Utredning av pasienter med prostatakreft

For pasienter med høyrisiko (aggressiv) prostatakreft er det viktig å finne ut om det er spredning til lymfeknuter i bekkenet. Dette fordi det har konsekvenser for videre behandling. Formålet med denne studien er å undersøke om PET-avbildning mer nøyaktig kan påvise lymfeknutemetastaser i bekkenet. I tillegg skal vi undersøke om PET kan brukes til planlegging av avansert strålebehandling av prostatakreft.

Om studien

Ved høyrisiko prostatakreft er standard behandling kirurgi eller stråleterapi. Før behandling blir pasienten utredet for å påvise/fjerne eventuell lokal spredning til lymfeknuter i bekkenet. Tradisjonelle avbildningsmetoder (for eksempel MR) har dessverre lav følsomhet for å oppdage spredning.

I prostatakreftceller finnes det store mengder av enzymet «prostata-spesifikt membran antigen» (PSMA) sammenlignet med andre celler. I avbildning med PSMA-PET bruker vi et radioaktivt sporstoff som søker seg til dette enzymet. PSMA-PET har tidligere vist lovende resultater for å påvise spredning ved prostatakreft. Det er likevel behov for større studier for å finne ut om PSMA-PET gir bedre resultater enn MR.

Hensikten med studien er å sammenligne den diagnostiske nøyaktigheten til PSMA-PET og MR. 


Vitenskapelig tittel

PSMA PET/MRI for lymfeknutedeteksjon i høy-risiko prostatakreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2021

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du fått påvist høyrisiko prostatakreft og planlegges enten for operasjon eller strålebehandling. Du kan melde deg til studien via din fastlege, urolog eller onkolog.

For pasientene som blir operert vil bildene bli sammenlignet med histologiske funn etter operasjon. For pasientene som får strålebehandling skal bildene brukes for å utvikle metoder for PSMA-PET/MR-basert strålebehandling.

Fastlegeinformasjon: Inklusjonskriterier: - Høyrisiko lokalisert/lokalavansert prostatakreft i henhold til NCCN Guidelines, v 2.2022, kandidat for radikal prostatektomi eller strålebehandling Eksklusjonskriterier, begge kohorter - Kreft 5 siste år, med unntak av basalcellekarsinom - Fjernmeetastaser eller metastaser i skjelett - Generelle kontraindikasjoner for MR (pacemaker, aneurismeklips, metallimplantater eller -gjenstander i kroppen, alvorlig klaustrofobi) - Alvorlige tilstander som medfører at pasienten ikke er i stand til å fullføre deltakelse i studien eller som vil påvirke evalueringen av studiemålene. - Implantater i bekkenregionen som kan påvirke bildekvaliteten på PET/MR/CT.

Hva innebærer studien?

Du får som en del av den rutinemessige utredningen gjennomført en PET/CT. Før undersøkelsen blir du bedt om å faste i ca. fire timer. 90 minutter til to timer før undersøkelsen starter får du et radioaktivt sporstoff gjennom en venflon i hånden. Hvis du deltar i studien får du i tillegg til PET/CT utført en kombinert PET/MR rett før eller rett etter PET/CT-undersøkelsen. Før undersøkelsene får du også en sprøyte for at tarmene ikke skal bevege seg under undersøkelsen. PET/MR- undersøkelsen tar til sammen ca. én time, hvor du ligger på ryggen i skanneren. Dette vil oppleves likt som en ordinær MR-undersøkelse. Inkludert ventetid og PET/CT-undersøkelsen må du sette av i overkant av fire timer for å være med i prosjektet.

Hvis du skal til strålebehandling gjennomfører vi også en ny MR-undersøkelse samme dag som du skal til rutinemessig CT. Dette for å tegne inn hvilke områder vi skal bestråle. Denne MR-undersøkelsen tar rundt 30 minutter og blir utført rett før eller rett etter CT.


Vær oppmerksom

PET/MR-undersøkelser brukes ikke rutinemessig før operasjon for prostatakreft eller for å planlegge strålebehandling. I utgangspunktet vil behandling bli gjennomført som planlagt uavhengig av hva PET/MR-undersøkelsen viser, og deltagelse i prosjektet vil ikke påvirke behandlingen du får. 

Dersom det imidlertid skulle være sterk mistanke om mer utbredt sykdom basert på PET/MR-undersøkelsen, vil behandlende lege i samråd med deg vurdere om det er hensiktsmessig å endre den opprinnelige behandlingsplanen

Kontaktinformasjon

Du kan melde deg til studien via din fastlege, urolog eller onkolog.

Kontaktpersoner for denne studien:

Tone Frost Bathen; mobil 95021097
Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU
Tone.F.Bathen@ntnu.no

Kontaktperson Helse Bergen HF: 
Kristina Førde, mobil 94282796, kristina.forde@helse-bergen.no

Kontaktperson Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hege Sagstuen Haugnes, mobil 99 27 70 80, hege.sagstuen.haugnes@unn.noSamarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • Universitetssykehuset Nord-Norge