Effekt av trening hos kvinner med lipødem

Formålet med dette forskningsprosjekt er å undersøke om kondisjonstrening kan føre til mindre smerter, bedre livskvalitet, samt en endret blodprofil og kroppssammensetning hos kvinner med lipødem.

Om studien

Lipødem er en fettforstyrrelse, som hovedsakelig påvirker kvinner. Lipødem medfører en opphoping av fettvev spesielt i armer og ben og blir ofte feildiagnostisert som fedme eller lymfødem. Nyere forskning tyder på at lipødem sannsynligvis bidrar til en rekke andre tilstander, inkludert fedme, inflammatorisk tarmsykdom og nevrologiske lidelser. Videre kan lipødemvev være svært smertefullt og kan føre til redusert bevegelighet. Åttifem prosent av kvinner med lipødem oppgir at tilstanden påvirker deres mentale helse, mestringsevner og selvtillit. 

Det ser ut til å være en generell oppfatning om at lipødem er vanskelig å behandle med kosthold, trening eller fedmekirurgi. Imidlertid har bare noen få studier utforsket effekten av trening på lipødem. Generelt er trening kjent for å ha viktige og positive effekter på fettvev blant annet ved å hemme betennelse. Trening har også ofte positive effekter på mental helse. Basert på dette er det grunn til å tro at lipødempasienter kan oppnå positive helseeffekter av å legge til trening i sitt behandlingsregime.  

Vitenskapelig tittel

Effekt av trening hos kvinner med lipødem

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du må være mellom 18-65 år, ha en BMI mellom 25-35, samt ha fått diagnosen lipødem. Forskningsteamet blir kontaktet direkte dersom du er interessert i å delta i studien. 

Hva innebærer studien?

Prosjektet involverer to testdager før og etter en 8-ukers intervensjonsperiode, hvor vi på begge testdagene vil måle kroppssammensetning, blodtrykk, kondisjon og blodmarkører. 

Deltakeren vil bli tilfeldig trukket ut til å delta enten i en treningsgruppe eller i en kontrollgruppe. Det er altså like stor sannsynlighet for at man havner i kontrollgruppen som i treningsgruppen. De som havner i treningsgruppen, trener to ganger i uken ved NTNU sine treningsfasiliteter NextMove på Øya i Trondheim i til sammen 8 uker. Det vil da være intervalltrening med høy intensitet som gjennomføres fortrinnsvis på tredemølle (gange eller løping), men sykkel vil også være et alternativ. Treningen tilpasses til hvert enkelt. I tillegg gjennomfører alle i treningsgruppen en treningsøkt selv hver uke. Deltakerne i treningsgruppen vil få en aktivitetsklokke som skal brukes i løpet av treningsperioden og kan beholdes etter studien er slutt. Deltakerne som havner i kontrollgruppen skal fortsette sitt vanlige liv som før de 8 ukene, men delta på de to testdagene. Disse deltakeren vil få tilbud om treningsopplæring ved NextMove i etterkant av siste test, samt også få sin egen aktivitetsklokke som de kan beholde etter studiens slutt. Alle deltakerne vil bli spurt om å fylle ut spørreskjema på de to testdagene, samt underveis i studien. 

Deltakelse i denne studien skal ikke innebære avvik fra ordinær behandling, men du kan ikke delta på andre kliniske intervensjonsstudier i løpet av de 8 ukene. I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg på de målingene som blir gjennomført på testdagene, samt de svarene som gis på spørreskjema i løpet av studien, og i aktivitetsdagboken.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med masterstudentene som står for daglig drift.