Effekt av behandling med durvalumab og domvanalimab etter cellegift og strålebehandling hos deltakere med stadium III ikke-operabel ikke-småcellet lungekreft

Formålet med denne studien er å undersøke om behandling med en kombinasjonen av durvalumab og domvanalimab er bedre enn bare durvalumab for pasienter som allerede har blitt behandlet med cellegift og strålebehandling.

Om studien

Standardbehandling for den aktuelle pasientgruppen er en kombinasjon av cellegift og strålebehandling, etterfulgt av immunterapi i inntil ett år. Immunterapi har ført til bedre overlevelse, men fortsatt er det mange som får tilbakefall av sin sykdom.

I denne studien undersøker vi om å gi en ny kombinasjon av to typer immunterapi etter cellegift og strålebehandling kan gi bedre behandlingseffekt. Samtidig undersøker vi om den nye behandlingen fører til flere bivirkninger enn standardbehandlingen.


Vitenskapelig tittel

En global studie for å vurdere effekten av Durvalumab + Domvanalimab etter samtidig kjemoradiasjon hos deltakere med stadium III ikke-operabel ikke-småcellet lungekreft (PACIFIC 8)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 30.04.2023 fram til 30.04.2025

Hvem kan delta?

Studien inkluderer pasienter med ikke-småcellet lungekreft i stadium III som allerede har fullført behandling med cellegift og strålebehandling. Hvis du er aktuell for deltakelse, vil du bli kontaktet av lege eller studiepersonell på ditt sykehus. Hvis du er interessert i å delta, gjennomfører studiepersonell en vurdering av din helsetilstand (screening). Dersom du oppfyller kriteriene for deltakelse, blir du bedt om å signere samtykke før du starter behandling. 

Hva innebærer studien?

Behandlingsperioden i studien varer i 12 måneder. Et dataprogram bestemmer hvilken behandling du skal få, enten durvalumab + domvanalimab eller durvalumab + placebo. Verken du eller legen din vet hvilken behandling du får. Medisinen settes intravenøst i en blodåre, én gang hver fjerde uke. Totalt får du 13 injeksjoner, med mindre du får bivirkninger som gjør at behandlingen må stoppes, eller at sykdommen forverres.

Deltakelse i studien vil føre til en del ekstra besøk på sykehuset, slik at vi kan følge med på eventuelle reaksjoner du får av behandlingen. I tillegg blir du bedt om å fylle ut noen spørreskjema om symptomer og helse i en applikasjon på telefon eller nettbrett, samt registrere resultater fra målinger av puls og oksygenmetning.

Vi gjennomfører en klinisk undersøkelse av deg på flere tidspunkter i løpet av studien. Dette inkluderer blant annet fysiske undersøkelser, blodprøver, urinprøver og CT/MR.

Etter behandlingsperioden blir du fortsatt fulgt opp med tanke på helsetilstand, sykdomsforverring og eventuell annen kreftbehandling.

Vær oppmerksom

Durvalumab og domvanlimab kan føre til bivirkninger som vi ikke kjenner til fra før. Du blir tett fulgt opp av helsepersonell, men det er viktig at du sier fra til studielegen din hvis du opplever bivirkninger.

Både strålebehandling og immunterapi kan forårsake lungeproblemer som krever tiltak. Kontakt lege så fort som mulig hvis du får nye eller forverrede lungesymptomer, som tungpusthet, hoste, brystsmerter eller feber. 

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte kreft.forskning@stolav.no hvis du har spørsmål om studien. Vi ber deg om å ikke oppgi personlige opplysninger eller helseopplysninger via e-post. 

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Sykehuset Innlandet
  • Oslo universitetssykehus