En kvinne i blå skjorte

Sykepleier? Nå kan du søke utdanningsstilling

Vil du bli spesialsykepleier? St. Olav tilbyr utdanningsstillinger både til sykepleiere som allerede er ansatt ved sykehuset og til nye søkere.

St. Olavs hospital har et stort behov for spesialsykepleiere, og tilbyr i år utdanningsstillinger til sykepleiere som starter fulltidsstudium innen intensivsykepleie, jordmorfag og barnesykepleie med oppstart august 2024. 

En utdanningsstilling innebærer at du kan ta en spennende spesialsykepleieutdanning samtidig som du blir fast ansatt på St. Olavs hospital og mottar lønn. Alle som er kvalifiserte kan søke, og du trenger ikke å være ansatt ved sykehuset fra før.

 

En mann i hvit skjorte
Bli spesialsykepleier

Etter ferdig utdanning har du bindingstid i en klinikk hvor du opparbeider god erfaring innen nye fagfelt.

Utdanningsstillingen varer i tre semestre, 90 studiepoeng. Da har du fullført videreutdanning i spesialsykepleie og skal ha 2 års bindingstid ved sykehuset. 
 
Om du ønsker å fullføre Mastergrad (30 studiepoeng), er det mulig å få tilrettelagt for dette etter avtale med leder der bindingstiden skal gjennomføres.

For masterstudiet i jordmorfag, gjelder utdanningsstilling alle 4 semestre (120 studiepoeng) med 100 % lønn.

Du må søke studieplass ved aktuelt universitet/høgskole innen søknadsfristen ved det enkelte studiested.

Husk å søke om tidlig opptak ved studieretninger hvor dette er mulig. Da er søknadsfristen 1. mars, og du vil få svar i slutten av mai.

Stillinger og søknadsfrister

Se full utlysning på Webcruiter:

Utdanningsstillinger ved St. Olavs hospital 2024 

Ofte stilte spørsmål

Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys lønn under videreutdanning, og innehar samme vilkår som andre ansatte. Du vil derfor opparbeide både lønnsansiennitet og pensjon i denne perioden. Utdanningsstillingene er faste 100 % stillinger tilknyttet Seksjon helsefag og utdanning ved St. Olavs hospital i studieperioden. 

Søknadsprosessen

Du søker på en utdanningsstilling hos St. Olavs hospital gjennom utlysningen i Webcruiter. For å søke utdanningsstilling, må du ha søkt opptak til videre - og masterutdanning innenfor søknadsfristen. Bekreftelse på mottatt studieplass fra utdanningsinstitusjonen må legges ved som vedlegg i søknaden i Webcruiter. Du må samtidig sende en e-post i Webcruiter om at du har mottatt studieplass.

Søknader om utdanningsstilling vurderes fortløpende, men formelt tilbud om utdanningsstilling vil ikke foreligge før bekreftet studieplass er mottatt og en helhetlig vurdering av søker er gjennomført.

Ja, du kan søke utdanningsstilling for alle de studiene du har søkt på. Du må oppgi hvilke studieretninger du har søkt på i prioritert rekkefølge. Du blir kun vurdert til utdanningsstilling for den/de videreutdanningen(e) du har fått tilbud fra.

Utdanningsstillingene er ment for de som søker opptak til videreutdanning og master, i en samordnet prosess mellom aktuell utdanningsinstitusjon og St. Olavs hospital. Du kan i utgangspunktet ikke søke på en utdanningsstilling etter påbegynt studie. Unntak kan forekomme dersom det innen enkelte studieretninger er mangel på søkere, og stillingene må lyses ut på nytt.

Alle søkere må forholde seg til oppgitt søknadsfrist.

For å søke utdanningsstilling må du ha søkt opptak til videreutdanning ved de aktuelle lærestedene som tilbyr utdanningen du ønsker å ta.

Intervjuer blir gjennomført fortløpende, men stillinger vil ikke bli tildelt før bekreftelse på mottatt studieplass er lastet opp i Webcruiter og en helhetlig vurdering av søker er gjort. Dette er søkers eget ansvar. En intervjugruppe foretar deretter innstillingen på bakgrunn av relevant erfaring, samt faglig og personlig egnethet.

