Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten radiologi

Klinikk for bildediagnostikk (KBD) er lokalisert i alle de kliniske sentrene på Øya i Trondheim. I tillegg har vi en avdeling på Orkanger. Utdanningsvirksomheten foregår i all hovedsak på Øya, men ultralydopplæringen i starten av utdannelsen foregår delvis på Orkanger. I tillegg deltar LIS ved behov i driften av avdelingen på Orkanger, som hovedregel kun om sommeren.

Bildet av en CT-maskin

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Klinikk for bildediagnostikk (KBD) er lokalisert i alle de kliniske sentrene på Øya i Trondheim. I tillegg har vi en avdeling på Orkanger. Utdanningsvirksomheten foregår i all hovedsak på Øya, men ultralydopplæringen i starten av utdannelsen foregår delvis på Orkanger. I tillegg deltar LIS ved behov i driften av avdelingen på Orkanger, som hovedregel kun om sommeren.

St. Olavs hospital har lokalsykehusfunksjon for store deler av tidligere Sør-Trøndelag og er regionsykehus for Trøndelag og Møre- og Romsdal. Sykehuset har hele spektret av kliniske avdelinger. KBD har alle modaliteter innen radiologi og dekker hele bredden i spesialiteten radiologi.

Nukleærmedisinske avdeling er organisert i samme klinikk men de har sitt eget utdanningsløp. Avdelingen er organisert i organseksjoner: gastro, kar/thorax, uro, kreft, ortopedi, nevro, kvinne/barn og mammografi. Foretakets kliniske avdelinger er fordelt mellom disse. Overlegene har fast tilhørighet på organseksjonene. I radiologi er det ikke formaliserte subspesialiteter, men i denne organiseringsmodellen får overlegene spesialkompetanse innen sitt felt. Hver organseksjon beskriver alle undersøkelsene tatt av pasienter på sine kliniske avdelinger, uansett modalitet. Det samme gjelder praktiske/intervensjonsprosedyrer tilknyttet de ulike organsystemene. Ved behov får en supervisjon fra en annen organseksjon.
Det gjøres i overkant av 200 000 undersøkelser pr år ved avdelingen.  Det er ca 50 spesialister i avdelingen og 16 LIS.

Avdelingen har stor produksjon og høyt faglig nivå. Mye av dette foregår på vakttid, og en har derfor et stort vaktteam. LIS har en døgnvakt (fra kl 15:15 til neste morgen) og en kveldsvakt (08:00 – 21:30). Døgnet er delt i helgene. Bakvakt har en døgnvakt og for tiden også en kveldsvakt. I helgene har bakvaktene hele døgn. Det er en MR-vakt og en kar-intervensjonsvakt.

KBD dekker hele utdannelsen innen radiologi.
LIS som ikke har erfaring i radiologi fra tidligere får en startopplæring som varer ca 2-3 måneder. Fokus er da ultralydopplæring, skjelettrøntgen, rtg. thorax og ct caput, i tillegg til PACS/Ris-opplæring og avdelingens logistikk. De starter så i vakt, men da med forsterket bakvakt (en ekstra bakvakt på kveldstid.) Videre er utdanningsløpet organisert med rotasjon på organseksjonene i 3-mnd perioder med tre perioder pr år. (Ingen seksjonering om sommeren.) I seksjonstiden deltar de i arbeidet på organseksjonene, hvor nivået tilpasses den enkelte LIS.  De har samtidig driftsansvar med dagvaktsfunksjon, vanlige vakter og tjeneste på ultralydlabene.

LIS som har erfaring innen radiologi fra tidligere får en rask opplæring om lokale forhold før de etter ca. to uker går inn i vanlig driftsfunksjon og organseksjonering. Opplæringen på organseksjonene blir tilpasset det faglige nivået de har.

LIS vil i løpet av utdannelsen oppnå kompetanse i de læringsmålene som hører til på hver organseksjon og på fem år ha oppnådd spesialistkompetanse. 

Nye LIS får fadder første dag, dette er vanligvis en erfaren LIS. De blir også tildelt veileder som de møter snarest mulig etter oppstart, helst i løpet av første dag. De første dagene brukes til omvisning, bli kjent med kollegaer, opplæring i datasystemer og logistikk.

