Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

NERS - nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet har ansvaret for den nasjonale oversikten over sakkyndige, rekvisisjon av sakkyndige for påtalemyndigheten, utvikling av rekvisisjonssystemet, statistikk og rapportering av rekvirentssystemet.

NERS er lokalisert ved Klinikk psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet sammen med Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) og Sentral fagenhet for tvungen omsorg (SFTO) i Trondheim.


Virksomheten til NERS er blant annet beskrevet i forskrift for rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndighet: Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige - Lovdata

Riksadvokaten har 10.10.2018 gitt retningslinjer for påtalemyndighets bruk av enheten (2018/00560-021 GKL/ggr 623): https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2018/10/Retningslinjer-Nasjonal-enhet-for-rettspsykiatriske-sakkyndigoppdrag.pdf 


Enheten består av venterom, testrom og observasjons-/samtalerom, samt kontorer og møterom. Området er tilknyttet alarm- og varslingssystemet til RSA og SFTO. Alle sakkyndige som inngår i oversiktslisten til NERS kan bestille bruk av testrom/samtalerom. Det er inngått avtale mellom NERS, RSA og SFTO om prosedyre for mottak av observand og sakkyndig.


NERS utarbeider også orienteringsskriv til innmeldte sakkyndige som de mottar med e-post. I den grad NERS blir orientert om relevante aktiviteter (rettspsykiatriske kurs, møter o.l.) vil disse videreformidles til de som er innmeldt i oversikten.

 

Saksgang

NERS mottar rekvisisjon fra påtaleenheter i hele landet og har faste prosedyrer for saksbehandlingen.

 • Rekvisisjonsskjema mottas via e-post (ners@stolav.no) eller vanlig postgang. Postadressen er Postboks 1803 Lade, 7440 Trondheim. Elektroniske henvendelser går også direkte til en 24 timers betjent vakttelefon (905 66 555).
 • Vaktansvarlig på enheten gjennomgår liste over sakkyndige og vil på bakgrunn av rekvisisjonen (etter hastegrad, observand, sted, type, m.m.) velge ut navn for oppringing og forespørsel.
 • Potensielt sakkyndige fra innmeldingsoversikten blir oppringt av vaktansvarlig for avklaring av tilgjengelighet, habilitet overfor observanden og eventuelt innbyrdes habilitet mellom aktuelle sakkyndig.
 • Rekvirenten får telefonisk og skriftlig tilbakemelding om potensielle tilgjengelige sakkyndige i samsvar med rekvisisjonen.
 • Rekvirenten avgjør selv hvem som eventuelt oppnevnes, og gir så tilbakemelding til NERS når den/de sakkyndige har fått oppdraget.

I ekstraordinære tilfeller vil det være påkrevet med en sakkyndig undersøkelse raskere enn det standard prosedyre muliggjør. Da kan rekvirenten rette en telefonisk henvendelse til vaktansvarlig (905 66 555) og be om hurtig saksbehandling. Skriftlig rekvisisjon sendes da av rekvirenten i ettertid. Henvendelse og svar protokollføres akkurat som ved standard prosedyre.


Retningslinjer fra Riksadvokaten 2018/00560-021GKL/ggr 623:

https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2018/10/Retningslinjer-Nasjonal-enhet-for-rettspsykiatriske-sakkyndigoppdrag.pdf


296L 2018-2019, Sammendrag: sakkyndighet, s. 6:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-296l/?all=true


154L 2016-2017, punkt 7.3.3, s. 223:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-154-l-20162017/id2557006/


Retningslinje for kontakt fra domstoler om sakkyndige med vesentlig avvik fra forventet opptreden:

 Se retningslinje


Retningslinje for kontakt fra påtalemyndigheten om sakkyndige med vesentlig avvik fra forventet opptreden: 

Se retningslinje

Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-09-30-1921 

 

Stab:

 • Svein Øverland, seksjonssjef
 • John Sigurd Tetlien, faglig leder
 • Bjørn K Soknes, spesialrådgiver
 • Kirsten Rasmussen, professor emerita
 • Karl Heinrik Melle, psykiater
 • Hilde Dahl, seniorforsker
 • Bodil Stenkløv, prosjektkoordinator
 • Liv Marthe Thomsen, sekretær

Samarbeidsforum:

 • Eirik Lereim, Trøndelag tingrett
 • Kari Øverland, Norsk psykologforening
 • Kjersti Narud, SIFER
 • Kolbjørn Lium, advokat
 • Øyvind Duguid Jensen, Norsk psykiatrisk forening
 • Sven Arne Dahl-Michelsen, Vest politidistrikt
 • Brit Kari Kirkeeide, Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Trude Sparre, Riksadvokatembetet
 • Elin Utvik, Domstolsadministrasjonen

Vakt:

 • Jan Erik Grinde, psykologspesialist
 • Karen Alvestad Aukrust, psykiater
 • Kåre Nonstad, psykologspesialist

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) har som mandat å samarbeide med de regionale kompetansesentrene om undervisning, utvikling av faglige retningslinjer og standarder, initiere forskning, samt sørge for videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri.

I den forbindelse gjennomfører NERS, i samarbeid med SIFER og andre sentrale fagmiljø, en webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Deltagelse krever ingen påmelding og er gratis. Opptak lagres på https://sifer.no/undervisning/ners-mini-webinar/

Kontakt

Telefon

Postadresse

St. Olavs hospital NERS Postboks 1803, Lade 7440 Trondheim