Antibiotikadagen 2017

Vi trenger pencillin - også i fremtiden

Hvert år den 18. november markeres Antibiotikadagen verden over, og i et globalt perspektiv er det helt sentralt å ha fokus på dagens forbruk av antibiotika for å holde liv i pencillinet.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 16.11.2017
waagsbo.jpg
Bjørn Waagsbø. Foto: Christina Yvonne Olsen

 

– Vi trenger å holde fokus på antibiotika, ikke bare for å innfri departementets målsetting om 30 prosents reduksjon av bredspektret antibiotika innen 2020, men for å holde liv i penicillinet. Feil- og overforbruk av antibiotika er nært knyttet til resistensutvikling, og vi vil revidere Antibiotika-styringsprogrammet til å inneholde klinikk- og avdelingsvise antibiotikamål, sier leder for Antibiotika-teamet på St. Olav og overlege på regionalt senter for smittevern, Bjørn Waagsbø, som sammen med resten av Antibiotika-teamet utgir ny årsrapport på nyåret.

Tidligere i høst publiserte NORM årets rapport over antibiotikabruk i Norge. I primærhelsetjenesten ses de siste årene en moderat reduksjon av forskrivninger med antibiotika. Likevel ses en betydelig nord-sør-gradient, ved at innbyggere i nordfylkene mottar 30 prosent mindre antibiotika enn sørfylkene. Kvinner mottar langt mer antibiotika enn menn, og eldre mottar desidert mest antibiotika av alle. Waagsbø mener forskjellene er interessante.
– I spesialisthelsetjenesten ses også en gledelig reduksjon av antibiotikabruk i de fleste sykehus. Men også her ses betydelige forskjeller mellom sammenlignbare sykehus. Hvorfor bruker for eksempel UNN 30 prosent mindre antibiotika enn St. Olavs hospital? Svaret er ikke lett å finne. I perioden 2012 - 2016 er forbruket av bredspektret antibiotika redusert med 9 prosent ved St. Olavs hospital. I starten av 2017 fortsatte denne reduksjonen, mens utover i året ses en uheldig økning, spesielt av cefuroksim, cefotaksim, ceftriakson og meropenem. Dette skyldes nok i stor grad leveringssvikt på piperacillin-tazobaktam, hvor leger i betydelig grad velger annet svært bredspektret alternativ framfor gangbare smalere alternativer, utdyper Waagsbø og legger til at antibiotika er helt sentralt for virksomheten i mange avdelinger.

– Vi opplever at engasjementet omkring antibiotika jevnt over er høyt, og at avdelingsledelsen på de ulike avdelingene ønsker å ta et aktivt eierskap til eget antibiotikabruk. Det er en ønsket utvikling, sier Waagsbø.

antibiotika.no