Utvikling av elektronisk skåringssystem ved smertebehandling etter operasjon

Hensikten med studien er å se på hvordan vi kan forbedre behandlingen av våre pasienter etter operasjoner. Vi ønsker å undersøke dette på et utvalg av våre operasjonspasienter for å se hvordan kvaliteten på denne behandlingen er, og hvordan vi kan gjøre den bedre.

Om studien

Vi mener oppfølgingen av opererte pasienter kan bli bedre, og dermed økes pasientsikkerheten. En mer optimal behandling tilpasset den enkelte vil kunne gi færre komplikasjoner og mindre plager for den enkelte operasjonspasient. Vi vet at god behandling den første tiden etter en operasjon er viktig for å gi et best mulig resultat etter operasjonen. Derfor har vi utviklet et skåringssystem kalt Efficacy Safety Score som tar opp i seg flere faktorer i pasientens tilstand, og som gir helsepersonellet klare tilbakemeldinger.

Studien vil basere seg på opplysninger om smerte, kvalme og din generelle tilstand etter operasjonen. Vi vil se om en mer systematisk oppfølging de første timene etter en operasjon vil gi forbedret resultat for pasientene.


Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Voksne pasienter som skal opereres ved St Olavs hospital HF, Orkdal, og som forventes å ligge på sykehuset i mer enn 12 timer etter inngrepet kan bli forespurt om å delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi foretar undersøkelser av deg de første tjuefire timene etter operasjonen. Dette er den tiden du erfaringsmessig trenger noe ekstra oppfølging. Den er i utgangspunktet lik det alle pasienter får i dag, men vi benytter et nyutviklet skåringssystem i dette prosjektet. Vi bruker også et trådløst overvåkningssystem i denne perioden. Deretter kommer et kort oppfølgingsintervju før utskrivelsen hvor vi ønsker å få dine tilbakemeldinger om den første tiden etter operasjonen.

Kontaktinformasjon

Erlend Johan Skraastad, overlege anestesiavdelingen, St Olavs hospital HF
E-post: Erlend.Johan.Skraastad@stolav.no