Immunterapi til pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium (ACHILES)

Formålet med denne studien er å undersøke om immunterapi forlenger overlevelsen hos pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium.

Om studien

Dagens standardbehandling for småcellet lungekreft i begrenset stadium er en kombinasjon av cellegift og strålebehandling. Begrenset stadium vil si at alle kjente svulvster kan bli inkludert i et strålefelt.

I løpet av de siste årene har immunterapi vokst frem som et nytt behandlingsalternativ for flere kreftformer, men foreløpig har dette vært lite utprøvd innen småcellet lungekreft. I denne studien undersøker vi om immunterapi med PD-L1-hemmeren atezolizumab gitt etter standard behandling med cellegift og strålebehandling forlenger overlevelsen for pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium.

En lege tar blodprøve på en pasient.

Foto: Anne Silja Leer, NTNU

Vitenskapelig tittel

A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemoradiotherapy with chemoradiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer (ACHILES)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med bekreftet småcellet lungekreft kan delta i ACHILES-studien. I tillegg må du oppfylle blant andre følgende kriterier:

 • Kan ikke tidligere ha fått systemisk behandling eller immunterapi for småcellet lungekreft
 • Kan motta 45 Gy dose strålebehandling mot lunger/brysthule
 • Sykdom i begrenset stadium, det vil si at alle kjente svulvster kan inkluderes i et strålefelt
 • Alder over 18 år
 • God allmenntilstand
 • Ingen alvorlige tilleggssykdommer

Alle pasienter med småcellet lungekreft ved sentrene som er med i studien blir vurdert, og pasienter som fyller inklusjonskriteriene vil bli forespurt om deltakelse. En forskningsmedarbeider vil deretter følge deg opp med nærmere informasjon om studien og hva deltakelse vil innebære.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Alle pasienter som deltar i studien får først standard behandling med fire cellegiftkurer og strålebehandling mot alle svulstene i lungen og brysthulen. Pasienter som har god effekt av behandlingen blir tilbudt forebyggende strålebehandling mot hjernen for å forebygge spredning dit. Deretter trekker vi ut pasienter til kontroller (dagens praksis) eller å få immunterapi med atezolizumab intravenøst hver tredje uke i inntil tolv måneder. Alle deltakere blir undersøkt regelmessig av lege og med CT-røntgen. Dette for å måle effekten av behandlingen og for å oppdage eventuelle tilbakefall av kreftsykdommen. I tillegg ber vi deg om å svare på spørreskjema med jevne mellomrom for å kartlegge helsetilstanden din. De første tre årene blir det gjennomført kontroller hver tredje måned, deretter hvert halvår de to neste årene. Dersom du får tilbakefall av kreftsykdommen din, får du den behandlingen som legen din mener er best.

Som en del av studien samler vi også inn vevsprøver, blod og urin. Prøvene blir tatt ved oppstart, under og etter studiebehandlingen, og ved tilbakefall av kreftsykdommen. Prøvene blir analysert for å finne ut mer om sykdomsutviklingen hos deltakerne, hvem som har størst risiko for spredning og symptomer fra sin kreftsykdom, og hvem som har best effekt av studiebehandlingen. Vi vil også finne ut mer om hvordan vi kan måle effekten av behandlingen, hvem som blir friske og om vi kan påvise tilbakefall på andre måter enn ved CT-røntgen.

Vær oppmerksom

Immunterapi kan gi bivirkninger, og noen kan være alvorlige. Vanligst er hudkløe, tretthet, diaré, kvalme, nedsatt appetitt, hodepine, manglende energi, muskel- og skjelettsmerter, kortpustethet, feber, leddsmerter, utslett, oppkast, og magesmerter. I noen tilfeller kan det også oppstå alvorlige bivirkninger som nyrebetennelse, leverbetennelse og stoffskifteforstyrrelser. Det er derfor viktig at du tar kontakt med legen din dersom du opplever plager under behandlingen. Det er en viktig del av studien å registrere bivirkninger av atezolizumab.

Ulempene i forbindelse med innsamling av blodprøver begrenser seg til ubehag ved nålestikk, men som regel blir blodprøvene tatt samtidig med rutinemessige blodprøver og medfører ikke ekstra nålestikk. Vevsprøver for å bekrefte eventuell mistanke om tilbakefall tar vi dersom det ikke medfører vesentlige ulemper og etter samtykke fra deg.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder og studiemedarbeidere kan kontaktes på: achiles@stolav.no 

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Helse Førde
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Stavanger
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Østfold
 • Sørlandet sykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Vestre viken
 • Nordlandssykehuset
 • Oslo universitetssykehus