Veilederutdanning

Veilederne og supervisørene har nøkkelroller i gjennomføringen av ny spesialistutdanning. For at veiledere skal kunne utføre sine oppgaver i ny spesialistutdanning vil det være viktig med opplæringstiltak.

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) fra Helse- og omsorgsdepartementet, trådt i kraft 1. mars 2019 for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet.

Læringsmål 20 i felles kompetansemål utdyper definisjon av veiledning. LIS skal kunne veilede LIS 1 og supervisere kollegaer med mindre kompetanse enn LIS-en selv. Etter fullført spesialiseringsløp skal legen være i stand til å tre inn i veilederoppgaven for alle LIS 1 og for alle leger i spesialisering i eget fag.

​​TTT (Train the trainer) kurs blir gjennomførert i regi av RegUt Helse Sør-Øst.

Sentrale begreper i kurset er: Oppgaver (veiledning, gruppeveiledning og supervisjon) og verktøy (kommunikasjon og modeller).

Kurset består av 5 deler: 

 1. ​Veiledning 
 2. Undervise/ trene andre i veiledning. Supervisjon
 3. Undervise/ trene andre i supervisjon. Vurderinger 
 4. Kursprøve og motiveringsarbeid i HF-ene. Nettverk 
 5. Undervise/trene andre i klinisk kommunikasjon

Kurslærere: 

 • Pål Gulbrandsen, lege, professor, UiO, Ahus
 • Ingrid Hyldmo, psykolog, Diakonhjemmet
 • Lill Anette Øien, lege, Ahu
 • Birgitte Seip, lege, Sykehuset i Vestfol
 • Tanja Owen, lege, Sykehuset Østfold
 • Ingvild Skinstad Fossum, spesialrådgiver, RegUt Helse Sør-Øst.​


Kurstilbud er utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny spesialistforskrift. Kurset gir formell veiledningskompetanse og er anbefalt læringsaktivitet i flere læringsmål innen felles kompetansemål for LIS2/3.

Kurset skal gi nyttig læring for alle som veileder og superviserer LIS i alle spesialiteter. Formålet med kurset er å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon. Du får gjennom teori og praktisk trening nyttige verktøy til bruk i en-til-en veiledningssamtaler, gruppeveiledning og supervisjon. 

Kurset blir arrangert i alle helseforetak, med lokale klinikere med instruktørkompetanse som kursholdere. Velkommen til kurs i helseforetaket der du jobber!

Kontaktpersoner i foretakene:
 • St Olavs hospital: Vibeke Hagan
 • Helse Møre og Romsdal: Ingeborg Henriksen
 • Helse Nord-Trøndelag: Elisabeth Bratland Romuld

Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs.

Klikk på lenken her for å mende deg på.
Sist oppdatert 10.11.2021