– Effekten må være bedre pasientbehandling

Integrasjonsprosessen mellom St. Olav og Det medisinske fakultet, NTNU er for tiden inne i et hektisk løp med tre delprosjekter, der to av prosjektene rører ved organiseringen av sykehuset.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 20.07.2016

Visjonen om det integrerte universitetssykehuset er basert på tanken om at nært samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning og klinikk er til det beste for pasienter og brukere.
– Det handler om å skape synergi som fremmer faglig utvikling, optimal ressursbruk og dermed stadig bedre pasientbehandling, sier Tom Christian Martinsen, som er tilsatt som prosjektleder for integrasjonsprosjektet, for tiden i permisjon fra stillingen som avdelingssjef ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer. Nylig la Martinsen frem arbeidet med de tre prosjektene i Fakultetsstyret.

En gruppe menn i et rom
Prosjektleder Tom Christian Martinsen orienterer Fakultetsstyret. Foto: Frode   Nikolaisen

Sykehusdirektør og styreleder i Fakultetsstyret, Nils Kvernmo, er tydelig på at endring i organisasjonsstruktur må ha et klart, overordnet mål.
– Spørsmålet er hva vi vil oppnå. Det er viktig at organisasjonsendring begrunnes i at vi skal prestere bedre i det vi driver med. Vi må ha klart for oss hvordan vi definerer mål og hvordan vi rapporterer, påpeker Kvernmo.


En person som bruker briller
Lederne av hver sin organisasjon i integrasjonen, dekan ved DMF, Bjørn Gustafsson (t.v.), og sykehusdirektør og styreleder i Fakultetsstyret, Nils Kvernmo. Foto: Frode Nikolaisen 

Organisering av forskning diskuteres bredt

Det er allerede et nært samarbeid mellom St. Olav og DMF, og delprosjekt 2 handler om fremtidig organisering av forskning, innovasjon og utdanning (FIU) ved det integrerte universitetssykehuset. I juni 2015 fattet styrene ved de to organisasjonene et likelydende vedtak hva gjelder organisering av FIU:
- Aktiviteten innenfor utdanning, forskning og innovasjon skal finansieres, organiseres og rapporteres i fellesskap.
- Støttefunksjoner og infrastruktur knyttet til utdanning, forskning og innovasjon skal i varetas i felleskap.
For å imøtekomme styrevedtakene har det blitt utarbeidet to ulike modeller, som nå er ute til bred diskusjon i begge organisasjonene.
– I modell 1 utgjør DMF FIU-avdelingen for sykehuset, ved at administrerende direktør gir dekan totalansvar for FIU på både sykehus og fakultet. Dekan er da også ansatt ved sykehuset. Det etableres en felles støtteenhet for FIU med en leder under dekan. All rapportering på FIU går fra institutter og klinikker til dekan, som rapporterer videre til rektor og administrerende direktør. Administrerende direktør og dekan får ansvar for felles rapportering til HOD og KD, forklarer Martinsen.

– I modell 2 etableres en felles støtteenhet for FIU med én leder, som er organisert under både dekan og administrerende direktør. Rapportering på FIU går både fra institutter og klinikker til henholdsvis dekan og administrerende direktør som sammen utarbeider felles rapportering til HOD og KD, legger han til. I fakultetsstyret kom det tydelige innspill på at ledere på sykehuset må fremheve forskning, at forskningsaktivitet må foregå i klinikkene, og at det skal være et tydelig lederansvar. Klinikksjef og professor Rune Wiseth var som Nils Kvernmo tydelig på at integrasjonen må ha en effekt ut over organisasjonskartet.
– Ansvarsforholdet må være tydelig, og effekten må være bedre pasientbehandling, sa Wiseth.

Felles organisasjonskart?

Delprosjekt 3 handler om etablering av mest mulig samsvarende institutt- og klinikkstruktur for St. Olav og DMF.
– Tanken er enda tettere samarbeid mellom institutter og klinikker for å optimalisere pasientbehandlingen. Utfordringen er ulik størrelse på institutter og klinikker/divisjoner, og fordeling på sentra. Det er i dag et pågående arbeid for å utarbeide forslag til ny institutt- og klinikkstruktur, hvor det er nærliggende å vurdere å øke antall institutter og redusere antall klinikker/divisjoner, meddeler Martinsen.

Styrene har bedt om at forslag til løsninger for delprosjekt 2 og 3 foreligger før sommeren 2016.

Nytt, stort helsefakultet

Delprosjekt 1 dreier seg om fusjonsprosessen ved NTNU, som har betydning for instituttstrukturen ved Det medisinske fakultet (DMF).
– Mer enn 3000 studenter og 300 ansatte fra høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik skal sammen med dagens medisinske fakultet bli et nytt helsefakultet. Navnet er ikke bestemt, men de nye studieretningene som skal inn i det nye fakultetet er sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, audiologi, radiografi og vernepleie. Arbeidet med strukturen er i full gang, opplyser prosjektleder Tom Christian Martinsen.

Styrene har sammen bedt om at det innen juni i år utarbeides forslag til hvordan styrevedtakene fra juni 2015 skal løses. Fram til da er det laget en tidslinje for milepæler og en plan for medvirkning som innbefatter involvering /møter med tillitsvalgte, verneombud, klinikksjefer og instituttledere og andre ansatte i begge organisasjonene. Det planlegges også gjennomføring av ROS- analyser, høringer og workshops. Prosjektgruppen for integrasjonsprosessen består foruten prosjektleder Tom Christian Martinsen også av organisasjonsdirektør ved St. Olav, Heidi Magnussen, og administrasjonskoordinator ved DMF, Arild Skaug Hansen.