EIR-studien

Tidlig psykologisk behandling etter voldtekt (EIR-studien)

Gjennom dette forskningsprosjektet (kalt EIR - studien) vil vi undersøke om en tidlig psykologisk behandling kan forebygge psykiske og/eller fysiske ettervirkninger etter voldtekt. Vi inviterer pasienter som nylig har vært i kontakt med et overgrepsmottak til å delta.

Om studien

Overgrepsmottakene i Norge har lang erfaring med å tilby samtaler og psykososial omsorg, men måten det gjøres på kan variere fra mottak til mottak. Vi ønsker å undersøke om en tidlig igangsatt psykologisk behandlingen (kalt PE, prolonged exposure) bidrar til raskere normalisering av fysiske og psykiske funksjoner etter voldtekten. 
PE er en form for eksponeringsterapi. Metoden har god dokumentasjon som behandling av post-traumatiske stressforstyrrelser etter belastende hendelser. Det forventes derfor at PE også vil dempe stressreaksjoner etter voldtekt, og vil kunne forebygge søvnplager, nedstemthet, underlivssmerter og seksuelle problemer. 


Vitenskapelig tittel

Tidlig psykologisk intervensjon etter voldtekt - en multisenter randomisert kontrollert studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 07.06.2022 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis du er kvinne fra og med 16 år og oppover som oppsøker ett av fire overgrepsmottak som er med i studien innen 3 døgn etter en hendelse med seksuelt overgrep. For å bli inkludert er det viktig at du husker den traumatiske hendelsen. Du må kunne snakke og forstå norsk, og ikke ha noen alvorlig psykisk lidelse eller rusavhengighet. 

Hvis du vil vite mer eller vil delta i EIR-studien, ring St. Olavs overgrepsmottak på telefon 477 16 174 eller send epost til EIRstudien@stolav.no
Hva innebærer studien?

Hvis du samtykker til å delta, får du enten tilbud om oppfølging som vanlig ved overgreps¬mottaket eller PE i tillegg til vanlig oppfølging. Dette avgjøres ved loddtrekning. 

Hvis du trekkes til PE får du tilbud om 4-6 behandlingstimer med helsepersonell (sykepleier, sosionom eller psykolog). Terapien varer 60-90 minutter og gis 1-2 ganger i uka. Behandlingen starter så raskt som mulig etter ditt første møte på overgrepsmottaket. PE innebærer systematisk hjelp til å bearbeide det som har skjedd med deg og metoder for å regulere stress eller uro slik at du kan forholde deg mer aktivt til hendelsen fremfor å skyve det vekk. Dette bidrar til å løse problemer i situasjoner eller i aktiviteter som føles mer utrygge etter hendelsen, slik at det ikke innskrenker livet ditt.

Hvis du trekkes til vanlig oppfølging mottar du oppfølging fra overgrepsmottaket slik det vanligvis gis. Typisk er det oppfølgingssamtaler med helsepersonell om normale reaksjoner etter voldtekten, hjelp til å kartlegge og mobilisere ditt sosiale nettverk, samt samtaler og støtte i temaer du kan synes er vanskelige å forholde seg til eller å løse. 

Målinger 
For å avgjøre behandlingseffekt og nytte ber vi alle deltakerne i studien om å
·         svare på spørreskjemaer på nett
·         gjennomgå video/telefon-intervjuer
·         gå med en aktivitetsmåler som måler søvn og fysisk aktivitet
·         avgi biologiske spytt- og hårprøver for å måle stresshormonet kortisol

Dette ber vi om før og etter behandling, og ved oppfølging 3, 6 og 12 måneder senere.

Spørreskjemaer
Hvis du samtykker til å delta i studien, vil vi be deg om å besvare det digitale spørreskjemaet. Spørreskjemaet tar ca. 20 – 30 minutter å fylle ut og måler stressrelaterte reaksjoner etter hendelsen, symptomer på angst og depresjon, søvnforstyrrelser, seksualfunksjon og underlivsplager, samt livskvalitet. I tillegg trenger vi noen opplysninger om bakgrunnen din, litt generelt om helsa di, bruk av medisiner og rusmidler, og om du har opplevd tidligere overgrep. Vi vil også be deg om samtykke til å hente opplysninger fra din pasientjournal. 

Video/telefon-intervjuer
Video/telefon-intervjuet med en psykolog/psykologistudent tar ca. 45 – 60 minutter. Det handler om ulike symptomer som kan komme etter traumatiske livshendelser og kan gjøres hvor som helst. 

Aktivitetsmålinger, spytt- og hårprøver
Aktivitetsmålerne festes på huden på låret og på korsryggen, og beholdes på i 7 dager. Disse vil måle søvn- og aktivitetsnivået ditt i denne perioden. For å måle endringer i stresshormonet kortisol, ber vi om tre spyttprøver i løpet av en dag (om morgenen når du våkner, etter 30 min. og kl. 22). Dette gjentas over 3 dager. Vi ber også om en hårprøve for å måle langtidsnivået av kortisol. Dette tas fra hår nært hodebunnen på et diskré sted. Siden kortisol i hår per i dag ikke kan måles i Norge, ber vi deg om å få sende hårprøvene til et laboratorium i EU/EØS for slike analyser. Du avtaler å møte forskningsassistenten for utlevering og innlevering av disse prøvene og det vil ta ca. 10 – 15 minutter per gang. 

Du kan reservere deg fra å delta i enkelte deler av studien om ønskelig.  


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål til EIR-studien kan du kontakte: EIRstudien@stolav.no, eller prosjektleder Cecilie Hagemann, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, på telefon 72573825 / 958 29 490 eller e-post cecilie.hagemann@ntnu.no . Hun jobber også ved Overgrepsmottaket ved St. Olavs hospital i Trondheim.