Hvordan går med pasienter som har mottatt døgnbehandling for rusavhengighet?

Målet med denne oppfølgingsstudien er å undersøke hvordan det går med pasienter som har mottatt døgnbehandling for rusavhengighet. Studien skal gi oss kunnskap om hva som er viktige faktorer for et godt behandlingsresultat.

Om studien

I denne studien følger vi deg over tid for å se hvordan det går etter avsluttet behandlingsopphold. Vi undersøker hvor mange av pasientene som gjennomfører det planlagte døgnoppholdet, og i hvilken grad de oppnår redusert rusmisbruk og bedring av livssituasjonen. En viktig hensikt er å identifisere faktorer som virker inn på utfallet av behandlingen.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle pasienter som henvises til døgnbehandling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital blir forespurt om å delta i undersøkelsen. En forskningskoordinator vil ta kontakt med deg i løpet av dine første to uker ved klinikken.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien innebærer at du svarer på et spørreskjema ved oppstart og avslutning av døgnoppholdet. I tillegg vil vi ringe deg og høre hvordan det går en tid etter utskrivelsen. Utfylling av spørreskjema tar ca. 15-20 minutter og telefonintervjuene i underkant av 30 minutter. Vi ber også om samtykke fra deg til hente ut noen bakgrunnsopplysninger fra pasientjournalen din.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Helle Wessel Andersson
Telefon: 934 20 083
E-post: helle.wessel.andersson@stolav.no