Utprøving av legemiddel til behandling av eldre pasienter med lymfekreft (mantelcellelymfom)

Denne studien sammenligner effekt og sikkerhet av legemidlet ibrutinib med effekten av standard cellegiftbehandling hos eldre pasienter med lymfekreft (mantelcellelymfom).

Om studien

ENRICH-studien er et forskningsprosjekt som gjennomføres på flere sentre i Storbritannia og de nordiske landene. Hensikten med studien er å teste effekten og sikkerheten av et nytt legemiddel når det blir brukt til behandling av eldre pasienter med mantelcellelymfom.

Mantelcellelymfom er en type av lymfekreft hvor behandling og prognose har blitt bedre de senere årene. Mange pasienter er eldre, og det er viktig å finne frem til nye behandlinger som også eldre pasienter tåler godt. Standard behandling ved mantelcellelymfom er vanligvis en kombinasjon av cellegift og antistoffet rituximab. Ibrutinib er et nytt legemiddel som påvirker vekst og overlevelse av lymfomceller.

Hensikten med denne studien er å sammenlikne effekt og sikkerhet av ibrutinib i kombinasjon med rituximab, mot effekten av standard cellegift i kombinasjon med rituximab.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Aktuelle pasienter for denne studien er menn og kvinner over 60 år som nylig har fått diagnosen mantelcellelymfom, men som enda ikke har startet behandling.

Studiepersonell ved sentrene som er med i prosjektet følger med på pasienter som får denne diagnosen. Hvis du er aktuell for studien, vil du bli kontaktet av dem og få forespørsel om å være med.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Dette er en randomisert studie, noe som betyr at halvparten av pasientene i studien får den nye behandlingen. Den andre halvparten får standard behandling, og utgjør en kontrollgruppe i studien. Det er tilfeldig hvem som får ny behandling, og hvem som får standard behandling.

Studien innebærer en behandlingsperiode på 24 uker. Pasientene besøker sykehuset hver tredje eller fjerde uke under behandlingsperioden. Deretter vil pasientene motta vedlikeholdsbehandling i 2 år for å forhindre tilbakefall. Halvparten får rituximab alene og den andre halvparten får rituximab sammen med ibrutinib. Pasientene besøker sykehuset annenhver måned under vedlikeholdsperioden. Når vedlikeholdsperioden er over, vil legen gi deg råd om hvilke behandlingsalternativer som er aktuelle videre.

Kontaktinformasjon

Karin Fahl Wader, hovedutprøver for studien i Norge
E-post: karin.wader@stolav.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus