INSTAR

Kan vi forebygge astma hos barn som blir tungpustet første gang på grunn av infeksjon med forkjølelsesvirus?

Hos småbarn forekommer virusutløste luftveisinfeksjoner med tungpust hyppig. I noen tilfeller kan pustebesvær utløst av forkjølelsesvirus være en forløper for å utvikle astma. Vi vil se på hvorvidt det er mulig å forebygge astma hos barn som henvises med pustebesvær for første gang.

Om studien

Virusutløste luftveisinfeksjoner med tungpust og hvesing forekommer hyppig hos småbarn. Slike episoder kan øke risikoen for astma, som er en av de vanligste kroniske sykdommene hos barn. En finsk studie viste at astma kan forebygges ved å gi en kort kortikosteroidkur til barn som henvises til sykehus med pustebesvær, såkalt luftveisobstruksjon, for første gang, utløst av forkjølelsesvirus (rhinovirus). Vi vil nå studere om en slik behandling kan forebygge astmautvikling hos barn henvist til sykehus i 1-2 leveår med førstegangs rhinovirusutløst obstruktiv luftveisinfeksjon i lungene.

Kortikosteroider er betennelsesdempende medisin som er mye brukt til å behandle astma. I INSTAR-studien vil vi studere om det er mulig å heller gi denne medisinen forebyggende.

Illustrasjon av en blå drage .

 

 Vitenskapelig tittel

«INSTAR-studien: En randomisert, dobbeltblind studie for å forebygge astma hos barn»

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er aktiv. Det er ingen bestemte datoer for rekruttering.

Hvem kan delta?

INSTAR-studien er aktuell for barn mellom 3 og 24 måneder som er henvist til sykehus med akutt pustebesvær for første gang.

For å kunne delta i studien må barnet ta en slimprøve fra nesen, for å se hvorvidt barnet har rhinovirus. Dere vil få tilbud om å ta slimprøve fra barnets nese mens dere er på sykehuset. Dersom barnet får påvist rhinovirus i slimprøven vil studiepersonell kontakte dere med forespørsel om deltakelse i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

For barnet innebærer deltakelse i studien at han eller hun vil bli tilfeldig trukket til å få enten virksom medisin (kortikosteroider) eller narremedisin (placebo, ikke virksom) i tre dager. I tillegg vil vi ta blodprøve, slimprøve fra nesen og avføringsprøve av barnet, samt måle barnets lungefunksjon. Dette gjør vi både ved inklusjon i studien og ved tre av fire planlagte oppfølgingsvisitter. Måling av lungefunksjonen skjer ved å anvende en trøye med sensorer som barnet skal sove med om natten. For dere foreldre innebærer barnets deltakelse i studien at dere må besvare noen foreldrespørreskjemaer og et livskvalitetsspørreskjema. Vi ønsker også at dere fører symptomdagbok over eventuelle luftveissymptomer barnet måtte ha/få, samt at dere kontakter studiepersonell eller barnemottak dersom barnet blir akutt tungpustet på nytt, evt. dokumenterer episoden dersom barnet blir behandlet for akutt tungpust eller astmasymptomer hos fastlegen.

Ved å delta i studien vil barnet få tett oppfølging av barnelege og studiesykepleier i to år. Dette vil skje ved fire planlagte kontroller:

 • 2 uker etter at dere dro hjem fra sykehuset
 • 2 måneder etter inklusjon i studien
 • 12 måneder etter inklusjon i studien
 • 24 måneder etter inklusjon i studien

Dere vil få innkalling i posten til de planlagte oppfølgingskontrollene. Dere må sette av en til to timer hver gang, unntatt ved 2-ukers kontrollen, som vil ta kortere tid. Reiseutgifter til sykehuset vil dekkes på rimeligste måte. 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til prosjektlederne ved hvert sykehus:

 • St. Olavs hospital: Professor, overlege Henrik Døllner, tlf. 72 57 46 58, mail: henrik.dollner@ntnu.no
 • Akershus universitetssykehus: Professor, overlege Chris Inchley, mail: inchley@ahus.no
 • Oslo universitetssykehus: Prosjektleder Håvard Ove Skjerven, mail: h.o.skjerven@medisin.uio.no
 • Stavanger universitetssjukehus: Professor, overlege Knut Øymar, tlf. 51 51 84 87, mail: knut.alexander.oymar@sus.no
 • Haukeland universitetssjukehus: Overlege Maria Vollsæter, tlf. 480 68 282, mail: maria.vollseter@helse-bergen.no
 • Universitetssykehuset Nord-Norge: Professor, overlege Claus Klingenberg, tlf. 915 63 167, mail: claus.klingenberg@unn.noSamarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Helse Stavanger
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Oslo universitetssykehus