Effekten av høyere stråledoser mot de mest aktive krefsvulstene ved ikke-småcellet lungekreft

Standard behandling for ikke-småcellet lungekreft som ikke har spredning til andre organer og som vi ikke kan operere, er en kombinasjon av cellegift og strålebehandling. I denne studien undersøker vi om disse pasientene oppnår bedre effekt dersom de får høyere stråledoser mot de kreftsvulstene som har høyest aktivitet målt ved PET CT

Om studien

Generelt øker effekten av strålebehandling når stråledosen blir økt. Ulempen er at høyere stråledoser også gir mer bivirkninger. Nye teknikker innen stråleterapi gjør det mulig å målrette behandlingen bedre, slik at de delene av svulvstene som viser høyest aktivitet, får høyest dose. Samtidig blir det friske vevet rundt svulvstene mindre berørt.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som har fått diagnosen lokalavansert, ikke-småcellet lungekreft (stadium IIB til IIIB) er aktuelle for deltakelse. Forskningsmedarbeidere ved sykehusene som deltar i studien har oversikt over hvem som har denne diagnosen, og hvis du oppfyller kriteriene for deltakelse, vil du bli kontaktet. Det er ikke alle med den aktuelle diagnosen som kan delta. Blant annet må kriterier som handler om allmenntilstand, funksjonsstatus, annen aktiv sykdom, magesår, ernæringsproblemer og dehydrering være oppfylt for at du kan være med. Dette er grunnen til at ikke alle pasienter med ikke-småcellet lungekreft som skal til stråling blir kontaktet.

Hva innebærer studien?

Dersom du samtykker til å delta i studien, blir du tilfeldig valgt ut til å få enten vanlig strålebehandling eller strålebehandling med høyere dose i områdene med høyest kreftaktivitet. Du vil på forhånd få vite hvilken strålebehandling du får. Alle pasienter får 33 strålebehandlinger. Disse blir gitt daglig på ukedager i omtrent seks og en halv uke. 

I tillegg får du to typer cellegift som gjør kreftcellene mer sårbare for stråling. Den ene cellegiften blir gitt intravenøst to ganger i løpet av behandlingsperioden, mens den andre gir vi som kapsler tre ganger i uken.

Deltakere vil også bli spurt om delta i et tilleggsprosjekt, hvor blodprøver som vi tar av deg før, under og etter behandling blir analysert. Målet med disse analysene er å undersøke om det finnes sammenhenger mellom ulike biologiske markører, effekt av behandlingen, bivirkninger og videre sykdomsforløp. Hvis du ikke ønsker å delta i tilleggsprosjektet har det ingen konsekvenser for behandlingen din.

Vær oppmerksom

I forbindelse med kreftbehandling informerer vi deg om vanlige bivirkninger. Det er viktig at du er godt orientert om disse, slik at du vet hva du kan motvirke selv og hva du kan få hjelp til.

I noen tilfeller kan strålelungebetennelse (pneumonitt) oppstå under og etter strålebehandling. Hvis du opplever symptomer som hoste, tung pust eller feber er det viktig at du kontakter avdelingen hvor du fikk strålebehandling.

Hvis du får feber i forbindelse med cellegiftbehandling, skal du umiddelbart kontakte behandlende avdeling.Kontaktinformasjon

Nasjonal hovedutprøver i Norge: Bjørn Henning Grønberg

E-post: bjorn.h.gronberg@ntnu.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Oslo universitetssykehus