Det starter med deg selv

Blogg - Nils Kvernmo: Det er viktig at alle ansatte og ledere på St. Olavs Hospital har viljen og evnen til å bli bedre for pasientene.

Publisert 20.07.2016

Nylig deltok jeg på forbedringskurs sammen med lederne i Psykisk helsevern. En flott gjeng som har mye å lære bort til direktøren. Ikke bare konstruksjon og kasting av papirfly hvor jeg av naturlige årsaker ble teamassistent for ekspertene. Frontlinjelederne har en unik kunnskap om hvordan det er å lede face to face med pasienter og behandlere. De vet hvordan rammebetingelser og beslutninger fungerer der det viktige i helsetjenesten foregår - der kunnskap og teknologi møter pasienten. St. Olavs viktigste våpen for å nå vår visjon om fremragende behandling, er å frigjøre den potensielle kraften til kontinuerlig forbedring som ligger i arbeidsprosessene i fronten. Kortere avstand mellom direktør, klinikksjefer og nivå 3 og 4 - ledere vil også gi bedre resultater for våre pasienter. Kort oppsummert var det inspirerende og lærerikt for meg å møte ledere ved sykehuset i en slik setting.


Vi ønsker å være i front på pasienttilfredshet, faglig innhold og god utnyttelse av ressursene - samtidig. Samfunnsstruktur, budsjettrammer og politiske vurderinger er selvsagt viktige elementer her. Men jeg vil hevde at det aller viktigste hos hver enkelt ansatt og leder er viljen og evne til å bli bedre - for pasientene. Vi skal alle kjenne at vi har to jobber, den ene er jobben og den andre er forbedring. Mette Røsbjørgens nasjonale pasientsikkerhetspris for 2015 har inspirert oss alle. Ortopedisk avdeling erkjente at absolutt alle trykksår kan forebygges - ingen behøver å få det. De fokuserte på det, og målte hvordan det lå an hos dem rett og slett ved å se på hver enkelt pasient. De fant da at forekomsten var mellom 5 og 10 prosent. Deretter ble fagkunnskapen brukt til å bestemme hvilke tiltak som er effektive for å forebygge trykksår. Tiltakene ble gjennomført og resultatene løpende målt og diskutert. Det er et viktig bidrag til fremragende behandling - høyere pasienttilfredshet, bedre faglig behandling og bedre ressursutnyttelse - SAMTIDIG.


Over 300 ledere ved St. Olav har i høst deltatt på det samme kurset i praktisk kvalitetsforbedring som jeg selv som nevnt deltok på. Ett av de spørsmålene som ble stilt, er hvordan skal vi få tid til dette på toppen av den jobben vi gjør. Svaret er selvsagt at vi i alle fall ikke har tid til å bruke ressurser på å gjøre feil eller unødvendige komplikasjoner. Det er derfor et lederansvar på alle nivå å stimulere forbedringsideer og forbedringsarbeid. Alle ledere kan nå litt om metodikk for forbedringsprosjekter. Hvis man behøver hjelp og veiledning, kan man ta kontakt med kvalitetssjef Merete Blokkum. Hun leder et nettverk bestående av forbedringseksperter som har fått en internasjonal utdannelse i regi av Institute for Healthcare Improvement og de nordiske pasientsikkerhetsprogrammene. Det er et mål for meg å sende 3 - 5 personer årlig på et slikt utdanningsopplegg. Interesserte må først få godkjenning hos sin klinikksjef, og deretter melde interesse til kvalitetssjefen. Fremragende behandling er et lederansvar, men det er også hver enkelt av oss sitt ansvar.

Det starter med deg selv.