2016 i pluss

Aktiviteten har aldri vært høyere og ventetiden har ikke vært lavere. Samtidig landet regnskapet 30 millioner kroner bedre enn budsjett. – Dette er gode resultater for St. Olavs Hospital og pasientene, sier styreleder Anne Breiby.

Marit Kvikne
Publisert 05.04.2017

Hun gir honnør til ansatte for den innsatsen som er gjort. 

– Resultatene vi oppnår er summen av den jobben hver enkelt ansatt gjør. Vi er en organisasjon i kontinuerlig forbedring, og det er både bra og viktig, sier Breiby.

Styreleder Anne Breiby er fornøyd med årsresultatet for 2016. Bildet er tatt i et tidligere styremøte. Foto: Frode Nikolaisen
Styreleder Anne Breiby er fornøyd med årsresultatet for 2016. Bildet er tatt i et tidligere styremøte. Foto: Frode Nikolaisen
Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i dag årsregnskap og årsberetning for fjoråret. For niende år på rad leverer sykehuset et økonomisk resultat som er bedre enn styringsmålet. 
– Dette betyr mye for vår egen handlefrihet og mulighetene til å gjøre fremtidige investeringer, mener styrelederen. Hun peker blant annet til nytt akuttbygg på Østmarka. Det nye bygget er finansiert med egne midler og lån.

Årsresultatet er på 222 millioner kroner, og er altså 30 millioner kroner bedre enn styringskravet på 193 millioner kroner. Det budsjetteres med overskudd fordi St. Olavs Hospital bidrar til felles investeringer i Helse Midt-Norge. Helseplattformen, som skal gi en ny og moderne pasientjournal, er en viktig del av dette.

Innfrir på ventetider

Gjennomsnittlig ventetid for 2016 var 57 dager. Det ligger godt under kravet på 65 dager, og er på nivå med årets nasjonale mål.
– Vi i styret ser at det er gjort et systematisk arbeid over tid. Det har gitt stabilt lave ventetider, og er en forutsetning for å møte kravet om stadig lavere ventetid. Samtidig må vi ha en særskilt oppmerksomhet på ventetider innen barne- og ungdomspsykiatrien, hvor man er langt unna målet på 40 dager. Psykisk helsevern og rus har høy prioritet, og vi må snu trenden med økte ventetider for barn og unge, sier Breiby.

I april 2016 nådde sykehuset for første gang null fristbrudd for avtalt ventetid. I dag ligger antall fristbrudd stabilt lavt og svinger i overkant av null. Ved årsskiftet var det åtte fristbrudd.

Forbedring på dagsorden

2016 var også et år preget av høy aktivitet og fullt sykehus. Tilstrømmingen til akuttmottaket har økt betydelig de senere årene, og har i lange perioder gjort det krevende for både pasienter og ansatte. Mens sykehuset leverer godt på ventetider, har St. Olavs Hospital fortsatt en vei å gå for å redusere sykehusinfeksjoner. Her ligger tallene langt over kravet.

For å møte disse utfordringene vedtok styret i desember to nye strategiske satsingsområder; å drive kontinuerlig forbedring og å ha en god og effektiv akuttbehandling. 
– Det systematiske forbedringsarbeidet vi nå ser, må forsterkes i årene som kommer. Det vil være vårt viktigste grep for å bedre kvaliteten der vi dag strever og ikke leverer godt nok, sier Anne Breiby.