Psykoedukasjonskurs for forebygging av forhøyet selvmordsfare

Prosjektet er en randomisert kontrollert studie som skal evaluere et nytt behandlingstilbud for pasienter med økt selvmordsfare. Pasientene får enten tilbud om et psykoedukativt kurs eller en individuell sesjon. Vi skal undersøke om pasienter som deltar på et psykoedukativt kurs får økt mestringsforventning og dermed er bedre beskyttet mot nye episoder med forhøyet selvmordsfare i fremtiden.

Om studien

Mål
Målet med prosjektet er å undersøke om et nytt behandlingstilbud for pasienter med forhøyet selvmordsfare vil kunne redusere selvmordsrisikoen i fremtiden. Behandlingen er et psykoedukativt kurs for mennesker med økt selvmordsfare der egen mestring og evne til å håndtere situasjoner med forhøyet selvmordsfare er fokuset. Målet med kurset er at du kan oppdage hva som kan utløse økt selvmordsfare og oppdage tidlige varselsignaler. I tillegg vite hva som er bra å gjøre for å senke faren (og hva en har erfart kan øke risikoen) og lage en tiltaksplan. Kurset sammenlignes med ett individuelt møte med behandler for utarbeiding av kriseplan til bruk ved en eventuell fremtidig økt selvmordsfare. Dette kommer i tillegg til annen behandling du mottar. 

Hva er et psykoedukativt kurs?
Psykoedukative kurs er en behandlingsform der du får informasjon om en spesifikk tilstand, relevante tiltak og behandling. Målet er at du skal gjenkjenne tidlige tegn på forverring og være i bedre stand til å mestre din tilstand. Tidligere forskning har vist at metoden kan bidra til å redusere og forebygge ulike psykiatriske tilstander og blir ansett som en trygg behandlingsform med lite negative effekter. 

Hvordan er et slikt kurs bygd opp?
Hvert kurs vil ha 8-10 deltagere med tre ukentlige møter hvor man gjennomgår henholdsvis informasjon om selvmordstanker og selvmordskrise, tidlig oppdagelse av utløsende faktorer, hvordan gjenkjenne varselsignaler og hva som kan avverge faren. De to første kursmøtene varer i 2 timer, det tredje kurset i 3 timer. Kursene vil foregå ved St Olavs Hospital, ved akuttbygget på Østmarka. Avslutningsvis får hver deltager hjelp til å fullføre en individuell tilpasset tiltaksplan til bruk ved en eventuell ny krisesituasjon. Det siste møtet er et tilbud til pårørende, med søkelys på pårørendes rolle.

Vitenskapelig tittel

Psykoedukativt kurs for pasienter og pårørende med mål om tidlig gjenkjenning av risikosituasjoner som kan øke suicidfare, forebygging og tiltak - en randomisert kontrollert studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2024

Hvem kan delta?

Pasienter som er aktuelle for å delta på denne studien er pasienter som har hatt et selvmordsforsøk, har hatt selvmordsatferd eller risiko for selvmordsatferd.

For å kunne delta i studien må du snakke flytende norsk slik at du kan gi et informert samtykke og besvare relevante spørreskjema. 

Pasienter vil bli inkludert til studien etter innleggelse og vurdering ved akuttpsykiatrisk avdeling på Østmarka eller etter vurdering fra psykiater under innleggelse på annen somatisk avdeling på sykehuset.

Hva innebærer studien?

Studien har til hensikt å undersøke om en ny behandlingsform, et såkalt psykoedukativt kurs, kan redusere selvmordafare i fremtiden. For å undersøke om en ny behandlingsmetode har effekt, må den sammenlignes med allerede eksisterende behandling. Den beste måte å gjøre det på er en randomisert, kontrollert studie. Alle som ønsker å delta blir da tilfeldig valgt til enten å motta den nye behandlingen, eller vanlig behandling.

Hvis du ønsker å delta vil du bli randomisert (tilfeldig fordelt) til:

1) enten å delta på kurset, eller 2) møte kurslederen til ett enkelt møte.

Dette tilbudet kommer i tillegg til annen behandling som du har andre steder.

 

MER OM KURSET

Hvert kurs har ca. 8-10 deltagere og ledes av 2 kursledere.
Det er tre ukentlige møter. De første to møtene varer i 2 timer (45 min x2) og siste møte i 3 timer (45 min x3)

I første møte er det informasjon om temaet selvmordstanker og selvmordskrise.

I andre møte er temaet å oppdage hva som for hver enkelt kan utløse økning av selvmordsfare og gjenkjenne tidlige varselsignaler på økt selvmordsfare og hva som best kan avverge faren.

Ved tredje møte vil hver deltager få hjelp til å fullføre en tiltaksplan som kan brukes om det i framtiden skulle bli en ny krisesituasjon med økt selvmordsfare.

Tilbud til din pårørende (familiemedlem eller venn): Ett møte av ca 2-3 timers varighet etter at ditt kurs er ferdig. Dette møtet er for pårørende uten at kursdeltagerne selv deltar.

Du kan gjerne delta på kurset selv om du ikke ønsker å melde på en pårørende

 

MER OM ETT ENKELT MØTE

Ett møte med kliniker (psykolog eller lege) fra forskningsgruppa, av 1-2 timers varighet, men da med kun deg som deltager.
Temaet for møtet er å lage en tiltaksplan tilpasset deg til bruk om du på nytt skulle oppleve økning av selvmordsfare. 

Utarbeidelse av tiltaksplan er anbefalt som et godt hjelpemiddel for å oppdage risikosituasjoner og utløsende faktorer og lage en oversikt over beskyttende tiltak. Målet er å forebygge og redusere en mulig framtidig risiko. Utarbeidelse av en tiltaksplan er ansett som et svært viktig tiltak for å redusere risiko for selvmord både på kort og lang sikt.

 

FØR oppstart av kurset/møtet vil du blir bedt om å fylle ut syv korte skjema; et skjema som måler forventninger om egen mestring i krevende situasjoner, et skjema som omhandler symptomer på depresjon, et skjema som omhandler symptomer på angst, et skjema som kan gi pekepinn om nivå av mental smerte, et skjema som måler symptomer forbundet med forhøyet selvmordsfare og to skjema om rusmiddelbruk: et for alkohol og et for andre rusmidler.

De samme skjemaene vil du bli spurt om å fylle ut etter fullført kurs/enkeltmøte og deretter etter ca. 6 mnd, 1 år, 2 år og 5 år. Skjemaene vil bli sendt til deg eller kan fylles ut via internett-tilgang. Du vil bli kontaktet for påminning om å fylle ut skjemaene.

 

FORSAMTALE: Noen uker før oppstart av kurs eller individuelt møte med kliniker for å utarbeide tiltaksplan, vil du bli oppringt for en telefonsamtale av ca. 15 minutters varighet. Tema for denne samtalen er avklaring av spørsmål før oppstart av kurs/enkeltmøte.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg fra din pasientjournal og fra Norsk pasientregister, Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret.

Vær oppmerksom

Selvmord er et sensitivt tema som må håndteres med varsomhet. Forskning har ikke vist at risikoen for suicid øker ved å snakke om temaet, og psykoedukasjonskurs er ansett som en trygg behandlingsform. Ettersom det likevel kan oppleves vanskelig å berøre dette temaet, vil kurslederne være tilgjengelige i etterkant av hvert kurs dersom det blir behov for videre oppfølging.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Katrine Kveli Fjukstad
Epost: katrine.k.fjukstad@ntnu.no