Dokumentasjon og tjenestebevis

Logg deg inn på "din side" i Webcruiter. Tjenestebevis og bekreftelse på mottatt studieplass skal lastes opp under fanen CV med vedlegg. Du kan laste opp vedleggene i etterkant, etter at selve søknaden er sendt.  Send samtidig mail i webcruiter med beskjed om at vedlegg er lastet opp.

Arbeidsplikt og ferie

Du er pliktig til å arbeide minst 4 uker i den studiefrie perioden om sommeren mellom andre og tredje semester.

Ja, du er fast ansatt og har samme vilkår som andre ansatte ved St. Olavs hospital.

Arbeidsgiver har styringsrett over ansattes ferie. St. Olavs hospital tildeler ferie innenfor rammene av ferieloven og interne retningslinjer i forbindelse med videreutdanningens studiefrie perioder ved jul/ nyttår, sommer og påske. Dersom du ikke har opptjent ferie med lønn, kan du reserve deg mot full ferie. Men du kan også ta ut full ferie. Ferien blir trukket på juni lønnen.

Bindingstid

Ja, utdanningsstillingene er et viktig rekrutteringstiltak av spesialsykepleiere – for å sikre relevant oppdatert kompetanse og kontinuitet. Bindingstiden varer 24 mnd (2 år) og starter første dag etter avsluttet videreutdanning. Bindingstiden skal avtjenes i 100 % stilling.

Avbrytelse av studiet (utdanningsstillingen) eller bindingstiden regnes som mislighold av avtalen om utdanningsstilling.

Ved avbrytelse av studiet: Dersom du avbryter videreutdanningen eller bindingstiden skal du så snart som mulig varsle arbeidsgiver med skriftlig melding. St. Olavs hospital vil kreve refusjon for en forholdsmessig del av utgiftene (lønn og omkostninger som arbeidsgiveravgift, pensjon og andre utgifter). Skyldes avbruddet svangerskapspermisjon, sykdom eller andre særskilte forhold kan St. Olavs hospital frafalle økonomiske krav. Særskilte forhold kan være vektige velferdsgrunner eller at studiet ikke bestås. Ved avbrudd av utdanningen vil videreføring av arbeidsavtalen bli vurdert ut fra vanlige arbeidsrettslige regler og praksis. Som regel vil du kunne gjeninntre i stilling som sykepleier i helseforetaket. Ved brudd på progresjon i utdanningsløpet skal det vurderes om utdanningsstillingen kan opprettholdes videre.
Ved mislighold av kontrakt: Ved mislighold fra deg kan St. Olavs hospital heve avtalen uten forutgående varsel. Allerede utbetalt lønn og omkostninger vil kreves tilbakebetalt.

Bindingstiden varer 24 mnd (2 år) og starter første dag etter avsluttet videreutdanning. Dersom man har ferie til gode etter avsluttet studie, må ferie avtales med leder der bindingstiden skal avvikles.

Bindingstiden skal som hovedregel avvikles i 100 % stilling i 3-delt turnus i direkte pasientrettet arbeid i helseforetaket.  Dette kan innebære at en må arbeide i flere seksjoner.

St. Olavs hospital har virksomheter i Trondheim, Orkdal og Røros. Arbeidsgiver bestemmer hvor i helseforetaket bindingstiden skal avvikles, ut fra helseforetakets behov og virksomhet. Det tilstrebes at du får jobbe med ditt fagfelt ved en spesialenhet gjennom hele bindingstiden, men dette vil avhenge av spesialenhetenes ressursbehov.

Bindingstiden forlenges ikke ved lov- og avtalebestemte permisjoner som svangerskap / sykdom / verneplikt mv.

Dersom du blir syk under studiet, men ønsker å ta opp studiene etter endt sykdom, fungerer sykemelding på samme måte som ellers i arbeidslivet; så lenge du har studieplass og parallelt er ansatt i utdanningsstilling ved St. Olavs hospital. I det øyeblikk du ikke har studieplass, bortfaller grunnlaget for utdanningsstillingen. Det gjøres oppmerksom på at det ved forsinkelser i studiet må søkes permisjon både fra utdanningsinstitusjonen og St. Olavs hospital.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt, så skal vi svare deg så godt vi kan:

Mona Baatnes
Administrasjonskoordinator
Seksjon helsefag og utdanning
E-post: Mona.Baatnes@stolav.no

Sist oppdatert 26.02.2024