Injeksjoner med botox. Blir det lettere for barn med CP å gå? (WE-studien)

Mange barn med cerebral parese (CP) har gangvansker og injeksjoner med botulinumtoksin A (botox) er en viktig del av behandlingen for å bedre gangfunksjonen. Til tross for at behandlingen er mye brukt vet vi fortsatt ikke sikkert om det virker slik vi tror. WE-studien har derfor som mål å gi svar på om injeksjoner med botox i leggmuskulaturen hos barn med CP faktisk gjør det lettere for barna å gå.

Om studien

I Norge får cirka 60 prosent av alle barn med spastisk cerebral parese (CP) intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin. Det er dokumentert at botulinumtoksin reduserer spastisitet, men evidensen i forhold til funksjonell effekt er begrenset. Målet med denne studien er å finne ut om botulinumtoksin gjør det lettere for barn med CP å gå.


Tekst
 

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å kunne delta i denne studien må du oppfylle følgende krav:

• Barn med spastisk CP
• 4-17 år
• Være i stand til å gå uten hjelpemidler (GMFCS nivå I og II)
 

Er du blitt behandlet med botox i bena i løpet av de siste seks måneder, eller har operert i bena i løpet av de siste to år, kan du ikke delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt stenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi skal gjennomføre et forskningsprosjekt som undersøker om behandling med botox faktisk gjør det lettere for barn og ungdom med CP å gå innen en tidsramme på seks måneder. I tillegg ønsker vi å finne ut hva som gjør at effekten varierer fra person til person.

For å besvare dette vil vi gjennomføre en randomisert klinisk studie. Dette innebærer at det vil bli gjort en loddtrekning blant deltakerne slik at de deles i to like store grupper. Den ene gruppen vil få botox i leggen, mens den andre vil få saltvann i stedet. Verken foreldre, barnet, behandlende lege eller de som skal teste barnet etterpå får vite om barnet fikk botox eller saltvann. Dette vil vi først få vite etter at alle som skal være med i prosjektet har blitt behandlet og testet. Barnet vil fortsette med sin vanlige behandling etter 6 måneder, når barnets egen deltakelse i prosjektet er over.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved St. Olavs hospital, Sykehuset i Vestfold, Oslo universitetssykehus, Univesitetssykehuset i Nord-Norge og Haukeland universitetssykehus.

Kontaktpersoner for studien er Siri Merete Brændvik, prosjektkoordinator og Ingvild Storheil, prosjektsykepleier. Send oss e-post på: We-studien@stolav.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus
  • Sykehuset i Vestfold
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Helse Bergen