Seminar om medisinske kvalitetsregistre

Viktige tall for trygg og god behandling

Onsdag 30. november er St. Olavs Hospital for første gang vertskap for et regionalt seminar om medisinske kvalitetsregistre. Der skal blant annet St. Olavs-overlege Arne Kristian Myhre presentere tall fra de ni første månedene med eget register for sosialpediatri.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 29.11.2016

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er et nasjonalt satsningsområde, der formålet er kvalitetsforbedring og forskning. Som helseminister Bent Høie også har påpekt, har registrene en sentral rolle i arbeidet for å nå regjeringens mål om en trygg og god helsetjeneste for alle. I dag har vi 54 godkjente nasjonale medisinske kvalitetsregistre som samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging for en gitt pasientgruppe.

Første gang

Onsdag 30. november rettes oppmerksomheten mot nettopp dette temaet da St. Olavs Hospitals Seksjon for medisinske kvalitetsregistre sammen med Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arrangerer et seminar med tittelen «Kvalitetsregistret – som kunne telle til ti» på Laboratoriesenteret på Øya.

– Dette er første gang vi arrangerer et regionalt seminar om medisinske kvalitetsregistre, og i tillegg første gang vi arrangerer et lokalt seminar om dette temaet, sier Elin Tollefsen, arrangør og overlege ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre i Fagavdelingen ved St. Olavs Hospital.

Håper å forebygge overgrep

Blant de mange postene på programmet er presentasjoner av Hjerneslagregisteret ved Hild Fjærtoft og Bent Indredavik fra Norsk hjerneslagregister, og Register for sosialpediatri ved overlege i pediatri, Arne Kristian Myhre. Registeret for sosialpediatri ble startet ved nyttår 2016, og Myhre vil onsdag vise til tall for de første ni månedene for å forklare hvorfor han mener et slikt register er viktig.

– Vold og overgrep mot barn er vanlig og årsak til mye uhelse. Når vi skal prøve å bygge opp et tilbud til barna er det viktig at vi nærmest kontinuerlig ser på egen praksis for at den i størst mulig grad fyller behovet, sier han.

Kvalitet i behandling

Målet for seminaret er å bedre kunnskap om hva medisinske kvalitetsregistre er, og hvordan registerdata kan brukes til kvalitetsforbedring og kvalitetsstyring i helsetjenesten. Totalt 125-130 deltakere fra hele regionen er påmeldt seminaret, og alle helseforetak er representert.

– Resultatene fra registrene gir informasjon om kvalitet i behandlingen ved norske sykehus. De kan sammenliknes over tid og til en viss grad mellom institusjoner. Lokale og regionale registre kan på samme måte som de nasjonalt godkjente registrene bidra og brukes til kvalitetsforbedring lokalt - og til forskning, forklarer Tollefsen.

Nasjonalt Servicemiljø region Midt-Norge arbeider tett inn mot de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene som driftes i Helse Midt-Norge, og er samlokalisert med Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved MTFS på St. Olavs hospital. Lokale og regionale registre kan på samme måte som de nasjonalt godkjente registrene bidra og brukes til kvalitetsforbedring lokalt og til forskning. Servicemiljøet gir også råd og veiledning til regionale og lokale kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge.


Tid: Onsdag 30. november kl. 10:00-14:00
Sted: Laboratoriesenteret LA21, 2 etg., St. Olavs Hospital
Seminaret er gratis!