Tidligintervensjon for barn med høy risiko for cerebral parese

I dette forskningsprosjekt ønsker vi å undersøke om et tidlig og lekpreget treningsprogram, Small Step, kan bedre utviklingen hos barn med høy risiko for å utvikle cerebral parese. I tillegg vil vi undersøke om det kan være noen barn som har bedre effekt av treningsprogrammet sammenlignet med andre.

Om studien

Målet med prosjektet er å bedre barnets motoriske og kognitive utvikling, samt samspill og kommunikasjons ferdigheter etter en tidlig skade i hjernen. Dette vil vi gjøre gjennom å tilby det lekpregete treningsprogrammet Small Step allerede fra 4-5 måneders alder.

Etter en skade i hjernen har forskning vist at nettverk og forbindelser i hjernen kan styrkes gjennom egenaktivitet og trening. I og med at en hjerne i utvikling er mest mottagelig for endring ( plastisk), antar vi at tidlig trening i løpet av barnets første leveår er mer effektivt enn trening senere i barnets utvikling (selv om hjernen er plastisk gjennom hele livet).Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Aktuelle barn for å delta i denne studien er babyer som har hatt komplikasjoner før, under eller like etter fødselen. Barn med slike risikofaktorer inngår i et oppfølgingsprogram ved St. Olavs hospital.

I den rutinemessige oppfølgingen er første kontroll ved sykehuset ved 3 måneders alder. Barn som ved denne kontrollen har to eller flere av følgende risikofaktorer vil bli invitert til å delta i studien:

  • Forsinket motorisk utvikling (målt med Alberta Infant Motor Scale (AIMS))
  • Nevrologiske symptomer som vi har oppdaget gjennom nevrologisk undersøkelse
  • Avvikende spontanbevegelser (vurdert med General Movement Assessments (GMA))
  • Patologiske funn ved cerebral MRI eller cerebral ultralyd som er gjort rutinemessig på sykehuset


Ved spørsmål eller interesse for studien ta kontakt via behandlende lege til:
St. Olavs hospital
Barne- og ungdomsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon: 72 57 30 00
 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Small Step programmet varer i 35 uker. Det er inndelt i fem treningsperioder som hver varer i seks uker. Mellom treningsperiodene vil det være en uke uten trening. I programmet er det to treningsperioder med fokus på forflytning (hvordan barnet beveger seg rundt), to perioder med fokus på håndfunksjon og en periode med fokus på kommunikasjon/samspill. Rekkefølgen på treningsperiodene vil bli trukket (ved loddtrekning).

Den lekpregede treningen skal dere foreldre  gjennomføre hjemme i til sammen 30 minutter daglig. Dere vil få ukentlig oppfølging og veiledning fra terapeuter som er involvert i prosjektet. Når Small Steps programmet er ferdig vil vi sørge for god overføring til kommunen og eventuelt til spesialisthelsetjenesten. Dersom det i løpet av treningsperioden skulle dukke opp forhold som tilsier at barnet bør henvises til spesialisthelsetjenesten, vil vi selvsagt også gjøre det.

For å tilpasse treningen til barnet, samt for å følge utviklingen, vil barnet bli undersøkt før oppstart av Small Step programmet. Det vil si tre undersøkelser med to uker mellom hvert testtidspunkt). Dette gjør vi også etter hver treningsperiode, etter avsluttet trening og ved 2 års alder. Testingen blir tilpasset barnets rutiner og kan fordeles over mer enn en dag om ønskelig. Noen av testene innebærer videofilming. I tillegg er det ønskelig å filme en ukentlig oppfølging fra terapeut i løpet av hvert fokusområde. Dette for å kunne se på den oppfølgingen terapeuten gir. Videre vil dere som foreldre bli bedt om å fylle ut spørreskjema om barnets funksjon og egen opplevelse av situasjonen. Vi vil også registrere foreldrenes alder, utdanning og språk, samt om barnet har søsken.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Ann-Kristin G. Elvrum
Telefon: 976 75 897
E-post: ann-kristin.elvrum@ntnu.no