Ulike stråledoser ved småcellet lungekreft

Pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium behandler vi med en kombinasjon av cellegift og stråleterapi. I denne studien undersøker vi om høyere stråledoser gir bedre effekt.

Om studien

Begrenset sykdom vil si at sykdommens utbredelse lar seg inkludere i et strålefelt. I praksis omfatter dette stadium som vi fagfolk kaller I, II og III. De aller fleste responderer godt på behandling, men mange får tilbakefall av sykdommen. Tidligere studier antyder at høyere stråledoser kan gi bedre effekt, men det er ikke gjort sammenlignende studier. I denne studien sammenligner vi effekten av 30 strålebehandlinger, som er standard i dag, mot effekten av 40 strålebehandlinger. Høyere stråledoser kan gi mer bivirkninger, og et viktig mål med studien er å sammenligne frekvens og alvorlighet av bivirkninger. Vi ønsker også å finne ut av hvilke pasienter som kan ha best nytte av denne behandlingen, derfor kartlegger vi grundig helsetilstanden til pasienten før, under og etter behandling.

Relevant sentral informasjon:

Studien gjennomføres av Norsk lungekreftgruppe (NLCG). NLCG er en faggruppe med leger fra alle de store sykehusene i Norge som utreder og behandler pasienter med lungekreft, i samarbeid med danske og svenske sykehus.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle som har småcellet lungekreft i begrenset stadium kan være aktuelle, hvis behandlende lege anser at de er i god nok form til å tåle kombinert cellegiftbehandling og strålebehandling.

Studiepersonell ved sykehusene som er med i studien vil kontakte aktuelle pasienter. Pasienter kan også spørre legen sin om de kan være kandidat for denne studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Deltakerne vil regelmessig bli undersøkt av lege, og vi tar blodprøver og CT-undersøkelser for å se hvordan de tåler behandlingen, og hvilken effekt den har. Vi vil også be de om å fylle ut spørreskjema med jevne mellomrom for å kartlegge helsetilstanden deres.

Alle som deltar i studien får fire standard cellegiftkurer med tre ukers mellomrom. Omtrent fire uker etter den første kuren starter vi strålebehandling. Vi gir to stråledoser hver dag, fem dager i uken. Avhengig av om pasientene skal ha 30 eller 40 stråledoser vil behandlingen vare i tre eller fire uker.

To til tre uker etter siste cellegiftkur blir det tatt CT-bilder av pasientene. Dersom de har hatt god effekt av behandlingen anbefaler vi strålebehandling mot hjernen for å forebygge spredning av kreftsykdommen. Denne behandlingen gir vi med én stråledose per dag i ti dager. Etter at behandlingen er ferdig, følger vi de opp med regelmessige kontroller i inntil fem år.

Vær oppmerksom

Vi tror at høyere stråledoser kan gi bedre effekt av behandlingen, men kan også gi mer bivirkninger. De vanligste er svelgevansker, host, tungpust og slapphet. På kontrollene vil vi følge opp om pasientene har bivirkninger, men det er også viktig at de selv sier fra til legen hvis de opplever plager og ubehag.

Kontaktinformasjon

Bjørn Henning Grønberg
Telefon: 72 82 61 70
E-post: bjorn.h.gronberg@ntnu.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Oslo universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Akershus universitetssykehus
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Østfold
 • Vestre viken
 • Helse Førde
 • Helse Fonna
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Stavanger
 • Helse Møre og Romsdal