LIS som er ferske i radiologi vil også være med på CT-lab og vanlig rtg-lab.
De starter så med grunnopplæring som er beskrevet over.

Det er internundervisning i lunsjen kl 11:30 - 12:15 mandag og torsdag. Den ene dagen har overlegene ansvaret for. Det er da gjennomgang av de sentrale emnene innen radiologi som gjennomgås i en toårs syklus. Den andre dagen har LIS ansvaret, i tillegg til eksterne forelesere og opplæring i forskning og strålevern. Dette gjennomføres i minst 35 uker pr år. Tilsammen blir internundervisningen minimum 70 timer per år.
I perioder med mange ferske LIS har vi i tillegg et opplegg som vi kaller «røntgenskolen.» Der går en gjennom helt grunnleggende radiologiske emner.
I radiologi er det bare obligatoriske kurs. En har som mål at flest mulig skal på kurs så tidlig som mulig. 

LIS deltar i Best-kurs som inneholder traumesimulering og simulering innen slagbehandling. Ellers er ikke simulering eller ferdighetstrening i vår utdanning.

Klinikken har FoU-leder og avdelingens personell har en betydelig forskningsaktivitet. Totalt er det 3.3 årsverk akademiske stillinger, fordelt på flere ansatte. Det er 14 som har PhD og det er 7 i PhD-løp pr. 2019. I 2018 ble det publisert 46 artikler med Klinikk for bildediagnostikk som adresse og/eller minst en medforfatter. LIS oppfordres til å delta i forskningsprosjekter og avdelingen tilrettelegger så langt det er mulig. De vitenskapelig ansatte bidrar i opplæringen av LIS i læringsmålene som er knyttet til forskning, både gjennom internundervisning men også ved behov som veiledere.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres for alle LIS på St. Olavs hospital i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. I tillegg arrangeres gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter med samarbeidende spesialiteter. 

Det er anbefalt at LIS deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​​

I startopplæringen har LIS mye opplæring med 1:1 supervisjon, for eksempel ved ultralydopplæringen. Videre er det løpende supervisjon fra overlegene på den organseksjonen LIS er. På vakt har bakvaktene ansvar for supervisjonen. LIS får ikke egen signeringsrett på beskrivelsene før de er ferdige spesialister, bortsett fra på helt enkle undersøkelser. Alle beskrivelser av LIS gjennomgås og kontrasigneres derfor av spesialist. I den forbindelse vil det gis supervisjon ved behov.  

LIS får veileder når de starter. Vi planlegger veiledning en gang i måneden i tirsdag lunsj når seksjonsoverlegene har eget møte. Ved innføring av ny spesialistutdanning vil vi gjennomføre ny veilederutdanning og følge foretakets plan for veiledning, inkludert gruppeveiledning.

Vi gjennomfører veilederkonferanser to ganger i året hvor hver enkelt LIS gjennomgås med tanke på egnethet og progresjon. LIS har 4 timer fordypning som er avsatt som hele dager i planen. Dette gjennomføres i stor grad.
LIS får være med på alle faglige møter i klinikken.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering med veileder og supervisører. I tillegg gjennomføres jevnlig vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen og sendes til godkjenning til angitte veileder eller supervisør.​​

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​

Det har vært utdanningsansvarlig overlege i avdelingen i mange år. UAO er formell seksjonsleder og har personal- og økonomiansvar, i tillegg til å ha det formelle ansvaret for at spesialistutdanningen gjennomføres etter regelverket. Det er utdanningsutvalg som har UAO som medlem, men en annen overlege enn UAO som leder. I tillegg sitter også to andre spesialister, samt to LIS hvorav den ene er tillitsvalgte for LIS i utdanningsutvalget. Det er et tett og godt samarbeid mellom UAO, tillitsvalgte og utdanningsutvalget.​

Tillitsvalgte arbeider tett med UAO og utdanningsutvalget for øvrig i alle spørsmål som angår deres arbeidsforhold og utdanning. Det er også regelmessig et eget fast møte mellom alle klinikkens tillitsvalgte og klinikksjefen. Tillitsvalgte får delta på tillitsvalgtkurs nærmest etter eget ønske.

For spørsmål om spesialistutdanningen kontakt

Marit Morken
Seksjonsleder for LIS
Klinikk for bildediagnostikk

marit.morken@stolav.noSist oppdatert 18.04.2023