelsen blir du tildelt egen veileder, som er en overlege ved avdelingen.

Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og evt tilbakemeldinger fra supervisør/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere individuell utdanningsplan og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Gruppeveiledning med alle LIS ved avdelingen (utdanning lungesykdommer) ledet av overlege vil bli gjennomført jevnlig med tema fra egen praksis og de felles læringsmål spesifikt rettet mot egen spesialitet. Gruppeveiledning følger egen årsplan samordnet med individuell veiledning, med vekslende individuell og gruppeveiledning.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. 

For endel av læringsaktiviteter må LIS sende melding via kompeanseportalen til supervisør for kvittering av utført aktivitet/prosedyrer, mens noen av prosedyrene kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering.

Veileder kvitterer fortløpende ut læringsmål som blir vurdert sammen med LIS. Videre sender LIS sine læringsmål til endelig godkjenning hos avdelingssjef leger etter anbefaling fra veileder.

For mange av læringsaktivitetene vil avdelingen benytte seg av vurderingskollegium før endelig godkjenning hos leder. Veileder er ansvarlig for å ta opp sin kandidat/LIS i vurderingskollegiet, som vil bestå av alle overleger ved lungemed.avd. som har supervisering/veilederfunksjon. Leder av utdanningsutvalget har ansvar for innkalling til minst et årlig møte for slik vurdering.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​


Utdanningsutvalget ved avdelingen består av en overlege og en LIS. Det er overlegen som er utdanningsutvalget sin leder og er samtidig utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsutvalget organiserer internundervisningen og lager langtidsplan for å påse at alle læringsmål er gjennomgått ila 1 ½ år.

Det er egen tillitsvalgte for LIS ved lungemed.avd. i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. De vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med

Sveinung Sørhaug: sveinung.sorhaug@stolav.no
Avd.sjef leger

Eivind Bønstad: eivind.bronstad@stolav.no
Leder av undervisningsutvalget/utdanningsansvarlig overlege


Lungemedisinsk avdeling

Lungemedisinsk avdeling ligger i 6. etasje i Akutten og Hjerte-Lungesenteret på Øya i Trondheim. Les mer om avdelingen ved å klikke på lenka under.
Les mer om avdelingen her
Fasadebilde av Akutten og hjerte-lungesenteret.
Sist oppdatert 28.09.2022