Løfter frem psykisk helse

Fremragende behandling i psykisk helsevern blir nytt satsingsområde i sykehusets Forbedringsprogram. – Med nye bygg har vi en helt unik mulighet til å forme fremtidas helsetilbud til disse pasientene, sier styreleder Anne Breiby.

Marit Kvikne
Publisert 19.12.2017

Sammen med det pågående arbeidet for å løse utfordringen med stor tilstrømming av pasienter og fullt sykehus på Øya i Trondheim, får dette høy prioritet fremover. Begge temaene fikk stor oppmerksomhet på da styret på mandag behandlet forbedringsprogram og budsjett for 2018.

Prosjekt skal kartlegge framtidas psykiske helsevern

Styret vedtok spesielt mandatet for et forbedringsprosjekt som beskriver fremragende behandling innen psykisk helsevern. Det handler om å være forberedt til et fremtidig senter for psykisk helse, men også mulighetene som ligger i nytt akuttbygg på Østmarka og ny sikkerhetsavdeling.

– Det er viktig at vi allerede nå starter arbeidet med hvordan vi skal organisere innholdet i tjenesten. Vi må være bevisst på at bygg er et verktøy og ikke et mål. Målet er god pasientbehandling, og det er akkurat det vi har satt øverst på dagsorden, sier styrelederen.

Prosjektet skal beskrive hvordan fag, bygg, krav og kompetanse, teknologi, brukermedvirkning, samhandling og organisering vil bidra til å nå målet om fremragende behandling i psykisk helsevern. Arbeidet kommer som svar på tidligere styresak om etableringen av et senter for psykisk helse, og legger opp til bred involvering av brukere og fagmiljø neste år.

Foto av Anne breiby
Styreleder Anne Breiby. Foto: Frode Nikolaisen

Bedre logistikk i hele sykehuset

Forbedringsprogrammet for 2018 viderefører satsingen på kontinuerlig forbedring, akuttbehandlingen, standardiserte pasientforløp, optimal ressursbruk og utviklingen av det integrerte universitetssykehuset.

2017 har vært preget av at det er fullt på St. Olavs hospital. Den store tilstrømmingen av pasienter skaper interne logistikkproblemer. Det er gjort mye for å bedre situasjonen, og nå beskrives en handlingsplan for bedre logistikk i hele sykehuset.

– Forbedringsprogrammet er vårt viktigste verktøy for å levere god kvalitet og ta vare på den sterke fagkompetansen som er på St. Olav. Det skjer så mye bra, men samtidig har vi også områder vi må bli bedre på, sier Breiby. Hun viser blant annet til reduksjon av sykehusinfeksjoner og antibiotikabruk, og tiltak for å bedre flyten gjennom sykehuset.

Programmet prioriterer også nye pakkeforløp i psykisk helsevern og rus.

– Fremragende behandling betyr forutsigbare behandlingsopplegg og korte ventetider. Det er gjort et betydelig arbeid med å redusere ventetidene i barne- og ungdomspsykiatrien inneværende år, og arbeidet får også høy prioritet neste år, sier styrelederen.

Budsjettet vedtatt

Styret vedtok også budsjett for 2018. Styringsmålet for neste år er satt til et årsresultat på pluss 214 millioner kroner. Det innebærer en produktivitetsforbedring på 1,2 prosent for alle avdelinger i sykehuset. I tillegg holdes det generelt igjen på kostnadspådrag tidlig på året for å skape nødvendige handlingsrom for korreksjoner i løpet av året.

Det budsjetterte pluss-resultatet er fortsatt for lavt til å dekke behovet for nødvendige investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmassen.

– Vi har også i år vedtatt et stramt budsjett. Selv om Forbedringsprogrammet beskriver nødvendige tiltak for å klare resultatkravene, vil det være behov for mer strukturelle grep i årene som kommer, både i eget foretak og i helseregionen, mener Breiby.

Mot positivt 2017-resultat

Ved utgangen av november viser regnskapet at St. Olavs hospital ligger om lag 30 millioner foran styringsmålet på pluss 163 millioner kroner. Resultatet skyldes for det meste lavere kostnad enn budsjettert i premie til Norsk pasientskadeerstatning.

Det positive resultatet er viktig for sykehusets evne til å investere i nødvendig bygg og utstyr.

Styresak om fremragende behandling i psykisk helsevern

Styresak om forbedringsprogram 2018

Oversikt styremøter St. Olav