Budsjett 2017 vedtatt

Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i dag et stramt budsjett for 2017. – Nå blir det viktig å fortsette med alt det bra forbedringsarbeidet som skjer. Det skal hjelpe oss å nå mål, sier styreleder Anne Breiby.

Marit Kvikne
Publisert 16.12.2016
Sist oppdatert 18.12.2016

2017-budsjettet er mindre robust enn tidligere år, men styret mener målet er innen rekkevidde selv om det er vanskelig. Forbedringsarbeidet pekes på som en av nøklene til å lykkes.
– I dag var jeg med på årets julemøte og fikk da del i utdelingen av priser til forskning, forbedring og arbeidsmiljø. Det er en imponerende jobb som gjøres her på St. Olavs Hospital, sier Breiby.

Tøffere å nå målet

Neste års krav til effektivisering er på to prosent, og medfører en økonomisk utfordring på om lag 180 millioner kroner. Dette er innarbeidet i budsjettet. I tillegg kommer endringer som følge av Regjeringens budsjettforlik i desember. For St. Olavs Hospital betyr dette vel 30 millioner kroner.
Selv om beløpet ikke er så forskjellig fra tidligere år, blir omstillingskravet stadig vanskeligere. Kravet til mer effektiv drift kommer på toppen av ti års omstilling i sykehuset. Til nå har effektiviseringen vært mulig gjennom å øke aktiviteten, med påfølgende økte inntekter, men uten tilsvarende vekst i kostnader.
Ved inngangen til 2017 ser det ut til at St. Olavs Hospital kan ha nådd en grense for hvor stor aktivitetsøkning som er mulig, uten å ansatte flere. November-resultatet viser like høy aktivitet som forventet, men samtidig for høye lønnskostnader

Halvparten til klinikkene

Omstillingen som har skjedd i St. Olavs Hospital har ikke vært mulig uten den store innsatsen fra ansatte, og det er helt nødvendig at klinikkene har realistiske budsjetter som de kan ha tro på. Derfor er kun halvparten av budsjettutfordringen blitt lagt ut på klinikker og divisjoner. Det utgjør 80 millioner kroner, eller om lag én prosent produktivitetsforbedring.

Mindre til medisinsk-teknisk utstyr

Den andre halvparten skal løses gjennom felles forbedringsprosjekter, redusert vedlikehold og mindre opptrapping enn forventet på medisinsk-teknisk utstyr.
– Vi kan gjøre dette i 2017, men det vil ikke være bærekraftig over tid. Medisinsk utstyr er så viktig for behandlingen, at det må gis oppmerksomhet fremover, mener Anne Breiby. Styret vedtok at neste langtidsbudsjett må vise hvordan man planlegger en opptrapping på dette området.

Felles satsing på forbedring

Sykehusets forbedringsprogram for 2017 ble vedtatt sammen med budsjettet, og prioriterer de viktigste tiltakene som skal til for å innfri krav og forventninger. Her pekes det spesielt på arbeidet med å drive kontinuerlig forbedring og å legge til rette for fremragende akuttbehandling.
 – Forbedringsprogrammet beskriver konkrete tiltak som skal bringe oss fremover. Å få effekt av disse tiltakene er helt nødvendig for å klare 2017-budsjettet og sikre robusthet fremover, sier Breiby.
Styrevedtaket peker også på at utfordringene fremover er så krevende at de ikke vil kunne løses uten at det gjøres strukturelle tiltak på St. Olavs Hospital, og at det sørges for at ressursene i det samlede sykehusnettverket utnyttes på en bedre måte. Det vises til at regionens ambisjonsnivå er så stort at det vil kreve strukturelle tiltak i alle foretak og mellom foretakene i regionen.

Budsjettmålet for 2017 bygger på effektiviseringskravene fra Helse Midt-Norge, som blant innebærer felles sparing til nye pasientjournal, Helseplattformen, nytt sykehus på Nord-Møre økte kostnader til nye medikamenter. Ferdigstilling av nytt akuttbygg på Østmarka er også prioritert i budsjettet.

Forbedringsprogram 2017. PDF

Møteprotokoll 16.12.2016. PDF

Styresaker 16.12.2016. PDF