Kombinert carfilzomib og hydroksyklorokin hos pasienter med beinmargskreft

Myelomatoseceller er avhengig av et godt system for nedbrytning av proteiner for å overleve. I dagens behandling hemmer vi nedbrytningen ved hjelp av proteasomhemmere, noe som fører til kreftcelledød. I denne studien ønsker vi å teste ut kombinasjonen av to typer hemmere av proteinnedbrytning. Målet med studien er å bestemme dose, finne bivirkninger og se etter effekt av slik kombinasjonsbehandling.

Om studien

Myelomatose er en kreftsykdom i benmargen med ukontrollert vekst av plasmaceller. Vi har fortsatt ingen kur mot myelomatose. Siden kreftcellene ved myelomatose produserer store mengder antistoffer, som er proteiner, er de avhengig av et system for å bryte ned disse proteinene. Celler har to viktige metoder for nedbryting av proteiner, dette er proteasomet og autofagosomet. Førstnevnte benytter vi i dag effektivt i behandlingen, men vi ser likevel at kreftcellene etter hvert utvikler resistens mot medikamentet. Vi har i prekliniske forsøk vist at hvis vi hemmer både proteasomet og autofagosomet får vi økt kreftcelledød og kan reversere resistens mot proteasomhemmere. Dette prinsippet ønsker vi nå å prøve ut i en klinisk fase 1 studie. Pasienter får standardbehandlingen med proteasomhemmeren carfilzomib, i tillegg til autofagihemmeren hydroksyklorokin. Hensikten er å undersøke tolerabiliteten av slik kombinasjonsbehandling og hva som er maksimal tolererbar dose av kombinasjonen.

Hovedinngangen på Gastrosenteret

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital


Vitenskapelig tittel

KOMBINERT CARFILZOMIB OG HYDROKSYKLOROKIN HOS PASIENTER MED MYELOMATOSE SOM HAR FÅTT TILBAKEFALL ETTER TIDLIGERE BEHANDLING ELLER SOM IKKE HAR RESPONDERT PÅ BEHANDLING – EN FASE 1 STUDIE

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som har myelomatose, som tidligere har mottatt minst to linjer med behandling og som har et nytt tilbakefall av sykdommen som krever ny behandling. I tillegg må man oppfylle bestemte inklusjonskrav. Studien gjennomføres ved St. Olavs hospital eller Oslo Universitetssykehus. Ta kontakt med din behandlende lege ved ditt sykehus hvis du ønsker mer informasjon.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Som deltaker i studien skal du ved starten av studien gjennomgå en full klinisk undersøkelse. Vi tar blodprøver, beinmargsprøve, gjennomfører ultralydundersøkelse av hjertet, EKG av hjertet og øyelegeundersøkelse. Hvis undersøkelsene viser at du fyller kriteriene for å bli med i studien, starter du med 14 dager behandling først kun med hydroksyklorokin (tablettbehandling), deretter kombinasjonsbehandlingen med hydroksyklorokin, carfilzomib (intravenøs kreftbehandling) og dexametason (tablettbehandling). Dosen du får av carfilzomib og dexametason tilsvarer det som vi gir i kurer hvor disse inngår sammen med en tredje medisin. Dosen hydroksyklorokin er avhengig av når i studien du blir inkludert. De første pasientene får en lav dose, mens de siste pasientene har en høyere dose. Dosene av hydroksyklorokin vi bruker er de samme dosene som blir brukt ved andre sykdommer i dag.

Du skal i tillegg til nevnte medikamenter også ta forebyggende behandling mot virusinfeksjonen helvetesild. Noen må også ta medikamenter mot magesår, men det avhenger av sykehistorien din. Dette er standard tilleggsbehandling for alle som skal ha carfilzomib/dexametasonbehandling.

Du må oppgi alle andre medikamenter og naturpreparater du tar, og hvis noen av disse interagerer med planlagte behandling, må du slutte med dem.

Underveis i studien vil du komme til regelmessige kontroller hvor vi tar blodprøver og gjennomfører klinisk undersøkelse. En gang underveis i behandlingen tar vi en ny beinmargsundersøkelse. De som eventuelt oppnår full effekt av behandlingen, og hvor blodprøver ikke lenger kan påvise tegn til kreftsykdom, må også gjennomgå en siste beinmargsundersøkelse for å se etter resterende kreftceller.

Biologisk materiale som du gir blir lagret av Biobank1 ved St. Olavs hospital. Overskuddsmateriale fra denne studien vil inngå i Tematisk forskningsbiobank for kreft. For å delta i denne studien må du derfor samtykke til dette hvis du ikke allerede har gjort det tidligere (f.eks. da du fikk diagnosen).

Deltakelse i studien varer i 9,5 måneder, men blir avsluttet tidligere hvis behandlingen ikke virker eller hvis du skulle få tilbakefall i løpet av denne perioden. Pasienter som fortsatt har respons på behandlingen etter 6,5 måneder vil fortsette med carfilzomib/dexametason etter standard retningslinjer. Pasienter som ikke har effekt av behandlingen eller som får tilbakefall, vil gå ut av studien og starte ny behandling etter standard retningslinjer.

I prosjektet innhenter vi og registrer opplysninger om deg fra elektronisk pasientjournal ved de sykehusene som har hatt ansvar for diagnostikk og behandling av din myelomatose. Vi registrerer journalopplysninger om din myelomatosesykdom, andre sykdommer, medikamentbruk, hvilke prosedyrer (f.eks. kirurgi etc.) du har gjennomgått og blodprøveresultater fra tidspunktet du fikk stilt diagnosen myelomatose.

Kontaktinformasjon

Lege Tobias S. Slørdahl
Avdeling for blodsykdommer, St. Olavs hospital
E-post: tobias.s.slordahl@ntnu.no
Telefon: 911 45 009

Oslo universitetssykehus
Fredrik Schjesvold
E-post: fredrikschjesvold@gmail.com
Telefon: 996 97 796

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus