Overskudd ved St. Olavs Hospital?

BLOGG: Det er hyggelig å få ros for god økonomistyring, men det er viktig å presisere at ingen sykehus egentlig går, eller skal gå, med overskudd.

Nils Kvernmo, administrerende direktør
Publisert 09.06.2017
Sist oppdatert 13.06.2017
Resultatet av virksomheten ved et sykehus er kvalitet og omfang av pasientbehandling. Økonomi er kun et virkemiddel, men som sagt et viktig virkemiddel for å gjøre en fremragende jobb for pasientene. 


Direktør Nils Kvernmo. Foto: Frode N.

Administrerende direktør ved St. Olav, Nils Kvernmo. Foto: Frode Nikolaisen

Adresseavisen hadde 7. juni i år en sak om det økonomiske resultatet i Helse Midt-Norge. Budskapet er at overskudd ved St. Olav redder regnskapet og sørger for avsetning til nytt sykehus i Molde. 

Det er hyggelig å få ros for god økonomistyring, men det er viktig å presisere at ingen sykehus egentlig går, eller skal gå, med overskudd. 

Helseforetaksloven pålegger alle helseforetak ansvaret for å innrette økonomien slik at vi både dekker driftskostnadene, og er i stand til å gjøre nødvendige investeringer i bygg og utstyr. I tillegg har Helse Midt-Norge bestemt at oppsparing av egenkapital til veldig store investeringer gjøres i regionen, før de viktige budsjettmidler til helseforetakene fordeles. For oss gjelder dette nå Helseplattformen og nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. 

I 2016 var dette 160 millioner for vår del. Regnskapet viser så at vi hadde 223 millioner til gode når driftskostnadene var betalt. Dette er midler vi bruker til investeringer. Sykehus som ikke klarer å holde igjen midler til investeringer vil gradvis slite med utstyr og bygninger, og redusere kvaliteten på den jobben de gjør for pasientene.

St. Olavs Hospital har i ni år på rad klart å sette av som planlagt til investeringer. Dette og salg av eiendom er hovedgrunnlaget for at vi nå bygger PET-senter og nytt akuttbygg på Østmarka. Hvis vi klarer dette framover vil vi også realisere nytt sikkerhetspsykiatrisk bygg på Østmarka og nytt senter for psykisk helse i nær framtid. Orden i eget hus og god kvalitet er også et godt grunnlag for å si fra om at omstillingspresset på sykehusene nå er for stort. 

Politikernes ambisjonsnivå må stå bedre i forhold til betalingsvilje, og sykehusene bør ikke fortsette å få større omstillingskrav enn offentlig sektor for øvrig.