​​Pasient- og pårørendeopplæring er ett av helsevesenets fire hovedoppgaver.

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

St. Olavs hospital tilbyr opplæring og kurs for pasienter og pårørende.

Kontakt lærings- og mestringssentrene på St.olav

Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god opplæring. Denne rettigheten gjelder også dine pårørende.

Helseforetaket tilbyr et bredt tilbud innenfor pasient- og pårørendeopplæring både innen somatikk, psykiatri og rusfeltet. Tilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner, lærings- og mestringssentre (LMS), pasienter og pårørende.

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon

Henvisning:

Du må ha henvisning fra lege for å delta på de fleste kurs og gruppetilbud for pasienter ved St. Olavs hospital. Elektronisk henvisning kan sendes fra fastlege eller lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer opplæringstilbudet. Se kursoversikt for informasjon om arrangerende avdeling.

Oversikt over kurs- og opplæringstilbud:

St. Olavs hospital tilbyr kurs både i Trondheim og i Orkdal. Vi tilbyr kurs og gruppetilbud ved lærings- og mestringssentrene ved  Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, Barne- og ungdomsklinikken, Habiliteringstjenesten for voksne, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Nidaros DPS og Rehabiliteringsklinikken

Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Annen praktisk informasjon

  • Detaljert informasjon om hvert enkelt kurstilbud blir tilsendt så snart du er påmeldt.
  • Ta kontakt med aktuell arrangør dersom du har spørsmål vedrørende tilgjengelighet og universell utforming av kurslokalene.
  • Parkering ved sykehuset skjer etter egne regler
  • St. Olavs hospital følger nasjonale føringer angående smittevernshensyn. Du skal være trygg på at all aktivitet skal skje på en god måte både for deg som pasient, pårørende og for de ansatte.

 

Vi anbefaler at du som skal delta på et lærings- og mestringskurs gjennomgår dette e-læringskurset som forberedelse før kurs.

Både pasienter og pårørende har rettigheter knyttet til blant annet reise og opphold i forbindelse med opplæringstilbud:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasientreiser

Fritt behandlingsvalg

Deltakelse på lærings- og mestringstilbud er en del av ordningen for rett til å velge behandlingssted.

Rett til valg av behandlingssted

Når du har deltatt på opplæringstilbud ved sykehuset, kan du få tilbud eller selv søke om videre oppfølging i kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Dette er helsefremmende og forebyggende kommunale tilbud. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Lenke til frisklivs-, lærings- og mestringssenter i Trøndelag.

Nyttige lenker

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Kompetansetjenesten eies av Helse Sør-Øst RHF, og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Kompetansetjenestens mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

NK LMH - Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

 

Regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge (ROPP) er en rådgivende funksjon som skal bistå læring og mestringssentrene i regionen. 

Les mer her

  • Hva er lærings- og mestringstilbud?
  • Tilbud på sykehus og i kommuner
  • E-læring
  • Nyttig å dele erfaringer

Lenke til nyttig informasjon om lærings- og mestringstilbud på HelseNorge

Flere definisjoner av brukermedvirkning knyttet til helsetjenesten vektlegger at brukere inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner i planlegging, gjennomføring, evaluering og beslutningsprosesser. Definisjonene understreker at for å tilby kvalitativt gode tjenester er brukerkunnskap nødvendig. Brukerkunnskapen omfatter individuell kunnskap om den enkelte brukers liv og erfaring, eller om det å være pårørende. Den kan også omhandle generalisert kunnskap knyttet til hvordan det er å leve med helseutfordringer.

Les mer om brukermedvirkning hos NKLMH

NK LMH har en sentral og viktig rolle i å bidra til at lærings- og mestringstilbud for personer som lever med langvarige helseutfordringer og deres pårørende, understøttes faglig og er kunnskapsbasert i større grad enn tidligere. Dette for å øke kvaliteten på tjenestene, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om dette på NKLMH sine nettsider

Du har rett til å ta del i valg om egen behandling. Dette kalles samvalg og gjøres sammen med helsepersonell. Samvalgsverktøy kan være til stor hjelp i denne valgprosessen.

Les mer om dette på helsenorge sine nettsider

Lærings- og mestringssentrene ved St. Olavs hospital

Lærings- og mestringssentrene ved St. Olavs hospital jobber for at pasienter og pårørende skal få informajson, kunnskap og hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsa si.

Ta gjerne kontakt med oss.

 

Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital
En person som holder en presentasjon

Gratis forelesning hver fredag

Hver fredag har du mulighet til å lære noe nytt. Våre fredagsforelesninger er åpne for alle, både ansatte og besøkende.

Bli oppdatert på det siste innen blant annet demens-, ALS- og stamcelleforskning fra høyt kompetente fagpersoner.

Møt opp på Kunnskapssenteret hver fredag kl.08.00-08.30 eller se direktestrømming eller opptak på nett når det passer deg.

Les mer
En kvinne med en ryggsekk smilende

En av ti jenter rammes

Hvorfor er det så mange som får brystkreft? Bli med på innsida av sykehuset i Diagnose, St. Olavs egen podkast.

Lær mer om årsakene til og behandlingen av brystkreft, og bli kjent med Siri Wahl-Olsen, i et sterkt og lærerikt møte om det å leve med brystkreft, og ikke minst om senskadene etter at man er friskmeldt og om muligheten for tilbakefall.

Lytt til Diagnose
En person som sitter på en hylle med utsikt over havet

Bør du kjenne etter når det gjør vondt?

Ikke alltid, ifølge ekspertene. Med kroniske smerter gjelder andre spilleregler. Bli med på innsida av sykhuset i Diagnose, St. Olavs egen podkast.

Lær mer om dagens smertebehandling, og møt Brynjulf Ystgard, som forteller om hva han gjør for å få en bedre hverdag, til tross for at han lever med kroniske smerter.

Lytt til Diagnose
En gammel mann med armene ut
Sist oppdatert 24.05.2024